29. august 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 29. august 2017 kl. 9.00 – 13.00

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 29. august kl. 9.00-13.00

Facilitator: Pia Foersom   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

466.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

godkendt

467.

Godkende referatet fra den 22. august

 

Godkende referat

 

godkendt

468.

Arbejdstid

Lønaftale for TR

 

Arbejdstid slider, hvilket fik styrelsen til at drøfte en sag med en syg lærer.

Vi har endnu ikke modtaget et svar fra skolechefen vedr. lønaftale for TR på skoleområdet.

Drøftelse af forhandling om tillæg til lærere med en cand.mag. uddannelse.

Drøftelse af ansættelse i skånejob på Hjernecenter. Styrelsen siger ja og med den foreslåede timeløn.

469.

Kredskursus den 4-5/9

Overvejelser i forhold til dagsorden.
Andre forhold vi skal drøfte?

 

Der udbetales time/dagpenge for tiden 07.00 første dag til ca. 18.00 på 2. dag. Arbejdstiden er på 19 timer.

 

470.

Nyt fra kommunen

 

 

Et antal ledere er i Norge. Emnet er forældresamarbejde. Der deltager også et antal lærere. Pia lægger oplysninger på konferencen om weekendgodtgørelse, time/dagpenge og arbejdstid.

Orientering om arbejdet med ”Siriuspatrujen”. Arbejdet omfatter også STU på selvstændige skoler, samt konsulentansættelse på LCR og forvaltningen. Orientering om bestemmelserne for kontingentfritagelse.

Vi har modtaget et notat om klasse- og elevtalsprognoser i perioden 2016/17 til 2021/22. Elevtallet falder med 500 elever over de 5 år.

471.

Meddelelser

Tradium – EUD10

 

 

 

Kongres – 3 sætninger om arbejdsbelastning

 

Der arbejdes på at finde frem til, hvem der skal være på LC overenskomst. Tradium arbejder efter retningslinjer fra Moderniseringsstyrelsen.

Enighed i styrelsen om, at der skal tages højde for løbende muligheder for at holde sig selv vedlige til et meget længere arbejdsliv, gerne suppleret med efter/videreuddannelse, og allerhelst uden om overenskomstmidlerne. Enighed om, at det ikke handler om penge. Leif sender et lille skriv til ordførende for KSØ.

Skolechefen har spurgt om RLF vil lave den næste inklusionsundersøgelse sammen med Randers Kommune – tages op på et kommende møde. Skolechefen vil gerne komme en times tid på et kommende TR-møde.

472.

Nyt fra

Pensionisterne

 

Kommunikation

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

 

 

Ny hjemmeside

 

 

Intet til referat

Der mangler data for at gøre endelig klar. Påtænkt opstart i løbet af to uger.

 

Orientering om mødet mandag i KSØ AMU

 

Intet til referat

 

Ca. halvdelen har meldt sig til det kommende lokale kredskursus. Tilmeldingsfrist er om en måned. Der mangler svar fra deltagere til kursus ”før første modul”. Pia rykker.

Der er møde 4. okt. i Odense – vi mangler at få arrangeret fælles kørsel og advisering herom. Pia er ansvarlig.

473.

2017/18

Kommunalvalg 17

??

 

 

 

 

 

 

 

OK18

Indsatsområder frem mod valget

DLF har en række punkter til indsats frem mod valget/OK 18

Kredsudsendelse modtaget – med forslag om aktiviteter. Udsendelsen indeholder også pjecer til uddeling.

I fri tænkning fremkom: offentlig fremtræden på Rådhustorvet mv,

Politisk møde, fakta-tjek, Kahoot, RLF´s oplæg til politikerne er vigtig forudsætning. Michael kommer med et udspil til næste styrelsesmøde incl en tidsplan. Formandskabet fortsætter med at holde møde med politikerne.

Ved invitationer er det altid formandskabet som deltager med mindre anden aftales forinden i styrelsen. Møde med politikerne foregår i RLF´s lokaler evt. hos det politiske parti.

Intet nyt.

474.

Økonomi

Status mobiltelefon

 

 

 

Vinduer

Hvordan ser det ud med Mobilepay-løsning

 

 

Arbejdet starter..

Indkøbes i dag.

 

 

 

Intet hørt om vinduer. På torsdag kommer en murer og ser på vandskaden og murerne. Styrelsen orienteres senere.

475.

Eventuelt

Næste møde den 12. september 2017 kl. 10.30 – 13.30

 

Punkter til kommende møde: Mangler opfølgning på punkt om talentspejderne. Andre punkter: kommunikationsplatform, inklusionsundersøgelse