31. oktober 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 31. oktober 2017 kl. 9.00 – 12.00

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 31. oktober kl. 9.00 – 12.00

Facilitator: Pia Foersom   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

523.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

Godkendt

524.

Godkende referatet fra den 24. oktober

Godkende referat

 

Godkendt

525.

Nyt fra kommunen

 

 

Vi får besøg i dag af vores direktør og skolechef. Drøftelse af de ting, som trænger sig på i forhold til dagligdagen på skolerne.

526.

Meddelelser

Danmark for velfærd den 7. november

 

 

 

 

 

 

 

TR-org. Uddannelse

 

 

 

Møde med FUSR

Jette og Leif har aftalt med LO, at vi søger for slikkepinde til uddeling til de fremmødte. Orientering om program m.m. november.

 

TR-org. Uddannelse – møde før modul 2

 

Arrangement i januar

Formandskabet har været til møde med FOA vedr. planlægning af mødet den 7. nov.

 

Pia, Mads og Michael finder ud af, hvordan sagen skal gribes an. Der ligger et materiale på ”min side”. Mødet med de nye TR-ere foregår 7. nov. kl. 8-10. Michael køber rundstykker og Mads sørger for kaffe.

Møde med FUSR i dag (Leif og Pia). Styrelsen drøftede mulige tiltag. Vi er pressede på tid pga. OK18, diverse møder i den forbindelse og generalforsamling i marts 18. Enighed om at vi vil arbejde for at etablere et indbudt møde for at få spor at gå efter fremadrettet.

 

Leif deltog mandag den 30.10 i arrangement vedr. persondatalovens konsekvenser. DLF udsender et materiale inden årsskiftet. Alle i styrelsen skal i gang med at forholde sig til datastrømme, samtykke og tilbagetrækning af samtykke mv og mm.

527.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

Kommunikation

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

 

Aktiviteter/kurser

 

 

 

Indkøb af roll-ups/flag?

 

 

 

 

 

 

TR-kursus den 1. november til den 3. november

Møde for bhk.ledere den 6/11

Møde for nye lærere den 14/11

Valgmøderne

 

 

 

 

TR-mødet den 14/11

Ca. 40 deltog i foredraget om Kähler. Tilmelding til julefrokosten er i fuld gang.

 

Mads følger op på sagen. Måske skal det gå gennem DLF, da andre kredse kan have interesse i samme produkt.

 

 

-

 

 

Der er styr på det hele. Der har været to afbud, men det belaster ikke økonomien. Vi har indlagt et OK18 arrangement i kurset, derfor er det ærgerligt, at TR-erne ikke deltager.

Leif er i fuld gang med at arrangere mødet. Formandskabet står for arrangementet.

Vi mangler at få det endelige tal, men det ligger omkring 11-14 stykker. Mødet slutter kl. 17.

9. nov og 14. nov. Der er indbudt til møderne. Der har været en smule polemik omkring vores valg af politisk deltager, da vi kun har indbudt de partier, som sidder i byrådet i denne periode. Interesserede er velkomne til at deltage.  Der serveres chips, flæskesvær, øl og sodavand. Michael køber ind.

Der skal medbringes pc til instruktion i komplatform.

Samme dag er Michael og Regitze på kassererkursus og personalekursus.

Orientering om kommende 6-bykursus for personale og formandskab. Jette er arrangør.

521.

Økonomi

 

 

Michael orienterede om, at forvaltningen kræver et større beløb end 7,4 timer. Formandskabet tager sagen op over for skolechefen.

Tømmeren skal bruge to dage til at skifte vinduer på første sal.

Mads foreviste eksempler på mulige jakker til styrelsen for at være genkendelige. Mads fremskaffer nogle modeller til afprøvning.

522.

Eventuelt

Næste møde den 14. november 2017 kl. 10.30 – 13.30.