Budget 2024 - høringssvar

Penge
Traditionen tro har vi i Randers Lærerforening læst forslaget til det kommunale budget med stor interesse, og derfor lavet nedenstående høringssvar.

Randers Lærerforening har med stor interesse læst budget 24.

Randers Kommune har igangsat et udviklingsarbejde på skoleområdet – ”De fire spor” – et udviklingsarbejde, som vi ser store muligheder i. Men som også betyder, at vi har svært ved at se, at man kan foretage besparelser på folkeskolen – begrundet i de ambitioner, der kommer til udtryk i ”Børn og unge-politikken” og ”Uddannelsespolitikken”, og de vigtige emner, der tages op i netop ”De fire spor”. Målet er et skoletilbud af høj kvalitet, hvor der tages vare på den enkelte elev.

Det er vigtigt, at I som politikere er opmærksomme på, at der i budget 2023 blev vedtaget en kommende rammebesparelse på folkeskoleområdet, stigende fra 2,6 millioner i 2024 til 10,6 millioner i 2026. En besparelse, der er anført i materialet fra 2022, og som består af forskellige forslag, der i bedste fald kan ses som meget naive og uden reel mulighed for at blive gennemført uden en voldsom reduktion i lærerstaben. Dette skal ses i lyset af, man i politikkerne lover meget og det fokus, man gennem arbejdet med “De fire spor”, har på at højne kvaliteten.  

Når man ved, at kommunen har store udgifter til overførselsindkomster, altså udgifter der kun mindskes ved at færre borgere er på overførselsindkomst, så bør det medføre investeringer i folkeskolen for at øge kvaliteten i skolen fremadrettet. En øget kvalitet i folkeskolen vil kunne have positive konsekvenser i forhold til fx elevtrivsel, større fremmøde og dermed muligheden for større succes med at understøtte eleverne til at blive mere livsduelige voksne.

En udfordring for folkeskolen er rekruttering og fastholdelse af lærere og børnehaveklasseledere. Prognoserne viser, at vi på sigt vil komme til at mangle lærere. Derfor er det vigtigt, at man sikrer arbejdsmiljøet og arbejdsforholdene for de ansatte. Der skal være bedre mulighed for at lykkes med opgaven gennem velforberedt undervisning og tid til at efterbehandle den. Der skal være ressourcer til relationsarbejde med eleverne samt en oplevelse af, at man kan få relevant individuel fag-faglig kompetenceudvikling.

I forhold til anlæg på skolerne opfordrer vi til, at man nøje tager stilling til, hvilken fremtidig udvikling man ønsker i Sydbyen. Særligt med henblik på, at der er den nødvendige kapacitet til at dække det fremtidige behov både i Randers, Assentoft, Munkdrup og øvrige byer i området.  Man skal have fokus på, at man understøtter forældrenes forventninger, så de ikke vælger et privat tilbud, eller skaber det selv.

Vi kan også se, at udgangspunktet for budgettet er et andet end tidligere – vi har faktisk råd til at investere i den såkaldte kernevelfærd eller borgernære velfærd – det ser vi frem til, at man oplever ude på skolerne.

Kort sagt har vi følgende ønsker til budgettet:

  • At den vedtagne rammebesparelse fra budget 2023 fjernes (besparelsen fra 2024 og frem stigende til 10,6 millioner
  • Tildelingen til to-lærertimer og ressourcer til co-teaching videreføres og gerne udvides efter 2024.
  • Give bedre muligheder for at levere velforberedt, varieret og differentieret undervisning ved at nedsætte undervisningstimetallet for lærere og børnehaveklasseledere, hvilket også vil give bedre muligheder for fx mere samarbejde mellem skole og hjem og relationsarbejde i forhold til eleverne.
  • Give lærerne bedre muligheder for at arbejde med sårbare elever, elever med faglige eller sociale udfordringer.
  • Give flere ressourcer til at undervise elever med særlige udfordringer såvel som elever med særlige kompetencer.
  • Sikre økonomien på Trekløverskolen, så der er råd til at øge antallet af uddannede lærere på skolen.
  • Fag-faglig kompetenceudvikling af den enkelte lærer/børnehaveklasseleder.
  • Maksimalt elevantal på 26 elever i hver klasse – fra 3. klasse.
  • Man skal se på, hvilke opgaver, der er kan-opgaver og skal-opgaver, herunder om de kan løses på anden vis. Fjerne unødvendigt bureaukrati, møder m.m.

Vi følger nysgerrigt budgetproceduren og håber, at man denne gang vil huske løfterne i de relevante politikker og målet om Folkeskolen som førstevalg.

Vi vil folkeskolen – vil Randers Kommune?

På vegne af Randers Lærerforening

Venlig hilsen

Leif Plauborg
Formand

Emner

Målgruppe