Hvad mener vi om inklusion?

Danmarks Lærerforening deler målsætningen om, at flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning, men det er afgørende, at alle elever får et undervisningstilbud, der såvel fagligt som socialt kan tilgodese deres behov.

 

Danmarks Lærerforening mener, at:

 • Der er behov for et kvalitetsmæssigt løft af indsatsen i mange kommuner
 • Den øgede inklusion må ikke ske på bekostning af kvaliteten i de almindelige klasser
 • En styrkelse af almenundervisningen er en forudsætning for, at skolerne kan løfte opgaven
 • Der skal være en sikring af, at ressourcerne (ca. 1,4 milliarder) fra specialundervisningsområdet følger med over i den almindelige undervisning
 • Alle kommuner og skoler skal have strategi og handleplaner for inklusionsprocessen. Der skal være en fælles forståelse mellem ledelse og medarbejdere om, hvad målsætningen er
 • Alle skoler skal have fagligt kvalificerede ressourcepersoner, der kan rådgive og vejlede lærerne og indgå i undervisningsforløb om nødvendigt
 • Lærerne skal have mulighed for kompetenceudvikling inden for det specialpædagogiske område
 • Der skal indføres flere to-lærerordninger. Det vil sige fagligt kvalificeret støtte, hvor en lærer med specialpædagogisk viden skal indgå i klasser med inkluderede elever

Hvad siger forskningen om inklusion?

Både dansk og international forskning peger på, at inkluderende undervisning inden for den almindelige folkeskole giver de bedste resultater for mange elever med særlige behov. Vi ved, at fællesskaber har stor betydning for børns trivsel, udvikling og læring og at selvdannelse, selvværd og læringslyst kommer af at bidrage til og øve indflydelse i fællesskaber. Derfor deler Danmarks Lærerforening også den politiske målsætning om, at flere elever skal inkluderes i den almindelige undervisning.

Hvad kræver en vellykket inklusion?

Inklusion er ikke opnået, blot fordi eleverne er sammen i det samme klasserum. Det handler ikke om at rumme eller integrere elever, men om at sikre at flere elever kan få det undervisningstilbud, de har behov for indenfor almenundervisningens rammer.

For at man kan tale om vellykket inklusion, må følgende kriterier efter Danmarks Lærerforenings opfattelse være opfyldt:

 • Eleven er til stede i almenundervisningen
 • Eleven deltager aktivt og oplever at have en værdi for klassens fællesskab
 • Eleven har et højt læringsudbytte af læringsprocesserne. 

Danmarks Lærerforening mener derfor, at:

 • Inklusion forudsætter en styrket almenundervisning
 • Vellykket inklusion er afgørende for opbakningen til folkeskole
 • Fokus på forældrenes tryghed og lærernes mulighed for at
  løse opgaven
 • kommunerne er ansvarlige for kompetenceudviklingen af
  lærerne
 • Inklusion må ikke blive en spareøvelse


En styrket almenundervisning er en forudsætning for øget inklusion

En øget inklusion kræver investeringer i almenundervisningen i form af blandt andet efteruddannelse af lærerne, en styrket forebyggende indsats, flere undervisningstimer og to-lærerordninger. 

Den enkelte skole kan ikke løfte dette ansvar alene. Der er mange vigtige aktører på alle niveauer i samfundet, der skal arbejde med. Det er nødvendigt på alle niveauer at få igangsat en dialog om hvilke tiltag og rammer, der skal være, hvis skolen skal være inkluderende. Fokus skal ikke alene være på specialundervisningen og omkostningerne ved denne, men også på rammerne for almenundervisningen og udviklingen af læringsmiljøer indenfor almenundervisningen, som flest mulige elever får et stort udbytte af. Inklusion må aldrig blive en spareøvelse.

Inklusion og kvalitet i undervisningen

Inklusion er på den politiske dagsorden i alle kommuner. Foreningen arbejder for, at der i de enkelte kommuner udarbejdes en plan/strategi for, hvordan man på sigt kan inkludere flere elever

En plan med fokus på, hvordan fællesskabet og almenundervisningen skal styrkes, så færre elever ekskluderes, og som også indeholder en kvalitetssikring af de tilbud, der bliver etableret på de enkelte skoler i forbindelse med inkludering af eleverne. En dialog mellem ledelse og medarbejdere bør danne grundlaget for udarbejdelsen af det fælles værdigrundlag, mål, strategier og handleplaner for inklusionsarbejdet.

Danmarks Lærerforening har i flere oplæg givet input til de lokale drøftelser om rammerne for inklusion med henblik på at sikre kvaliteten i undervisningstilbuddene.