Faglig Klub

Ønsker du indflydelse på dine arbejdsforhold og på Danmarks Lærerforenings/Randers Lærerforenings politik, er Faglig Klub på din arbejdsplads et godt sted at starte..

Den faglige klub på din skole består af alle dine kollegaer, der er medlem af Randers Lærerforening og som ikke er ledere.

I den faglige klub kan du og dine kollegaer diskutere alle relevante forhold, uden at ledelsen er til stede. Dog kan personsager ikke drøftes i faglig klub.

Tillidsrepræsentanten er formand for faglig klub, og klubben beskæftiger sig med emner, der falder ind under tillidsrepræsentantens område.

Faglig klub fastsætter selv sin forretningsorden, der godkendes af kredsen. Er der ikke vedtaget en særlig forretningsorden, gælder Danmarks Lærerforenings vejledende forretningsorden. På nogle af kommunens skoler indeholder forretningsordnen for Faglig Klub regler om nedsættelse af en bestyrelse - spørg din tillidsrepræsentant om, hvilke regler, der er gældende på din skole.

Faglig Klubs funktion

Tillidsrepræsentanten repræsenterer sine kolleger ved møde med ledelse, MED-udvalg, bestyrelse, udvalg og ved TR-møder i kredsen. Til disse møder kan tillidsrepræsentanten fremføre medlemmernes synspunkter og ønsker, som tillidsrepræsentanten ofte kender fra faglig klub.

Et emne kan behandles både i faglig klub og i andre af institutionens fora. Når en folkeskole f.eks. skal have principper for frikvarterer, vil emnet både have et pædagogisk og fagligt indhold.

Mens man i pædagogisk råd tager udgangspunkt i elevernes trivsel og udbytte af pauserne, har man i faglig klub fokus på de ansattes mulighed for rekreation. En drøftelse i pædagogisk råd vil alene være rådgivende i forhold til skolens ledelse, mens en beslutning i faglig klub kan danne udgangspunkt for en retningslinie i MED. En retningslinie i MED vil være bindende for alle parter.

Møder i pædagogisk råd/lærermøder, personalemøder og lignende er en del af arbejdstiden, hvorimod den faglige klub typisk mødes i fritiden.

Udover møder i faglig klub, kan tillidsrepræsentanten også afholde medlemsmøder. På medlemsmøderne har ledelsen mulighed for at deltage