Høringssvar til ændret visitationsprocedure

Drengkedafdet
Skole- og Uddannelsesudvalget har arbejdet med en model for visitation til specialtilbud i Randers Kommune, og et forslag er sendt i høring i bl.a. MED-systemet. Randers Lærerforening har også indsendt et høringssvar.

Med udgangspunkt i den visiterede elevs behov og rettigheder, kan vi støtte op om visitationsmodellen, der giver mulighed for visitation 4 gange årligt. Processen hen mod et specialundervisningstilbud er lang.

Mange tiltag har været afprøvet, og vi ser ikke, at økonomi eller forandring og mindre forudsigelighed for den modtagende klasse, skal være en hindring for visitation 4 gange årligt.

Den modtagende specialklasse/specialskole skal have indkøringsprocedure for dette af pædagogisk/didaktisk karakter.

Med 4 visitationer årligt mindskes ligeledes at pladser i specialklasser / på specialskoler står tomme unødigt længe, når der er behov i skolevæsnet for disse.

For den afgivne skole er der en økonomisk usikkerhed hen over året, da der kan ske visitationer løbende og dermed udgifter til dette. Det bør derfor indregnes i skolens budget. Der kan være et økonomisk incitament for skolen, som er negativ for eleven, hvis man udskyder visitationen i 3 – 6 måneder.

Det kan være en drøftelse værd at undersøge, om skoleskift lige efter ferie er at foretrække. Det kan være usikre ferier for den visiterede elev og dennes forældre, når de ikke ved, hvad de skal møde ind til. Derfor bør det overvejes om indslusning eller besøg kan etableres op til ferier i stedet.

Når eleven er blevet visiteret, bør der tilføres de fornødne ressourcer til specialpædagogisk bistand, mens man venter på, at eleven skal begynde i det rette skoletilbud.

På vegne af Randers Lærerforening


Leif Plauborg
Formand

Udvalgets dagsorden

Udvalget besluttede den 30. september 2021 at sende materialet i høring.
Linket er til udvalgets behandling af punktet.