Det kommunale budget for 2023 - høringssvar

Bog Computer570251
Budgettet for 2023 og de kommende år er et mareridt, man ikke hurtigt nok kan vågne fra.

Randers Lærerforening har indsendt høringssvar til Randers Kommune forud for behandlingen af budgettet. Høringssvaret kan læses her: 

Budgettet for 2023 og de kommende år er et mareridt, man ikke hurtigt nok kan vågne fra.

En del er de på skoleområdet foreslåede besparelser i budget 23 har først virkning fra 2024 og frem. Sammenholdt med, at en der er en række bevillinger, der udløber ved årgangen af 2023 er de oplevede besparelser fra 24 og fremefter meget større, end de syner på papiret. For den almene folkeskole betyder det, at der fra 2024 og fremefter forsvinder yderligere 5 millioner om året, hvorefter den oplevede besparelse i 2026 er på næsten 16 millioner.

Tilsvarende er besparelsen på Specialområdet – som den fremgår af ”Oversigt over effektiviserings- og besparelsesforslag” meget lille, men der er tidligere vedtaget besparelser på området på 2,4 millioner i 2023 stigende til 5,8 millioner i 24 og de efterfølgende år. I budget 2022-25 fremgår det, at man skal se nærmere på den planlagte besparelse.

Randers Kommune modtager godt 13 millioner fra staten til ”Flere lærere i folkeskolen[1]”, men fremadrettet vil man i henhold til basisbudgettet lave besparelser på skoleområdet, der overstiger dette beløb. Her er det værd at huske på, at såfremt pengene fra staten til flere lærere i folkeskolen ikke anvendes som vedtaget, bortfalder de.

I teksten foreslår man en række måder, hvorpå man kan effektivisere og derved opnå den ønskede besparelse. I praksis vil det ikke være muligt at opnå de ønskede besparelser på denne vis, og derfor vil de foreslåede besparelser på skoleområdet være ødelæggende for den positive udvikling, der finder sted på skoleområdet rundt om i kommunen.

”Folkeskolen som førstevalg”, en ”uddannelsespolitik” med flotte intentioner og tilsvarende en politik for ”børn og unge”, har flere ting til fælles og væsentlige fællesnævnere er her ”Vi vil investere i mennesker”, ”høj faglighed og kvalitet”, men såfremt man vælger at gennemføre de besparelser, der ligger i basisbudgettet giver man køb på alle de førnævnte flotte intentioner.

I fremtiden ser vi ind i en situation med for få lærere i folkeskolen. Skal Randers Kommune være med i rekrutteringskapløbet, kræver det tiltag og indsatser, der giver lærerne mulighed for at lykkes med opgaven. Det handler i høj grad om arbejdsforhold og -vilkår.

Skal vi lykkes med inklusionsopgaven kræver det efteruddannelse og co-teaching, hvor to lærere – den ene med relevant uddannelse i forhold til de inkluderede elevers diagnoser, behov m.m. – sammen forbereder, gennemfører og efterbehandler undervisningen. Inklusion må aldrig blive en spareopgave, men forudsætter i stedet en styrket almen undervisning. Husk, at vellykket inklusion er afgørende for opbakningen til folkeskolen

Skal vi have vedblivende succes med ”Folkeskolen som førstevalg”, kræver det vilje og investeringer, der løbende forbedrer kvaliteten i folkeskolen, fx gennem to-lærerordninger, bedre tid til løsning af skolens andre opgaver (fx samarbejdet med forældrene), muligheden for at levere en velforberedt undervisning, efteruddannelse m.m.

Alle i byrådet, på forvaltningen og ude på skolerne har ambitioner på vegne af skolerne. Ambitioner om, at vi skal højne kvaliteten, at vi skal gøre det rigtige og bedste for vore unge medborgere – de har fortjent det, og vi har brug for det. Vi har på den lange bane ikke råd til at lade være.

Lad os nu sammen efterleve dette, for vi vil folkeskolen!

Vil I?

På de øvrige områder bemærker vi bl.a. en række reduktioner, der rammer bredt i forhold til bl.a. skoleelever, der har behov for styrkelse af selvværd og en reduktion i forebyggende indsatser i forhold til rusmidler m.m. Alt sammen tiltag, der ellers bidrager til at mindske mistrivsel blandt de udvalgte grupper. Mistrives de nævnte grupper af unge mennesker, vil det få konsekvenser for bl.a. deres skolegang.

Fra 2024 genindføres prisfremskrivningen – det bør være tilfældet allerede fra kommende år.

På vegne af Randers Lærerforening

Leif Plauborg

Formand
Randers Lærerforening