22. august 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 22. august 2017 kl. 9.30 – 13.00

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato   og sted: tirsdag den 22. august kl. 9.30-13.00
 
 

Facilitator: Michael Povlsen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

455.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

Godkendt

456.

Godkende   referatet fra den 15. august

 

Godkende   referat

 

godkendt

457.

Styrelsens   arbejdstid

Hvordan administrere vi   enkeltvis? Hvordan sikrer vi overblik over, hvem der er til stede,   afspadserer m.m.

 

Tiden er som   udgangspunkt planlagt, afvigelser skrives i kalender. Man registrerer sin   arbejdstids og afvikler opsparet tid. Afspadsering skrives i fælleskalender.   RLF frikøber efter behov. Vi skal finde en løsning for, hvordan vi forholder   os til forberedelsestiden. Det ser ud til, at vi kan klare forberedelsesdelen   ved at flekse tiden uden det bliver til frikøb. Flekstid på denne vis   afskrives i arbejdstiden i RLF.

458.

Kredskursus   den 4-5/9

Overvejelser i forhold   til dagsorden.
  Andre forhold vi skal drøfte?

 

Drøftelse af kredsens   daglige opgaver og fordeling af dem.

Dagsorden anerkendt. Der   arbejdes med aktiviteter til aftenen.

Pia er chauffør og   starter opsamling kl. 07.00.

459.

Arbejdstid

Lønaftale for TR

 

Intet nyt, vi afventer   stadig svar fra Erik Kragelund Larsen.

Vi er i gang med at   indsamle opgaveoversigter. Mads og Pia udarbejder opgørelser for hver enkelt   skole og er i dialog med TR, hvis der er forhold, der skal ændres.

460.

Nyt fra kommunen

 

 

Orientering om diverse   sager fra nogle skoler.

Orientering om sag på en   skole. Formandskabet arbejder på sagen.

Orientering om kommende   sektorMEDmøde

461.

Meddelelser

KSØ-mødet   den 21/8

Danmark   for velfærd – Stormøde i Odense den 4./10 – se mail

 

 

 

 

 

 

Tradium   – EUD10

 

 

 

 

Henvendelse   fra Mads Møller vedr. talentspejderne

 

Orientering fra   KSØmødet: længere arbejdstid – hvordan? Vi skal indsende tre linjer til KSØ   senest 28. august. Leif beder Lisbeth om udsættelse indtil dagen efter.   Bekymring over den kommunale økonomi. Michael orienterede om det kommende   KSØkursus.

Stormøde ”Danmark for   velfærd” er annonceret for alle TR-ere i DLF den 4. oktober. DLF arbejder for   fælles transport. Vi betaler frikøb.  Der arbejdes på en demonstration på Chr.borg   slotsplads den 7. nov.

 

DLF har gjort os   opmærksomme på, at lærere i EUD10 på Tradium er vores overenskomst. Vi går i   gang med at henvende os til Tradium.

 

 

 

 

462.

Nyt   fra

Pensionisterne

 

 

Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

Pædagogisk   ansvarlig

(herunder   VIA og PLF)

 

Aktiviteter/kurser

 

 

Kommunikationsplatoform   – vi er udtaget som pilotkreds. 2 deltager på introkursus den 31/8. Forslag   Mads og Leif.

Ny hjemmeside

 

 

Vi mangler resten af   pensionisternes program.

 

Orientering og godkendt.

 

 

 

 

 

Orientering. Der er fuld   gang i etableringen af hjemmesiden.

Vi skal til at opstarte   den nye møderække for årets møder.

 

Intet til referat.

 

Gl. Avernæs er klar.   Kredskurset er på plads. Vi skal have fordelt deltagelsen på KSØ-kurset.   Tages op senere. Kongres: afgang mandag kl. 14.30 med færgen kl 16. Vi   planlægger med broen hjem med mindre vi kan nå en færge. Vi planlægger   snarest med stop på en kro, hvis vi kører broturen hjem.

463.

2017/18

Kommunalvalg 17

??

OK18

Indsatsområder frem mod   valget

DLF har en række punkter   til indsats frem mod valget/OK 18

Drøftelsen af vores   arbejde med dannelsesaspektet, herunder vores samarbejde med FUSR. DLF har   udsendt et antal mulige indsatsområder. Drøftelse af mulige lokale emner til   valgkamp og –møder. Dette punkt skal tages op på hvert møde.

Drøftes senere med fokus   på om vi kan samle os om en/flere problematikker. Mellemtrin/udskoling,   manglende udd.parathed, inklusion, fravær…..

 

464.

Økonomi

Status mobiltelefon

 

 

Kopimaskine

 

Vinduer

Hvordan ser det ud med Mobilepay-løsning

 

Maskinen kommer den 23.   august
  Arbejdet starter..

Lån og Spar siger: sæt i   gang.

Der indkøbes en ny   i-phone og mobilpay meldes ud.

 

Kommer i morgen

 

-            Stadigvæk ikke afklaret.

 

465.

Eventuelt

Næste møde den 29.   august 2017 kl. 9.00 – 12.30.

 

Leif fraværende den   24-25/8 og den 30/8.