Kvartalsopgørelsen?

A20aftale
Om lidt afslutter vi første kvartal af dette skoleår. Det betyder, at du skal modtage en kvartalsopgørelse fra din arbejdsgiver.

I oversigten skal der fremgå, hvor mange timer du har arbejdet det 1. kvartal i skoleåret (august, september og oktober), og den skal altså være klar til udlevering i starten af november.

Ofte er vi som lærere og børnehaveklasselederen planlagt, således at arbejdstrykket er stort i starten af skoleåret. Vi arbejder mange timer hver uge. Der kan være ekstra forældremøder, samtaler, lejrskole mv.

Kvartalsopgørelsen viser, hvor meget arbejdstid, du har præsteret i de tre første måneder. I den præsterede arbejdstid indgår udover den planlagte arbejdstid, eventuelt ekstra arbejdstid fra fleksordningen og fratræk af mindre arbejdstid (hvor du har flekset ud), tid til lejrskoler m.m.

Dette tal kan være vigtigt i flere forskellige sammenhænge. Bl.a. hvis du skifter arbejde i løbet af året. Desuden er det vigtigt i forhold til opgørelsen af din samlede arbejdstid ved skoleårets afslutning – arbejdstid, der er registreret i kvartalsopgørelsen, er konstateret som værende præsteret. Tallet er vigtigt i forhold til den korrekte opgørelse af arbejdstiden i alt.

Du skal hvert kvartal modtage en oversigt over mængden af afviklet tid. Ligeledes skal der udleveres en årsopgørelse, når skoleåret afsluttes til 1. august.

I arbejdstidsaftalens §12 kan du læse mere om, hvordan arbejdstiden gøres op, og at der for hver tre måneder i skoleåret skal laves en kvartalsopgørelse. Såfremt der ikke laves kvartalsopgørelser hver tredje måned, er dette et brud på arbejdstidsaftalen.

Erfaringerne viser, at når man løbende opgør arbejdstiden, er der mere opmærksomhed på dette, både i forhold til arbejdsbelastningen og eventuel overtid.

Øvrige bemærkninger til opgørelsen af arbejdstid
Det er den samlede mængde arbejdstimer, der skal opgøres og ikke de enkelte opgaver, som arbejdstiden er brugt på.

Det er ledelsens ansvar at være løbende opmærksom på lærernes præsterede arbejdstid. Det er vigtigt, at arbejdstiden opgøres, så lærere m.fl. får løn for de arbejdstimer, de har præsteret, herunder om den præsterede arbejdstid har oversteget arbejdstiden for perioden og derfor skal godtgøres som overarbejde eller merarbejde. Overtid eller merarbejde kan dog først konstateres ved skoleårets afslutning eller ved fratrædelse i løbet af skoleåret. For at sikre en korrekt opgørelse af arbejdstiden ved normperiodens afslutning er det aftalt, at ledelsen skal udlevere en opgørelse over den præsterede arbejdstid til læreren mindst ved udgangen af hver 3. måned. Dette følger af § 12 stk. 4 i aftalen.

Når ledelsen udleverer en opgørelse af den præsterede arbejdstid mindst hver 3. måned, er den præsterede arbejdstid for den forudgående periode dermed anerkendt, og det er nemmere for ledelsen at lave en korrekt opgørelse, når skoleåret afsluttes.

Den kvartalsvise opgørelse af arbejdstiden kan bruges til løbende at vurdere, om der er sammenhæng mellem tid og opgaver for den enkelte lærer. Hvis læreren præsterer mere arbejdstid end planlagt i det første kvartal, kan det give anledning til en ændring af lærerens opgaver.

De kvartalsvise opgørelser er – brugt rigtigt – et godt værktøj til løbende at følge op, om opgavemængden for den enkelte lærer/børnehaveklasseleder er passende, eller om der er behov for justeringer i opgavemængende.

Netop derfor er det vigtigt, at man bruger de aftalte muligheder for at registrere ændringer i forhold til den planlagte arbejdstid.

Har du spørgsmål til kvartalsopgørelsen skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller kredskontoret. Du kan finde link til arbejdstalen ude til højre på denne side.

Arbejdstidsaftale gældende fra skoleåret 2021/22

Arbejdstidsaftale mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening gældende fra den 1. august 2021. Planlægningsbestemmelserne i §4 er gældende for planlægningen af skoleåret 2021/22

Emner

Målgruppe