26.september 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 26. september 2017 kl. 10.30 – 13.30

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 26. september kl. 10.30 – 13.30

Facilitator: Pia Foersom   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

495.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

godkendt

496.

Godkende referatet fra den 19. september

Godkende referat

 

godkendt

497.

2017/18

Kommunalvalg 17

??

OK18

Indsatsområder frem mod valget

DLF har en række punkter til indsats frem mod valget/OK 18

Hvad er vores?

Læserbreve om temaer?

Møder i Lærernes Hus med særligt indbudte politikere – Michael finder mulige datoer

Styrelsen drøftede mulige emner til valgmøder i kommende periode. Som mulige emner nævntes:

To-lærerordning, klasselærer, inklusion, skole-hjemsamarbejde og skolens samarbejdspartnere, videreuddanelse, skolestørrelser, klassestørrelser, elevrettigheder, det specialiserede område, den åbne skole, forberedelse og kvalitet i undervisningen mv.

498.

Kredskursus den 4-5/9

Plan for opfølgning

Indsatsområder

Drøfte Skolebesøg

Mads og Pia fremlagde et oplæg vedr. skolebesøg og hvad der kan blive af outcome af det. 

499.

Nyt fra kommunen

 

 

Drøftelse af aftalen om aflønning for ikke læreruddannede lærere. Der laves en beregning af nugældende løn sat over for en evt ny aftale.

Orientering om afvisning af oplæg til forhandling.

Mere om lærer, der har fået tilbudt et beløb til betaling af usikker lønberegning i 1. halvår 2017.

500.

Meddelelser

Datasikkerhed - deltager på kursus/info-møde den 30. oktober

 

Danmark for velfærd den 4. oktober

 

 

Datasikkerhedslovningen er emne i et kursus i Århus. Vi har kun en plads – Mads deltager.

 

Der er bestilt bus og aftalt samkørsel med Favrskov. 4 FTR fra FTF deltager.

Jette skriver til Anders Bonde og Gordon angående den manglende opbakning fra øvrige FTF-organisationer.

501.

Kongres

Kongresforberedende møde den 2. oktober i Aalborg kogrescenter 16.45-17,15

 

Kongresforberedende møde i Skanderborg den 5. oktober

 

Deltagere 2, okt. Leif, Pia, Jette, Mads. Der er fælles kørsel med start fra Jette kl. 15.15, Pia kommer til Jette og resten samles op på bopælen.

 

 

Deltagere: Leif Pia, Jette og Mads. Der er fælles kørsel med Leif. Jette 07.50 Mads aftales senere, Pia 08.00.

502.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

 

Kommunikation

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

 

 

 

 

Kommunikationsplatform

 

 

 

 

TR-møde den 3. oktober

Vi sætter julefrokost på hjemmesiden. Der er tilmelding fra 28. oktober. Vi skal være obs på om der er et max antal.

 

Vi er endnu ikke klar over, hvornår den træder i kraft for alvor.

 

 

Mødet på torsdag har 7 tilmeldte.

 

Der er intet nyt til referat.

 

Dagsorden drøftet

503.

Økonomi

 

 

Michael har haft møde med tømmeren i dag. Tømmeren med vindueaftalen sender et tilbud på plastisk træbeklædning af de udsatte ydre vægge. Der skal aftales en ordning med lågen, som bliver for stor til den nye åbning. Naboen skal adviseres.

Jette arbejder videre med forslag til forandring i det store kontorlokale – indhenter evt. ekspertbistand.

504.

Eventuelt

Næste møde den 3. oktober 2017 kl. 10.30 – 13.30.

 

Det er et kongres-styrelsesmøde