Kompetenceudvikling i folkeskolen

Skole 414280
Folkeskolen som førstevalg – det er byrådets politik. Og jeg er helt enig, men hvad skal der til? Det handler om stabilitet og en positiv udvikling – en udvikling, der bl.a. skabes gennem en løbende kompetenceudvikling af personalet.

Folkeskolen som førstevalg – det er byrådets politik. Og jeg er helt enig, men hvad skal der til?

Det handler om stabilitet og en positiv udvikling – en udvikling, der bl.a. skabes gennem en løbende kompetenceudvikling af personalet. Danmarks Evalueringsinstitut – populært kaldet EVA har i august måned offentliggjort en undersøgelse om bl.a.  kompetenceudvikling af lærerne.  Vi er placeret dårligere end alle nabokommunerne og på en sørgelig sidsteplads i EVA’s undersøgelse.

Der er i virkeligheden to ønsker til denne kompetenceudvikling. Dels har undersøgelser gennemført af bl.a. Randers Lærerforening påvist, at lærerne har et stort ønske om uddannelse i forhold til de elever, der skal inkluderes. Lærere og børnehaveklasseledere efterspørger uddannelse i forhold til at undervise og tage vare på elever med særlige behov, som fx diagnoser inden for autismeområdet, og tilsvarende efterspørges efteruddannelse i fagene. Dette skal ske, så forældre og elever også fremadrettet oplever en folkeskole i udvikling, både fagligt og pædagogisk.

Forældre og elever skal møde en folkeskole, hvor der er fokus på dannelse og uddannelse gennem stærke fællesskaber og en varierende undervisning, hvor eleverne udfordres fagligt og der skabes rum for fordybelse, eksperimenter, samtale, undren, refleksion og erkendelse.

Nåja – hvad var det EVA’s rapport sagde – 7% af lærerne i Randers Kommune har deltaget i efteruddannelsesaktiviteter. I Favrskov er det tilsvarende tal 20%.

Og hvorfor er det vigtigt med fokus på efter-/videreuddannelse. Efter-/videreuddannelse er en vigtig fastholdelsesparameter, og rekruttering af nye medarbejdere er en ressourcekrævende opgave for enhver organisation. På sigt vil der ifølge prognoserne blive rekrutteringsudfordringer på lærerområdet– dette skal imødegås.

Så kære politikere – skal udviklingen vendes, så er det nu, der skal sættes politiske mål og afsættes ressourcer der gør, at målene for folkeskolen kan indfries.

Vi vil folkeskolen – vil I?

Bragt som læserbrev på amtsavisen.dk tirsdag den 21. september