Den skriftlige beretning

Computer 570251 2
Den skriftlige beretning er som udgangspunkt et tilbageblik på det seneste år i Randers Lærerforening. På generalforsamlingen vil den blive suppleret af en mundtlig beretning, og derefter vil den samlede beretning blive sat til debat. Til højre kan du finde link til den skriftlige beretning som pdf-fil.

Den skriftlige beretning

Den skriftlige beretning er som udgangspunkt et tilbageblik på det seneste år i Randers Lærerforening. På generalforsamlingen vil den blive suppleret af en mundtlig beretning, og derefter vil den samlede beretning blive sat til debat.

Beretningen er traditionen tro delt op i tre dele – ”Løn og arbejdsforhold”, ”Skolen” og ”Organisationen”.

God læselyst

Kredsstyrelsen

Løn og arbejdsforhold

Arbejdstidsaftalen og opgaveoversigter

I november måned havde vi sammen med skoleforvaltningen inviteret ledere og tillidsrepræsentanter fra folkeskolerne til møde i Arena Randers. Målet var dele viden om forskellige udfordringer og muligheder i A20. Hvordan får vi A20 til at arbejdet aktivt hele året, så man er opmærksom på intentionerne i aftalen – styrke den professionelle kapital, styrke det gode arbejdsmiljø og opnå størst mulig kvalitet i undervisningen? På skolerne er der forskellige opmærksomhedspunkter og udfordringer – ingen er i mål, men gennem samarbejde mellem ledelser, tillidsrepræsentanter og lærere/børnehaveklasseledere er man på vej. Og i øvrigt vil ingen nå i mål – for det er en løbende proces at være i dialog, forbedre den professionelle kapital og udvikle undervisningen, så der er den størst mulige kvalitet i undervisningen.

Et sted oplever vi nogle gange udfordringer – forløbet med opgaveoversigterne. I A20 er det beskrevet ret konkret, men vi oplever alligevel, at dialogen ikke rigtig er på plads inden udleveringen af den endelige opgaveoversigt i slutningen af juni måned.

Arbejdstidsaftalen A20 indeholder kun få tal, som der skal huskes. Bl.a. er der en aftalt nettonorm på 1680 timer. I forbindelse med registrering af arbejdstiden og spørgsmål om opgaveoversigterne for indeværende skoleår, blev vi opmærksomme på, at et mindre antal skoler i skoleåret 21/22 havde planlagt med en forkert nettonorm – nemlig 1694,6. Da den opgjorte arbejdstid på langt de fleste af lærernes årsopgørelser på de nævnte skoler gik i nul – altså at der var præsteret 1694,6 arbejdstimer, betød det, at der var en lang række kolleger, der havde arbejdet 14,6 timer mere end aftalt.

Efter møde med Skolechefen og formanden for Skolelederforeningen i Randers blev der sendt brev ud til de pågældende skoler. På alle – på nær en i skrivende stund – er der udbetalt den præsterede overtid inklusiv tillæg. For en kollega på slutløn med en timeløn på kr. 250,- er det ca 5.000,-. I alt drejer det sig om ca. 200 lærere og børnehaveklasseledere. I runde tal 1 million kroner. I forhold til den sidste skole, vil vi om nødvendigt rejse sagen i det fagretslige system.

En anden skole har i en periode under Lov 409 foretaget en modregning i undervisningstiden i forbindelse med skoleåret planlægning. Denne praksis fortsatte, da vi overgik til A20. Det har været uklart i hvilket omfang, u-timetallet blev ajourført ved skoleårets afslutning, Gennem et godt samarbejde med skoleledelsen på den pågældende skole har vi fået redet trådene ud, og alle de implicerede lærere/børnehaveklasseledere har fået efterbetalt det manglende u-timetillæg.

En tredje skole har planlagt i modstrid med planlægningsbestemmelserne. Der var planlagt fast med en arbejdsdag med timer efter kl. 17.00, hvilket er i modstrid med reglerne. Efter en henvendelse til skolelederen blev dette rettet i samarbejde med TR.

