Høringssvar til budget 22

Nyt Flag Paa Laerernes Hus
”Folkeskolen som førstevalg” er en tilgang, som vi støtter fuldt ud, men som desværre ikke har gennemslag i budgetforslaget, da man har fastholdt den tidligere budgetprocedure, hvor der er en fast besparelse på 0,5% samt ingen prisfremskrivning. Når den politiske dagsorden hedder ”Folkeskolen som førstevalg”, skal det tydeligt fremgå gennem prioriteringer i budgettet.

Høringssvar til budget 2022

Randers Lærerforening har med stor interesse læst forslaget til Randers Kommunes budget for 2022.

”Folkeskolen som førstevalg” er en tilgang, som vi støtter fuldt ud, men som desværre ikke har gennemslag i budgetforslaget, da man har fastholdt den tidligere budgetprocedure, hvor der er en fast besparelse på 0,5% samt ingen prisfremskrivning. Når den politiske dagsorden hedder ”Folkeskolen som førstevalg”, skal det tydeligt fremgå gennem prioriteringer i budgettet.

I den politiske vedtagelse fra maj 2021[1] fremgår det, at selv om pengene nu tildeles via bloktilskuddet, skal de stadig anvendes til flere lærere i folkeskolen. Såfremt der ikke (med hensyn til den demografiske udvikling) sker en udmøntning i form af flere lærere i folkeskolen svarende til de tildelte midler, mistes pengene – altså en markant forringelse på adskillige millioner i tildelingen til folkeskolen, hvilket vil reducere antallet af lærere i folkeskolen og medfører store kvalitetsforringelser i forhold til fx faglighed, skole-/hjemsamarbejde, inklusion, efter-/videreuddannelse af lærerne, etc…

Derfor skal folkeskoleområdet friholdes for de i basisbudgettet foreslåede besparelser.

Derudover foreslår vi, at man afsætter yderligere midler til folkeskolen.

Midlerne skal/kan bruges til:

  • Co-teaching, hvor en uddannet lærer med særlige kompetencer inden for fx specialundervisning sammen med en eller flere lærere fra klassen forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen. Dette vil klart kunne styrke inklusionsindsatsen ude på skolerne.

  • To-lærertimer, hvor to lærere sammen forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen. Dette styrker bl.a. mulighederne for at arbejde med relationer og fagfaglighed, hvilket styrker elevernes trivsel.

  • Nedsættelse af undervisningsprocenten, således at der bliver flere ressourcer til samarbejdet med forældre og det omkringliggende samfund (fx virksomheder i lokalsamfundet, skoletjenester m.m.), efter-/videreuddannelse af lærerne.

  • Vejledere, der arbejder specifikt med en mindre gruppe elever med specifikke faglige udfordringer i fx matematik eller dansk. Samtidig kan dette bl.a. understøtte den kommunale ordblinde-strategi.

 

Vi står selvfølgelig til rådighed for drøftelser og uddybning af vore kommentarer og forslag.

 

På vegne af Randers Lærerforening

 

Leif Plauborg
Formand

 [1] https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/maj/210520-folkeskolemillionerne-skal-gaa-til-flere-laerere