9. januar 2018

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 9. januar 2018 kl. 10.30-13.30

Tilstede: Pia, Mads, Jette, Michael og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 9. januar 2018 kl. 10.30-13.30

Facilitator: Pia Foersom   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

570.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

Godkendt

571.

Godkende referatet fra den 19. december

Godkende referat

 

Godkendt

572.

Nyt fra kommunen

Udpegning til MED

 

HMU: Jette + Leif som supp.

SektorMED adm: repræsentanter?

Sektor MED social: Giria + Mette Helle som supp.

SektorMED fam: Lene Gammelgaard + Lars Lihn som supp.

SektorMED skole: Leif + Jette som supp, Mads + Mette Søndergaard som supp, Mads UU + ? supp, Michael + Pia Madsen som supp, Pia + Anne Boel som supp.,

Lokal områdeMED center for børn og unge med autisme: Giria

573.

Meddelelser

Hvad skal vi med skolen? Arrangement den 11. januar

 

 

 

 

 

 

 

Møde Skole- og Uddannelsesudvalg – dato?

 

 

Arrangementet finder sted i Lærernes Hus. Forventet deltagerantal ca. 35. Leif byder velkommen. Lene fortæller, hvordan det foregår.  Mads, Michael og Jette er bordformænd sammen med to andre. Pernille Rosenkilde kommer og giver input. Der er aftalt en løn for 6 timer for bidraget (incl. overtidsbetaling)

 

Leif finder et eller flere forslag til mødekalender. Leif foreslog at invitere de nye i byrådet til et infomøde i RLF. Det blev vedtaget.

574.

Generalforsamling 2018

 

Indkaldelse på hjemmeside, Folkeskolen.dk, indkaldelse til skolerne

 

Overvejelser omkring gæster, direktør, skolechef, skole og uddannelsesudvalgsformanden (NB er medlem), eventuelle andre faglige organisationer.

 

Eventuel afklaring af kandidatur

 

Efterlysning af kandidater til styrelsen jf vedtægterne, herunder mulighed for at få bragt sit kandidatur/beskrivelse på hjemmesiden

 

 Vedtaget – Mads er ansvarlig.

 

 

 

Styrelsen inviterer som foreslået. Leif og Michael er ansvarlige.

Formanden for Lederne inviteres som gæst.

Af organisationer inviteres BUPL, FOA og 3F – drøftet hvordan vi griber det an. Tages op på næste møde

 

 

 

Alle styrelsesmedlemmerne genopstiller til deres nuværende poster i styrelsen.

På et nærmere tidspunkt meldes dette ud og samtidig opfordres andre til opstilling af kandidatur til styrelsesarbejdet.

575.

Nyt fra

Pensionisterne

 

Kommunikation

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

 

Aktiviteter/kurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalt kursus den 19. januar og Nytårskur

 

 

 

 

Medlemsmøde i Århus

Arrangement den 22. feb. med en der synger og spiller John Mogensen.

 

Alt reklamemateriale er kommet.

Vi vurderer, at det er vanskeligt og tidsrøvende for TR-erne at skulle oprette en medlemsgruppe på skolen. Vi støtter 6-bytiltaget fra Århus om at det skal være en opgave for DLF at få oprettet de respektive grupper via DLFinfosite.

Intet nyt

 

Møde i KSØPÆD, hvor de talte læringsplatforme, hvad det frivillige i forhold til læringsplatforme betyder i praksis.

 

Orientering om menuen til 19. januar. Menu-prisen er 295 kr. pr. deltager.

Program: 8.00-8.30 morgenmad, 8.30 -11.30 kredsens eget modul. 11.30-12 frokost 0g 12-15 DLF-konsulent fortæller om kommuneøkonomi. Vores eget modul kan være a)OK18-forhandling, betydning og konsekvens, b) TR´s rolle og praktiske håndværkshåndtering, c) dilemmaer.

Ansvarlig for det praktiske: Michael, OK18: Leif, Fagfaktuelt for TR-gerningen: Jette, praktiske eksempler: Mads

Afvikles den 30. januar i tidsrummet 16-20. Sted: Møllevangsskolen. I bussen serveres Kagemand – der medbringes paptallerkner. Kaffe laves i bussen?

576.

Økonomi

Kontor

 

 

 

 

 

 

Rengøring

 

 

 

 

 

Renovering - drøftes

 

Orientering

Mads har fået skærmbriller. De er købt i forhold til en firmaaftale.

Mht revision, så afholdes den som sidste år, den 20. feb. med frokost indlagt. Revision starter kl 12 med frokost og revisionen går på lige efter. Forventet sluttidspunkt kl 15.

Jette har aftalt et møde med arkitekten for at få flere oplysninger om hans tilsendte forslag.

 

Afsked med rengøringsdamerne. Der indkøbes en velkomstbuket til Svetlana, som overtager den 26. januar. Vi får et lille glas kl 14.

577.

Eventuelt

Næste møde den 16. januar 2018 kl. 9.00 – 12.00.

 

Pia fraværende den 29. og 30. januar.

Leif deltager i a-kassens delegeretmøde den 31. januar og møde i Lærernes Pension den 1. februar.

Den 6. feb. er Leif til kredsformandsmøde og fraværende hele dagen. Mads er fraværende 8-12.

Arkivering: vi venter lidt med at flytte arkiverede sager ovenpå indtil vi har fået retningslinjer fra DLF. Jette kontakter DLF for retningslinjer for arkivering.