I indeværende skoleår var der på flere skoler planlagt med en for høj nettonorm, 1687,2 timer mod de aftalte 1680 timer. På de enkelte skoler blev der fundet løsninger i et samarbejde mellem TR og skoleledelsen.

Registrering af arbejdstid

Arbejdstiden og særligt hvordan den udnyttes – hvilke opgaver, er der lagt ind i den? Hvad skal man løse af opgaver? Hvordan med klasselæreren osv.. Danmarks Lærerforening har lavet et registreringssystem til arbejdstid – når man får tastet tal fra opgaveoversigterne ind i det, så får man et godt billede af, hvordan særligt undervisningstiden er brugt. Ligeledes kan vi se, hvad det gennemsnitlige undervisningstimetal er, hvordan det fordeler sig forskelligt på skolerne, og bruge det til at trække værdifulde data ud om alle skoler.

Af de registrerede data kan vi se, at man holder sig inden for rammerne af den lokale A20-aftale i forhold til undervisningstimetal m.m. Ligeledes udmøntes der på tværs i skolevæsnet også et gennemsnitligt undervisningstimetal svarende stort set til timetallet i den kommunale redegørelse.

Det er tillidsrepræsentanterne, der i samarbejde med Randers Lærerforening står for indtastningen.

Kvartalsopgørelser og årsopgørelser

Kvartalsopgørelserne viser den præsterede arbejdstid i løbet af tre måneder, og der er ikke taget stilling til fordelingen mellem undervisning og alle øvrige opgaver. Vi har tidligere oplevet, at ikke alle har fået udleveret en kvartalsopgørelse – dette skal ske i henhold til aftalen. Vi har i nyhedsbreve og på hjemmesiden beskrevet betydningen af, at der løbende laves en opgørelse af den præsterede arbejdstid.

Får man ikke udleveret en kvartalsopgørelse skal man kontakte sin leder og sin tillidsrepræsentant.

Læs mere om kvartalsopgørelsen her.

Beskæftigelsessituationen

Igennem de seneste år har der kun været få ledige lærere i Randers Kommune (lærere, der er medlem af Lærernes A-kasse). Tallet svinger mellem 18 – 25 ledige, hvilket ca. udgør 1 ½% ledighed. Det er et lavt ledighedstal, som naturligt betyder meget for den enkelte ledige, mens det for skoleområdet kan have den betydning, at det kan være sværere at rekruttere nye lærere med specifikke faglige kvalifikationer.

Realiseringen af A20

En af opgaverne i forbindelse med realiseringen af A20 er vidensindsamling. Vidensindsamlingen består dels af en række data, og så den vigtigste del – et evalueringsmøde mellem ledere, tillidsrepræsentanter, kommune og kreds.

Igen i 2022 har der som tidligere beskrevet været afholdt møde mellem skoleledelser, tillidsrepræsentanter, forvaltning og kreds. Et møde alle oplever som værende positivt for samarbejdet og bidragende til alle i form af drøftelser, der giver gode ideer og forslag til løsninger af de udfordringer, der opleves.

Tilsvarende gennemfører Danmarks Lærerforening halvårlige undersøgelser af tillidsrepræsentanternes oplevelser af arbejdet med de af kongressen fastsatte pejlemærke for arbejdet med A20 og de behov for kompetencer som tillidsrepræsentanterne oplever, at de har.

Nye lønaftaler

I løbet af året har vi indgået flere forskellige lønaftaler. Det har haft betydning for medlemmer bl.a. i Familieafdelingen og på UU. Desuden har vi en række forhåndsaftaler, der ved fx gennemført Pædagogisk Diplomuddannelse eller tjeneste på 2 matrikler (herunder hjemmeundervisning) udløser et løntillæg. Det betyder også, at når en sådan forhåndsaftale udløser tillæg, får vi et lønskema til godkendelse.

