Høringssvar til budget 2021

Alle_124 2013 06 10 DLF 096
Budgettet for Randers Kommune for 2021 er i høring. Randers Læreforening har lavet dette høringssvar

Høringssvar til budget 2021

Randers Lærerforening har med stor interesse læst forslaget til det kommunale budget for 2021 og overslagsårene.

Budgettet er interessant af andre årsager end tidligere. Der er grundet ændringer i udligningsreformen og den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen helt andre forudsætninger for budgetlægning end tidligere.

I forslaget til basisbudget er der indlagt en række puljer til forskellige ting. Det betyder også, at der en del midler, der bindes uden at de nødvendigvis vil blive anvendt. Pengene burde i stedet bruges på at løfte den kommunale opgavevaretagelse gennem flere ansættelser på serviceområderne som fx undervisning. Folkeskolens andel fra puljerne bør anvendes til flere lærere for at løfte kvaliteten i undervisningen gennem fx co-teaching og kompetenceudvikling af lærerne.

I høringsvaret har vi lavet en række nedslag på forskellige områder og desuden forholdt os til en række af forslagene i basisbudgettet.

Høringssvaret er opbygget således, at der i starten fremgår en række opfordringer til budgetlægningen og efterfølgende er der mere udførlige kommentarer.

Opfordringer
Vi har følgende opfordringer til byrådet i forbindelse med budget 2021:

  • Prisfremskrivningen skal genindføres fra 2021
  • At man gennemfører udvalgets ønske om midler til individuel vejledning af uddannelsesparate
  • Reduktion af de vedtagne besparelser (budget 2020) på specialskolerne.
  • Afsætte ekstra midler, således at skolerne får en reel mulighed for at indgå i arbejdet med Folkeskolen som 1. valg, uden at dette finansieres gennem øget arbejdspres for personalet på skolerne.
  • At pengene bruges på ansættelse af ekstra personale i stedet for som foreslået, at de lægges i puljer og gemmes væk. Beløbet i de forskellige puljer skal reduceres.

Manglende prisfremskrivning
Igennem flere år har der i forbindelse med budgetlægningen ikke fundet en prisfremskrivning sted. Det betyder, at en lang række aftaleenheder er presset økonomisk i forhold til vareindkøb m.m. På skoleområdet drejer det sig ikke mindst om midler til indkøb af undervisningsmaterialer og licenser/programmer. Særligt det sidste er det svært at spare på, og derfor er eneste mulighed for at finansiere fx licenser m.m. gennem en reduktion af udgifterne til personale. Med andre ord presser den manglende fremskrivning af priser både antallet af ansatte og øger arbejdsbelastningen.

Øget vejledning af uddannelsesparate
I folkeskolen er der en gruppe elever, der erklæres uddannelsesparate, men trods dette har et behov for individuel vejledning udover den, de er sikret gennem lovgivningen. Derfor vil forslaget bidrage positivt til, at eleverne får større forudsætninger for at træffe det fremtidige uddannelsesvalg.

Reduktion af besparelserne på specialskolerne
I budget 2020 vedtog man en række besparelser på specialskolerne. Kommunens forbedrede økonomi bør bidrage til, at man mindsker disse besparelser i de kommende år og anvender de herved tilførte midler til at øge antallet af lærere. Dette vil sikre eleverne et bedre undervisningsmiljø, en bedre og mere velforberedt undervisning og personalet et forbedret arbejdsmiljø. Igennem de senere år er antallet af lærere ansat på kommunens specialskoler reduceret særdeles voldsomt, også sammenlignet med de øvrige personalegrupper.

Endvidere viser en rapport fra Social og Indenrigsministeriet en kraftig stigning i Randers Kommune blandt 0-17 årige med diagnoser som fx ADHD og autisme[i]. Der bl.a. tale om en fordobling af antallet af børn og unge med psykiske diagnoser fra 2009 til 2019. På landsplan er den tilsvarende vækst på 52%.

Derfor foreslår vi, at man ruller besparelserne (eller som minimum de fremtidige) på specialområdet tilbage.

Folkeskolen som 1. valg
Skole- og uddannelsesudvalget har en række fokuspunkter for arbejdet i den resterende del af valgperioden. Det første punkt og reelt overskriften for arbejdsplanen er folkeskolen som 1. valg. Ambitionerne er store og generelt velvalgte. Vi anbefaler, at man i forbindelse med inklusionsstrategien arbejder med co-teaching, hvor to lærere sammen forbereder, gennemfører og evaluerer/efterbehandler undervisningen.

Undersøgelserne i forbindelse med kommunens indsatser på henholdsvis Hornbæk Skole og Hobrovejens Skole viser, at der er et stort efterslæb i forbindelse med uddannelse af lærerne til at varetage inklusionsindsatser i den almene folkeskole. Randers Lærerforening har gennemført undersøgelser om inklusion med tilsvarende resultater.

For at sikre dette sammen med de i øvrigt foreslåede indsatsområder, opfordrer vi til, at skolerne tildeles penge til at arbejde med de forskellige indsatser.

Puljer
I budgettet er der lavet puljer, der skal dække fx kommende corona-udgifter. Der er afsat et særdeles stort beløb på dette område. Vi anbefaler, at man i stedet bruger pengene på ansættelser af fx lærere m.fl., således at kommunens borgere oplever et kvalitetsløft i dagligdagen.

På vegne af Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand[i] https://simb.dk/analyser/aeldre-og-sundhed/udviklingstendenser-i-forhold-til-boern-og-unge-med-psykiatriske-diagnoser