23 januar 2018

Dagsorden kredsstyrelsesmøde, den 23. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00

Tilstede: Pia, Mads, Jette, Michael

Afbud: Leif – Kredsformandsmøde i København

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 23. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00

Facilitator: Michael Povlsen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Beslutning og hvem gør hvad?

586.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

Godkendt

587.

Godkende referatet fra den 16. januar

Godkende referat

Godkendt

588.

Nyt fra kommunen

 

Drøftelse af ”forhandlingen” af tid til at deltage i arbejdsgrupperne vedr. specialundervisning. Enighed om Leifs forslag til svar til skolechefen.

Orientering om regler ved valg til AMR.

589.

Meddelelser

  • Orientering om FTF kommunegruppemøde den 18. januar

Orientering om henvendelsen til medarbejdersiden i HMU vedr. justering af MEDaftale.

590.

Generalforsamling 2018

 

  • Tradium
  • Budget

Der er møde mandag den 5. feb. på Tradium, hvor der skal aftales menu. Udvalget vil stille krav til det tekniske udstyr. Skal vi overveje at styrelsen placerer sig blandt medlemmerne. Finn er pianist og han opfordres til at medbringe sit Rolandklaver.

Styrelsen ønsker at videreføre kursus for kresstyrelsen og for TR-erne. Indføre mailservice i kontorlukningsperioder. Der skal tages højde for indkøb af inventar i forbindelse med ændringer i stueetagen.

 

591.

Nyt fra

Pensionisterne

 

Kommunikation

  • Udsendelse om kollektiv ferielukning og vinterferie (hvem laver?)

 

Arbejdsmiljø

 

 

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

  • Kursus og nytårskur – evaluering

 

 

  • Kommende TRmøde

 

Intet til referat.

 

Løbende opdatering af hjemmeside, DLF-insite og Facebook.

Mads melder ud om ferielukning. Drøftelse af hvordan gemmer vi diverse ”film” optaget på skolemøder. Skal der indkøbes en ekstern harddisk? Vi mener der er behov for at styrelsen ser aktivt på et møde på anvendelsen af hjemmesiden og den opgave, som den skal varetage, når alle medlemmer benytter DLFinsite.

 

Intet til referat. Styrelsen foreslår, at det første møde i kommende skoleår bliver et fællesmøde for TR og AMR. Det kan også være belejligt at aftale et fællesmøde i forhold til arbejdsfordelingen på skolerne ved planlægning af kommende skoleår.

 

Pia orienterede om det kommende arbejde med PLF2. Jette har fået en henvendelse fra Praktiklærerforeningen. Jette sender henvendelse videre til Pia.

 

 

Kursus om fredagen finder styrelsen blev afviklet på bedste vis. Alle var oplagte. Vores emner OK18 og Lønsedlen var gode temaer. Tilfredshed med det københavnske indlæg om kommunal økonomi. Der skal meldes tilbage til DLF omkring tilfredsheden med deres deltagere.

 

Michael orienterede om kommen KSØ-kursus: Robusthed – skrøbelighed  v/Ole Fogh Kirkeby, torsdag formiddag: erfaingsudveksling (Karsten fr Ålborg kommer og informerer om en anderledes kreds), Torsdag eftermiddag: Svend Brinkmann og fredag formiddag: Peter Kofoed  (ham med Søren og Mette i benlås).

  1. kursus deltager Jette og Pia, 2. kursus deltager Michael, Mads og Leif

592.

Økonomi

Kontor

 

Orientering fra mødet med arkitekten. Han sender et prisoverslag og tidsoverslag ud fra tidligere fremsendt forslag, som deles om i et antal enheder.

593.

Eventuelt

Næste møde den 30. januar 2018 kl. 9.00 – 13.00.

 Pia er fraværende.