Jobcentret

I efteråret deltog vi en følgegruppe, der var nedsat som en del af evalueringen af Jobcentret. Kommunens brugertilfredsundersøgelse af Jobcentret, nedsættelse af følgegruppe osv skete forud for, at den nye regering meldte ud, at Jobcentrene skal nedlægges. I arbejdsgruppen blev der udarbejdet et kodeks for Jobcentret og en udtalelse – begge dele er efterfølgende præsenteret for Byrådet. Man forholdt sig undervejs til såvel data fra spørgeskemaerne, det medsendte kommentarer og nogle få kvalitative interviews.

Der har været stor kritik af Jobcenter Randers. Vores oplevelser har i den seneste tid generelt været positive i forhold til arbejdet fra såvel socialrådgivere som jobkonsulenter. Noget andet er ventetiden på fx Rehabiliteringsteamet, der nogle gange er endog særdeles lang, og så har man en fysisk indretning, der gør, at man absolut ikke føler sig velkommen.

Uanset om Jobcentrene nedlægges eller ej, så er der en opgave, som skal løses, både i forhold til a-kassedelen men særligt også i forbindelse med sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaring, flexjob, førtidspension osv.

Skolen

Frihedsgrader

Der er begyndende opblødning i de styringsredskaber, der stramt har styret folkeskolen siden indførsel af skolereformen i 2013. Samarbejdet om folkeskolen “Sammen om Skolen” sætter lys på, at skoler er forskellige, da folkeskolen ofte er lokalt forankret og derfor tager udgangspunkt i lige præcis den elevgruppe og forældregruppe, der bor i distriktet. Det kalder på større frihed til at drive lokal skole. Men friheden er også knyttet op på at den økonomiske tildeling, forvaltningsrammerne og om den lokale kompetence er til stede. At folkeskolen bliver sat fri, er bestemt ikke det samme som, at den kan løse alle de udfordringer, der pt er til stede.

Et af de første tiltag har været, at skolen må vælge at omlægger den længere skoledag til to-lærerordning. Den lille manøvre kan have god effekt for eleverne. Samtidig opstår mange praktiske udfordringer – pasningsordning, buskørsel, hvilke dage må være kortere osv.

Hvilken folkeskole ønsker vi? Hvad skal folkeskolen danne og uddanne eleverne i? Det er to spørgsmål, der konstant rejses, for alle har en interesse i, at netop deres område varetages.

Skolernes økonomi

Budget 2023 blev traditionen tro en gyser – for kommunen fattes endnu en gang penge. Besparelsen på Randers Specialskole blev udskudt i forrige budget, og det blev den så igen. Men på andre områder er det et ramt budget – prisfremskrivningen blev igen sparet væk og med den nuværende inflation giver det udfordringer.

Men ser vi samlet på skolernes økonomi er der også andre udfordringer – endog af en helt anden slags. Der spares op, til hvad ved vi ikke? Overførslen fra 2022 til 2023 er på skoleområdet på 31,5 millioner, så der er økonomisk råderum til at ansætte flere lærere og børnehaveklasseledere.

Kompetenceudvikling

En af de mange udfordringer vi oplever, handler om kompetenceudvikling. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut i august 2021 viste, at efteruddannelsesniveauet i Randers Kommune var meget lavt. Senest er der gennemført ændringer i praktikken for de lærerstuderende, hvilket stiller nye krav til praktiklærere, - vejledere osv.

Skolerådet

I Randers Kommune er der nedsat et Skoleråd, hvor der er repræsentanter fra skolebestyrelserne, fællestillidsrepræsentanter, Skole- og uddannelsesudvalget, samt forvaltningen. Rådet mødes 4 gange om året og drøfter forskellige ting, der vedrører skoleområdet. Kommunikation, hjemmeside og de sociale medier er områder, der har fyldt meget på møderne.

Evaluering af specialklasserne

Sidste forår blev der påbegyndt en evaluering af måden Randers kommune organiserer specialklasser. Visitationen til en specialklasse har været med udgangspunkt i nærhedsprincippet og mindsteindgrebsprincippet. Man har med denne evaluering forsøgt at inddrage elevernes, forældrenes og personalets erfaringer og oplevelser af de to principper. Der har været udsendt spørgeskemaer og afviklet fokusgruppeinterview med de for skellige grupperinger. Desværre har besvarelsesprocenten været meget lille.

