30 januar 2018

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 30. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00

Tilstede: Mads, Jette, Michael og Leif

Afbud: Pia (til kommunens workshop om specialundervisning)

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 30. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00

Facilitator: Mads Christensen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Beslutning og hvem gør hvad?

594.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

Godkendt

595.

Godkende referatet fra den 23. januar

Godkende referat

Godkendt

596.

Nyt fra kommunen

 • Specialundervisningsprojektet

 

 

 

 • Strukturændringer

 

 

 • Udpegning til MED-struktur

 

 • Bk.klasser

 

 

 

 

 

 

 • Arbejdsbelastning

 

 

 

 • Betalt uddannelse

Leif orienterede om sin deltagelse i workshop i forhold til projektet. Der er nu udpeget flere lærere, for at give balance i lærer- og pædagogrepræsentanter. Der er ikke enighed med BUPL vedr. afregningen for lærer- og pædagogdeltagelse i projektet. Styrelsen fastholder vores forslag til afregning.

 

Leif forelagde den kommunale omstrukturering. FGU ligger under skole og uddannelse i skoleforvaltningen, og PPR ligger i Børn og familie under Ann Hermansen.

 

Orientering om, at vi afventer den endelig udpegning til MEDorgansationen, når strukturen er på plads.

 

Styrelsen drøftede den aktuelle situation. Vi vil behandle problematikken på kommende TRmøde, hvor Leif udsender bilag tre (opgavepapir for bhk.ledere) med dagsordenen. Vi vil også undersøge, hvor mange ekstra uv.timer det giver pga. store klasser. Styrelsen drøftede problematikken med tildeling, og hvordan de tildelte midler anvendes på bh.kl.området. Enighed om, at Leif laver et notat om problemstillingen og forelægger det for styrelsen.

 

Drøftelse af lærere, der i stigende grad udvikler stress.

Styrelsen besluttede at tage punktet op på kommende TR-møde. Efter TRmødet skal Jette udarbejde forslag til en procedure incl. at tage det op i sektorMED.

Orientering om Bruttolønsfradragsordningen i forbindelse med videreuddannelse.

 

597.

Meddelelser

 • Orientering om Kredsformandsmøde den 23. januar

 

 • Møde med skole og uddannelsesudvalget den 13. marts

 

 • Henvendelse fra FOA

 

 • HMU 31.01.18

Leif fortalte fra sit formandsmøde i København. Leif har sendt et referat til styrelsen samt LC´s princippapir, som tager udgangspunkt i skolesekretæraftalen. Der er lavet lidt udpluk fra andre organisationsaftaler. Der er formandsmøde igen på tirsdag den 6. feb.

 

Leif orienterede om det foreslåede møde med det politiske udvalg. Vi inviterer politikerne til kl. 17 – 19 og giver lidt mad. Vi skal have et møde med de nye byrådsmedlemmer mandag den 9. april kl.17 – 19 til lidt mad (10 pers.)

 

FOA har inviteret til jævnlige møder. Vi tager imod.

 

Kort orientering fra morgendagens HMUmøde

598.

Generalforsamling 2018

 

 • Invitationer

 

 • Status skriftlig beretning

 

 

 • Regnskab og Budget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opslag til skolerne

Kassereren indbyder gæsterne. Deltagerne blev besluttet på forrige styrelsesmøde.

 

Indlæg til beretning lægges på o-drevet/insite. Formandskabet udsender første redigerede oplæg til torsdag i næste uge.

 

Leif omtalte diverse poster i forbindelse med regnskabet og kommende budget. Kommunen har indsendt regning på frikøb for 2017, samt pension for næstformanden på i alt 1,4 mio. kr. Vi har bedt om at få en udspecificeret regning på beløbet. Regningen for pensionsbidraget er udsendt for sent. Pensionisterne har brugt flere midler en budgetteret. Kassereren taler med pensionisterne om overforbruget. Vi kommer ud af 2017 med et overskud på ca. 17.000 kr. mod et forventet underskud på 7.500 kr.

Budgettet for 2019 er udfordret. Leif fremlagde sine og kassererens overvejelser. Budget 19 bevirker at kontingentet til RLF skal stige til 250 kr./måned. Der bliver flere pensionister over 75 år. Kontingentstigningen er på 10 kr. /måned svarende til 4%, hvilket formentlig vil svare til lønstigningen. Pensionisternes kontingent stiger med 4 kr. til 32 kr. og fraktion 6 stiger med 5 kr. til 46 kr./måned. Styrelsen vedtog forslaget. Styrelsen vedtog, at fra og med budget 19 hensættes 10.000 kr. pr. år til ny kopimaskine.

 

Der er sendt ud til skolerne og TR. Pia kontrollerer.

599.

Nyt fra

Pensionisterne

 

Kommunikation

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

 • TR-mødet den 6. februar -  indhold?
  • Evaluering af den 19/1
  • Skoleideal
  • Møde med ABC

 

Intet til referat

 

Intet til referat

 

Kommende AMRmøde starter med DLFinsite v/Leif.

 

Intet til referat

 

 

 

Evaluering af 19/1 mødet, Bk.kl.lederne, arbejdsmiljøbelastning,  skoleårets planlægning og arbejdstidsaftalen, mødet med ABC.

 

 

 

600.

Økonomi

Kontorindretning

 

 

 

 

Regning fra kommunen

 

Styrelsen gennemgik forslag til prissætning af ombygningen af det store kontorområde. Enighed om, at vi følger arkitektens forslag, muligvis med en ændring i nuværende blomsterområde, hvis prisen på at anvende linoleum er væsentlig mindre end den budgetterede pris. Vi ønsker DLF-logoet i glasvinduet lige inden for for døren. Der skal snedkereres bogreoler til de to kontorer i forbindelse med indgangen.

Vi afventer en specificeret regning, Kassereren drøfter med hovedforeningen vedr. at en af regningerne er fra 2016.

Regningen efterlader en stigning i opkrævningen, som vi finder problematisk.

 

601.

Eventuelt

 

 

 

 

Næste møde den 6. februar 2018 kl. 10.30 – 13.30

Inklusionsundersøgelsen – opdatering og vurdering er lagt i hænderne på Mads og Michael, som vender tilbage snarest med en opdateret viden.

Persondataforordningen afventer at vi har holdt Generalforsamling 8. marts 2018.

 

 Leif fraværende – Kredsformandsmøde i København