Inklusionsundersøgelsen 2016

Inklusion er stadig en stor udfordring for folkeskolen i Randers. Flere og flere lærere oplever, at der er elever, der ikke får den støtte, Det er i den sammenhæng bekymrende at 83 % af lærerne oplever at der er elever i klassen, der ikke får den særlige støtte, som de har behov for. I forhold til undersøgelserne fra 2013 og indtil nu, har dette tal været jævnt stigende.

I forhold til tidligere er der lavet en besparelse på 5 millioner for at kompense-rer for et merforbrug på specialskole- og specialklasseområdet, og det tyder på, at det har gjort det vanskeligere for skolerne at løfte denne opgave.
Undersøgelsen viser også, at man ude på skolerne ikke har haft en tydelig dia-log om den enkeltes skoles inklusionsstrategi. Kun 20% oplever, at der har været en drøftelse mellem ledere og medarbejdere, således at man har fast-lagt mål og strategi for skolens inklusionsarbejde.
8% oplever, at ledelse og lærere i fællesskab har udarbejdet brugbare handle-planer og succeskriterier for, hvordan skolens inkluderende fællesskaber reali-seres. Ligeledes er de færreste (24%) blevet orienteret om skolens ressource til det inkluderende arbejde og hvordan ressourcen er fordelt.
Denne manglende strategi og medinddragelse påvirker arbejdsmiljøet negativt. Mange lærere oplever, at man ikke lykkes med opgaven grundet manglende kompetenceudvikling, tid, kvalificeret hjælp og opfølgning i forhold til indsat-sen for elever med særlige behov.
Randers Kommunes skoleforvaltning har nu i gangsat projektet ”Skolen for al-le”, hvor der bl.a. skal arbejdes med inkluderende læringsmiljøer kompetence-udvikling, bedre og mere synlig prioritering af ressourcer og indsatser, profes-sionelle læringsfællesskaber, samt fokus på elevens læring og trivsel suppleret med et øget fokus på elevens personlige og sociale kompetencer. Ligeledes vil man arbejde med tidlig indsats både i forhold til opsporing, forebyggelse og foregribende indsatser.
Det bliver spændende at se, hvilke resultater, ”Skolen for alle” får i forhold til inklusionsopgaven. Måske kræver opgaven, at man ser skolen for alle som en økonomisk investering i alle børns fremtid.

Inklusionsundersøgelsen 2016
Inklusionsundersøgelsen 2015
Inklusionsundersøgelsen 2014
Inklusionsundersøgelsen 2013