Men det er vurderet, at det er nok til at lave en analyse af området. Skole og uddannelsesudvalget skal arbejde videre med analysen, og man vil på baggrund af dette vurdere, om det er den bedste måde at understøtte de elever, som har brug for at være tilknyttet en specialklasse.

Sektor-MED Skole

Sektor-MED Skole har været gennem et udviklingsforløb. Det går tilbage til, at Randers Kommune i foråret 2022 stoppede samarbejdet med den daværende direktør. De to øvrige sektor-med-udvalg i forvaltningen har ligeledes deltaget i samme udviklingsforløb.

Nøgleordene for udviklingsforløbet har været at sikre gode møder, forståelse for hinandens roller, arbejde med indholdet og formen på møderne.

Derudover har man i Sektor-MED Skole drøftet de forskellige politiske forslag, budget m.m., hvor drøftelserne og kommentarerne er medgået i forvaltningens overvejelser forud for beslutninger, eller er tilgået det politiske udvalg forud for beslutningerne.

Det skinner tydeligt igennem, at man nu fra kommunal side er meget fokuseret på, at MED-systemet skal fungere på Børn og Skoleområdet.

Specialskolerne

Siden 1. august 2020 har Randers Specialskole været en samlet skole på 3 afdelinger. Kendskabet til hinandens kompetencer er blevet større, og forståelsen for de forskellige målgrupper på de 3 afdelinger bliver bedre. På trods af, at det er en skole, er der 3 forskellige kulturer, men der arbejdes ud fra de samme målsætninger.

Eleverne visiteres 4 gange om året. De inddeles efter et takstsystem, som indimellem bliver tilpasset, da eleverne opleves mere udfordret, end de tidligere har været. Eleverne kommer til Randers Specialskole fra det meste af landet, det er ikke kun elever fra Randers, der modtages.

Kommunens anden specialskole er Oust Mølle Skolen, hvor der er heldagsskole og familieskole.

Social- og Sundhedsskolen

Ligesom andre erhvervsskoler i Danmark har Randers Social- og Sundhedsskole oplevet en nedgang i antallet af elever. Det har medført en usikkerhed i forhold til økonomien, og i slutningen af året resulterede det i et ansættelsesstop samt opstart af en omorganisering af skolen. En omorganisering, der endnu ikke er helt klarlagt og implementeret.

Sideløbende med dette fortsætter samarbejdet mellem ledelse og TR-gruppen om at få arbejdstidsaftalen til at passe til vores skoleform. En skoleform, der har svingende belastningsperioder.

Overenskomstaftalen har medført, at der i år på det statslige område er en samlet procentvise stigning på 1,49 procent mod 1,9 på det kommunale. Det betyder, at lønefterslæbet mellem lærere ansat i staten og lærere ansat i kommunen er blevet endnu større i år.

PPR

Her har vi indgået en A20-aftale, der tager højde for de udfordringer, som der er i planlægningen af arbejdet for tale-/hørerlærerne. På PPR er der den særlige udfordring, at der både er ansatte på konsulentaftale og ansatte på A20-aftalen.

Skolernes Udviklingscenter

Skolernes Udviklingscenter er placeret på Laksetorvet og i Slyngborggade, hvor Fællessamlingen findes og lokalerne bruges desuden til en lang række uddannelsesaktiviteter. Konsulenterne er stort set alle ansat på LC’s overenskomst, og vi har et godt samarbejde med Skolernes Udviklingscenter i forhold til fx møde for nye lærere, vikarer m.m.

Hjernecentret

Hjernecentret er placeret i Hornbæk og løser en række opgaver, der er inden for området ”Specialundervisning af voksne”. Det betyder, at en række af de ansatte er omfatte af Danmarks Lærerforenings overenskomst.

UU-Randers

I 2022 blev begrebet ”ikke-uddannelsesparat” afskaffet og begrebet ” ”Parat til andre uddannelsesaktiviteter m.v. end gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser” blev indført. Det har i praksis ikke den store betydning i arbejdet med den unge, og vi afventer det videre samarbejde i ”Sammen om skolen”, hvor man arbejder med ny lovgivning på vejledningsområdet. Vi følger opmærksomt med i den nye undervisningsministers udmeldinger vedrørende parathedsvurderingen, reform af STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), fordeling af ansøgere til gymnasierne m.m.

