28. november 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 28. november 2017 kl. 9.00 – 12.00

Tilstede: Pia, Mads, Jette, Michael og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 28. november 9.00 – 12.00

Facilitator: Pia Foersom   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

546.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

godkendt

547.

Godkende referatet fra den 21. november

Godkende referat

 

godkendt

548.

Nyt fra kommunen

Aktuelle sager

”Min Uddannelse”

 

Drøftelse af et delemne til kommende forhandling af løntillæg.

Styrelsen bemyndigede formandskabet til at tage en forhandling om k-tillæg.

 

549.

Meddelelser

Udpegning af medlem til styregruppen vedrørende udviklingsarbejde indenfor specialundervisning – Leif er vores kandidat.

 

Henrik Johansen efterspørger forslag til lærerrepræsentanter i temagruppe 2 og 3

 

 

 

Skolebesøg på Tirsdalen den 5. december

 

Leif er udpeget til styregruppen.

 

 

 

 

Skolechefen ønsker forslag til lærerepræsentanter. Vi foreslår: Pia som repræsentant i temagruppe 2 og Mads som repræsentant i temagruppe 3.

Styrelsen ønsker at formanden skal problematisere over for skolechefen, at der ikke er repræsentation af ungdomsuddannelserne i temagruppe 3.

 

Pia og Michael besøger TIRS den 5. dec.

550.

Generalforsamling 2018

 

Se på foreløbig tidsplan

 

Den foreløbige tidsplan blev justeret på sidste styrelsesmøde. Leif forelagde, at valgreglerne måske skal justeres til, så vi kan vælge på den måde, vi brugte tidligere, således at formand og næstformand samtidig vælges som delegeret og at det øvrige valg af styrelsesmedlemmer indeholder, at de to, som har flest stemmer er valgt som delegeret og den med færrest bliver suppleant som delegeret. Sidste valghandling gælder suppleanter til styrelsen og delegerede. Dette var der enighed om.

Leif begynder at se på emner til beretningen.

551.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

 

Kommunikation

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

Julefrokost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR-møde den 12. december

92 er tilmeldt til julefrokost. Alle tilgodeses. Menuen er justeret inden for den godkendte ramme. Leif og Mads aflægger besøg medbringende gaver til udvalget.

Komplatform skal anvendes af alle fra 1, jan, hvor alle kredsudsendelser, TRudsendelser mv kun sendes til platformen.

 

Der er møde den 6. dec. for AMR-ere.

Der har været afholdt AMR-konference 23. og 24. nov. DLF ønsker at der evalueres på arbejdstidsaftaler med professionel kapital. Kredsene er forpligtet på at indarbejde ”lærerarbejdsliv” i kredsens arbejde for arbejdsmiljøet i skolerne. Der er også udlagt en strategi for arbejdsmiljøarbejdet i kredsen. Det hele skal samstemmes. Styrelsen finder, at AMR-deltagelsen skal max være på 6 AMR-ere.

 

Intet til referat

 

FUSR arrangement den 11. jan. Der arbejdes på mere tid til at tale sammen, hvilket har betydning for valg af oplægsholder.

 

Der er udarbejdet en foreløbig dagsorden. TR-erne får deres julegave til mødet.

552.

Økonomi

Merchandise

Status kontingent

 

 

 

 

 

kontorindretning

Indkøb af rollups/flag?

 

Mads har indhentet en pris fra Buch´s.  Mads køber 2 roll-Ups og 2 beachflag.

Kassereren orienterede om kontingent lige nu. Vi ligger 12.500 kr. i kontingentindtægt under det, der er budgetteret med. Det svarer til ca. 4 medlemmer færre, som situationen er lige nu. Akutfonden er kun ansøgt 216,000 kr. men der er budgetteret med 450.000 kr. Michael får søgt de manglende penge ind. Kongressen kostede 12.000 kr.

Styrelsen drøftede forslaget fra arkitekten. Styrelsen besluttede, at Jette arbejder videre og får fremskaffet en større plan samt økonomisk oversigt for ændringerne.

553.

Eventuelt

Næste møde den 12. december 2017 kl. 10.30 – 12.00.

 

Kort møde pga julefrokost.