Regnskab for 2022 og budget for 2023 og 2024

Tal 414280
Randers Lærerforenings regnskab og budget for de to kommende år
Regnskab for 2022 og budget for 2023 og 2024        
         
Indtægt Regnskab 2022 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024
Kontingent 2.819.387 2.812.200 2.864.000 2.980.000
Refusion Akut 386.253 320.000 370.000 350.000
Særlig Fond 9.409 10.000 10.000 10.000
Rykker/andet 12.076      
I alt 3.227.125 3.142.200 3.244.000 3.340.000
         
Styrelsesudgifter        
Frikøb 1.794.048 1.870.000 1.920.000 1.990.000
Hensættelser frikøb og faglig opdatering 30.000                                     
Feriefonden hensættelser -13.098      
Multimedier 12.000 12.000 12.000 14.000
I alt 1.822.950 1.882.000 1.932.000 2.004.000
         
Mødeudgifter        
Diæter 20.251 15.000 17.000 20.000
Kørselsgodtgørelse 61.307 64.000 66.000 67.000
Møder mv 72.224 63.000 63.000 75.000
Kongres 6.191 14.000 18.000 18.000
Repræsentation 10.045 6.000 6.000 7.000
Pensionistarrangement 58.964 61.000 63.000 65.000
I alt 228.982 223.000 233.000 252.000
         
Kurser og konferencer        
Generalforsamling 38.328 74.000 75.000 65.000
TR-kurser 200.469 240.000 250.000 260.000
Faglige klubber 9.924 30.000 30.000 30.000
I alt 248.721 344.000 355.000 355.000
         
Personaleudgifter        
Løn - kontor 279.708 270.000 283.000 295.000
Rengøring 35.424 40.000 37.000 40.000
Lønsumsafgift 24.374 24.000 24.000 25.000
I alt 339.506 334.000 344.000 360.000
         
Kontorhold        
Kontorartikler og kopi 23.293 15.000 18.000 25.000
PBS 17.292 22.000 22.000 22.000
Porto/gebyrer 2.601 500 500 3.000
telefon 11.949 13.000 13.000 14.000
Småanskaffelser 16.060 15.000 15.000 15.000
Nyanskaffelser 5.190 12.000 12.000 10.000
Hensættelser Kopimaskine 0 15.000 15.000 0
Forsikringer 25.271 28.000 29.000 29.000
Aviser 6.443 4.500 4.500 7.000
EDB-software 4.838 4.000 4.000 8.000
I alt 112.937 129.000 133.000 133.000
         
Lokale        
Husleje 104.000 104.000 106.000 108.000
Varme m.m. 46.209 52.000 52.000 55.000
Vægter 17.074 15.000 15.000 19.000
Indvendig vedligehold 249.980 15.000 15.000 10.000
Hensættelse indvendig vedligeh. -200.000 15.000 15.000 15.000
Renholdelse 5.538 8.000 8.000 8.000
I alt 222.801 209.000 211.000 215.000
         
KSØ og FH Østjylland 26.338 34.000 34.000 35.000
Revision 20.313 18.000 19.000 20.000
I alt 46.651 52.000 53.000 55.000
         
Samlet udgift 3.022.548 3.173.000 3.261.000 3.374.000
         
         
Indtægt 3.227.125 3.142.200 3.244.000 3.340.000
Resultat før renter 204.577 -30.800 -17.000 -34.000
Renter -3.926   -5.000 0
Afkast værdipapirer -195.076 30.000 30.000 30.000
Renteudgifter i øvrigt 0      
Årets resultat 5.575 -800 8.000 -4.000
         
         
Aktiver 2021 2022    
Mellemregning Særlig Fond  574.570 604.849    
Tilgodehavende AKUT 9.821 868    
Tilgodehavende kontingent 2.633 4.033    
Tilgodehavender 587.024 609.750    
         
Værdipapirer 1.527.548 1.332.332    
Likvide beholdninger 523.467 567.554    
Omsætningsaktiver 2.638.039 2.509.636    
         
Aktiver i alt 2.638.039 2.509.636    
         
         
Passiver        
Overført fra tidligere år 1.051.427 1.278.031    
Overført resultat 226.605 5.575    
Egenkapital 1.278.032 1.283.606    
         
Hensættelse til faglig opdatering 200.000 200.000    
Hensættelse til frikøb m.m. 1.090.000 920.000    
Hensatte forpligtigelser 1.290.000 1.120.000    
         
         
Skyldig A-skat og AM-bidrag 22.179 23.578    
Skyldige feriepenge 19.223 6.125    
Anden gæld 28.605 76.327    
Gældsforpligtigelser 70.007 106.030    
         
Passiver i alt 2.638.039 2.509.636    
         
Værdipapirer        
SI Moderat KL 4355/4551 stk 445.671 465.019    
SI Offensiv 4175/4479 stk 437.270 470.114    
SI Vækst 4531/4814 stk 465.844 494.393    
Kursregulering 178.763 -97.194    
I alt 1.527.548 1.332.332    
         
Likvide midler        
Lån og Spar 515.192 560.640    
SparKron SK invest 3 konti 8.275 6.914    
I alt 523.467 567.554