I de lokale lønforhandlinger mellem Randers Lærerforening og UU-Randers er der i 2022 indført et tillæg til kollegaer, der har taget autisme-pilot uddannelsen. Uddannelsen foregår i regi af Region Midtjylland og er målrettet fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske børn & unge. Der er ligeledes aftalt et forhøjet tillæg for den kollega, der har tovholder-funktionen til den forberedende grunduddannelse (FGU), hvor vi har et tæt samarbejde med at få de unge klar til uddannelse eller beskæftigelse.

I Randers er arbejdet med at få unge videre i uddannelse og gennemførsel fortsat højt prioriteret. Der er fokus på samarbejdet mellem de professionelle parter på uddannelsesområdet og samarbejdsformerne bliver løbende evalueret og fornyet, så de unge i Randers får de bedste muligheder for at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

I grundskolen arbejdes der desuden med en fælles indsats på tværs af alle skoler, hvor elever gennem hele deres skoleforløb får flere erfaringer med uddannelsesmuligheder, arbejdsmarked og de valg, livet rummer.

Samarbejdet med forvaltningen

Et år med store omvæltninger i Børn og Skole – det kan man vist godt sige om de seneste 12 måneder i skoleforvaltningen. Reelt har der på området været tre direktører siden sidste generalforsamling, og vi har en konstitueret Skolechef.  Den nye direktør Carsten Otte har desuden deltaget på TR-mødet den 13. december, hvor han fortalte om sine tanker.

Samarbejdet er godt – vi har det indtryk, at man gerne vil finde løsninger i fællesskab og der bidrages positivt til løsninger af de udfordringer, som vi møder rundt på skolerne.

Ligeledes har vi et godt samarbejde med de forskellige konsulenter i skoleafdelingen, på lønkontoret m.m.

Organisationen

Pensionisterne

Pensionisterne har gennem 2022 afholdt mange interessante arrangementer med stor deltagelse. Arrangementerne har haft stor spændvidde, lige fra Putins Rusland til Århus Ø og ned til Randers Naturskole for at slutte af med en velplanlagt julefrokost på Restaurant Skovbakken. Et aktivt pensionistudvalg der ligger stor energi i at lave et aktuelt og vedkommende program.   

Det forpligtende Kredssamarbejde Østjylland (KSØ)

Vi er en del af det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland (fra Hedensted i syd til Randers nord, fra Djurs i øst til Silkeborg i vest), hvor der afholdes møder på formands-/næstformandsniveau en gang om måneden. Et fast punkt er drøftelse af dagsordenen til det kommende Hovedstyrelsesmøde, så de østjyske hovedstyrelsesmedlemmer er bedre klædt på til at deltage i drøftelserne i Hovedstyrelsen. Ligeledes laves der fælles debatindlæg til aviserne og en række problemstillinger fx i forhold inklusion, arbejdstid m.m.

Det forpligtende Kredssamarbejde Østjylland har desuden nedsat en række stående udvalg, der arbejder med arbejdsmiljø, et pædagogisk udvalg, et kursusudvalg (kompetenceudvikling af tillidsrepræsentanter) og et pensionistforum.

6-byerne

De 6 største byer i landet samarbejde på mange måder, fx gennem forvaltningssamarbejde. Tilsvarende har  lærerforeningerne i de 6 største byer et samarbejde, hvor vi udveksler erfaringer og drøfter de kommunale tiltag i de 6 kommuner. Desuden er 6-by-samarbejdet et vigtigt talerør ind i Danmarks Lærerforening.

FH-Randers og øvrige faglige organisationer

Vi har gode relationer til de andre faglige organisationer i FH Randers og FH Østjylland. FH Randers står bag forskellige lokale arrangementer, bl.a. Nytårsmøde for tillidsvalgte, 1. maj, valgmøder m.m. Ligeledes har man i FH Randers i samarbejde med bl.a. Randers Kommune og arbejdsgiverorganisationer indgået en partnerskabsaftale, der skal bidrage til at sikre vækst, og et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked.

Desuden har vi et tæt samarbejde med de faglige organisationer uden for FH-regi i forhold til særligt skoleområdet.

Hoved-MED

Leif Plauborg er medarbejderrepræsentant i Hoved-MED-udvalget i Randers. I udvalget sidder der repræsentanter fra kommunens direktion og en række ledere fra forskellige områder. Desuden er der medarbejderrepræsentanter fra en lang række områder i kommunen. På kommunens hjemmeside kan der læses referater af møderne i Hoved-udvalget.

De politiske partier

Vi mødes jævnligt med repræsentanter fra de forskellige politiske partier for at drøfte spørgsmål og ønsker i forbindelse med bl.a. skoleudvikling, budget, specialundervisning m.m.

Vi har desuden et stående tilbud til partierne/byrådsmedlemmerne om, at de altid er velkomne til at kontakte os, når de har spørgsmål om fx folkeskolen. Dette gøres der ligeledes brug af.

Tillidsrepræsentanterne

Randers Lærerforening tager arbejdet med den faglige udvikling af kredsens tillidsfolk alvorligt.

Hver måned afholdes møde for alle kredsens tillidsfolk, hvor aktuelle problemstillinger og faglig opdatering gennemgås. Der er stort fremmøde til de månedlige TR-møder.

Det lokale kursus, som afholdes med Favrskov- og Djurs Lærerforening, indeholdt bl.a. emnet marginalisering og sociale eksklusionsprocesser i skolen. – et oplæg af Nana Våben, Docent, Motivation og arbejdsglæde. Kredsens eget modul var rette mod håndtering af opgaver internt i tillidsmandssystemet.

Den 13. januar 2023 begyndte med en kursusdag, hvor vi havde besøg af to konsulenter fra Danmarks Lærerforening til at fortælle om hvorledes vi sætter gang i den pædagogiske debat på skolerne samt hvordan vores tillidsrepræsentanter bliver klædt på til at varetage den professionelle uenighed. Efterfølgende blev dagen afsluttet med nytårskur.

I 2022 fik vi uddannet 4 nye tillidsrepræsentanter. Alle har gennemgået Danmarks Lærerforenings organisationsuddannelse for tillidsrepræsentanter. I år er der valg til posten som tillidsrepræsentant, og det vil givet betyde, at der kommer enkelte nye tillidsrepræsentanter.

Kredsstyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle tillidsrepræsentanter for indsatsen igennem hele 2022.

Arbejdsmiljørepræsentanterne

Kredsen afholder normalvis 4 møder om året, på rullende dage, med arbejdsmiljørepræsentanterne. På vores møderne bliver arbejdsmiljørepræsentanterne opdateret med sidste nyt fra kredsen, Danmarks Lærerforening og Randers kommunes tiltag.

Vi vil gerne takke alle AMR for indsatsen gennem hele 2022.

Kommunikation

Randers Lærerforening udsender årligt 6 - 8 nyhedsbreve til alle medlemmer der har opgivet en mailadresse. Nyhedsbrevene har hver gang en leder, hvor formanden kommenterer på en eller flere aktuelle problemstillinger, samt en række korte omtaler af forskellige forhold inden for skoleområdet. Her er der links til artikler m.m. på hjemmesiden. Nyhedsbrevene udsendes desuden til en række forskellige samarbejdspartnere. Udover nyhedsbrevene udsendes der forskellige former for information til medlemmerne via tillidsrepræsentanterne.

I samspil med Randers Lærerforenings nyhedsbrev er vores hjemmeside og Facebook et medie, vi benytter ofte for herigennem at nå alle vores medlemmer og interessenter.  Vi har desuden oprettet en profil på Instagram.

Kommunikationen internt i styrelsen og mellem tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne foregår på konferencer på DLFinsite og virtuelt på teams. Desuden afholdes der fysiske møder for tillidsrepræsentanterne en gang om måneden. Der er normalt meget stor aktivitet på vores møder og på DLFinsite, som vi derfor anser som et vigtigt redskab for de tillidsvalgte i Randers Lærerforening.

Kredsstyrelsen har et stående tilbud til alle skoler omkring deltagelse i møder i Faglig Klub.

Randers Lærerforening udsender jævnligt pressemeddelelser og disse bringes i de lokale medier (både aviser, radio og socialmedier).

Kongressen

I 2022 inviterede vi to tillidsrepræsentanter med til ”Udviklingsforum” der lå forud for kongressen. Vi fordelte os på de 3 debatområder: ”Pædagogisk debatkultur”, ”Hvad kan den danske model?” og ”Det attraktive arbejdsliv”.

Inden “Udviklingsforum” bød formanden Gordon Ørskov Madsen velkommen. Han lagde særlig vægt på “Sammen om Skolen” og det gode samarbejde.

Punkterne til selve kongressen var “Inklusion”, hvor inspirationsmaterialet “samarbejde om inklusion” blev vedtaget. Næste punkt var “Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv”, hvor drøftelsen gik på, hvordan foreningen gennem den samarbejdende tilgang understøtter at medlemmernes stemme og faglighed inddrages i udviklingen på arbejdspladserne. Forslaget blev vedtaget. Sidst, men ikke mindst, var punktet “Ændringer af dele af Danmarks Lærerforenings vedtægter”. Punktet omhandlede kongresperioden, valgperiode og valg til hovedstyrelse. To forslag blev nedstemt og det sidste blev trukket af forslagsstillerne.

Investeringer

Vi passer på pengene og derfor har vi igen haft vores investeringer til overvejelse. Vi har afholdt investeringsmøde med Lån og Spar Bank, hvor vi har tilpasset investeringsområderne i forhold til flere parametre. Der er blandt andet lavet en ny risiko-profil, hvor det afstemmes, hvordan forholdene mellem aktier og obligationer skal være, tidshorisonter samt hvilke bæredygtighedspræferencer, vi ønsker som investorer.

I den forbindelse har vi – som det også fremgår af regnskabet – ændret på Særlig Fonds investeringer.

Særlig Fond

Randers Lærerforenings ”Særlig Fond” ejer Lærernes Hus. Det er også ”Særlig Fond”, som har udgifterne på vedligehold af ejendommen. Så når vi inden for en nær fremtid skal have foretaget en facaderenovering, ganske simpelt fordi bygningen trænger, så er det i ”Særlig Fond”, pengene skal hentes.

Styrelsen

Vi fik valgt en ny styrelse på generalforsamlingen i marts måned og efterfølgende et suppleringsvalg til styrelsen, da et styrelsesmedlem fik andet arbejde. Det betød også, at der indtil sommerferien blev udvist stor fleksibilitet af den nyvalgte styrelse for at få tingene til at fungere. Styrelsen har været på styrelsesdøgn, fordelt arbejdsopgaver og deltaget i forskellige former for kompetenceudvikling i forhold til opgaver inden for sagsbehandling, økonomi m.m.

VI har igen efter Covid-19 været i stand til at løfte flere af de obligatoriske opgaver – herunder uddannelse af tillidsrepræsentanter, vi deltager på møder i Faglig Klub, medlemmerne kommer til møder i Lærernes Hus i forbindelse med spørgsmål om barsel, pension m.m. og repræsentanter fra styrelsen deltager jævnligt i sygesamtaler og tjenstlige samtaler som bisidder.

Vores mål er, at intet medlem skal stå alene med en sag, enten fås bistanden fra tillidsrepræsentanten eller fra kredskontoret.

Vi oplever en stor tillid og opbakning fra medlemmerne, og vi håber, at medlemmerne oplever en engageret indsats fra alle tillidsvalgte i Randers Lærerforening.

Hermed vil styrelsen sige tak til alle for samarbejdet gennem 2022.

Styrelsen i Randers Lærerforening

Godkendt på Styrelsesmødet den 28. februar 2023

Generalforsamling 2023

Den skriftlige beretning 
som pdf-fil.