21. november 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 21. november 2017 kl. 9.00 – 12.00

Tilstede: Pia, Mads, Jette og Leif

Afbud: Michael

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 21. november 9.00 – 12.00

Facilitator: Michael Povlsen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

538.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

Godkendt

539.

Godkende referatet fra den 14. november

Godkende referat

 

Godkendt

540.

Nyt fra kommunen

Aktuelle sager

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolebesøg

kontorafslutning

 

Gennemgang af sagerne til den kommende forhandling.

Jette orienterede om planlægningen af det kommende kursus i 6-bysammenhæng. Kursets emne er, hvordan får vi en toptunet kreds. Vi udsætter beslutningen til næste møde, hvor der skal tages stilling til om de tre øvrige styrelsesmedlemmer skal/bør/vil deltage i kurset.

Der har været en henvendelse fra Havndal skole vedr. for lidt i løn. Der er beregnet den manglende løn, og sagen er afsluttet.

Pia forelagde den skriftlige henvendelse til TR på skolerne vedr. styrelsens deltagelse i en skoledag på den pågældende skole. Der er planer om at sende Pia, Mads og Michael ud i dec. måned. Vi går efter ”ledige” tirsdage. Besluttet, at brevet sendes ud mhp første besøg er 5. dec.

 

 

541.

Meddelelser

Valgmødet den 14. november

 

 

 

 

Kalendere 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagelse på kursus om involverende kreds den 4-5. december

Evaluering

 

 

 

 

Se mail på 130 fra Bent Hansen. Kalenderen er fra trykkeriet prisfastsat til kr. 10,30

Beslutte om vi skal tilbyde kalenderen, procedure og vores pris ud af huset.

Orientering

Michael er blevet forhindret – hvem deltager i stedet? (Leif er tilmeldt i forvejen)

Stor tilfredshed med mødet – fra begge sider. Det er tilsyneladende en god måde at tale politik på. Formandskabet foreslår, at formen bruges fremadrettet som middel til at være involverende i forhold til politik og TR/medlemmer.

 

Styrelsen drøftede, hvordan kalenderen skal meldes ud i køb. Vi er enige om, at vi vil kende det bestilte antal. Kalenderne skal bestilles senest 8. dec. Kassereren foreslår at vi køber 300 stk. Sidste år købte vi 250. Vi laver en reklame for kalenderen og beder medlemmerne bestille hos TR, som ”kradser” pengene ind. Prisen sættes til 15 kr.

 

 

 

 

Mads deltager i stedet for Michael.

542.

Generalforsamling 2018

 

Se på foreløbig tidsplan

 

Den udmeldte tidsplan (16.11.17) blev gennemgået og justeret.

Michael bestiller Tradium.

543.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

 

 

Kommunikation

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter/kurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde for nye lærere den 14/11 – evaluering

Evaluering af TR-kursus

 

Der er tilmeldt 85 til julefrokost, det er lidt færre end sidste år, men der er stadig lidt tid til deadline.

Leif og Mads ønsker glædelig jul kl. 12.

Der er ved at blive planlagt en dato for juleafslutning for kontoret den 12. december kl. 12 med kaffe efterfølgende i RLF og sommerafslutning for TR 15. juni 2018 kl. 18. Sommerafslutning kan måske flyttes til aug. Det overvejes til næste møde, hvor beslutningen tages.

Orientering om mødet i KSØarbejdsmiljø mandag den 19, nov, Der holdes møde for lokale AMR den 6. dec.

 

Vi bør forholde os til ”min uddannelse”, det er problematisk i forhold til medlemmerne. Ingen er taget med på råd i forhold til, hvad der er vigtigt og kan ”min uddannelse” klare det? Vi tager emnet op i det kommende møde med skolechefen.

Positivt møde.

 

Godt kursus, hvor delen med damen i Bruxelles blev takseret lavest.

Der var megen energi i kurset.

544.

Økonomi

Merchandise

 

 

 

Status kontingent

 

Duge

Skærmbriller

Indkøb af roll-ups/flag?

 

Jakker

 

Der er ikke modtaget svar fra Buch´s vedr. flag mv. måske kan DLF give et bud, da Lisbeth fra Djurs er i dialog med DLF om noget tilsvarende.

Jakker er sat i produktion.

 

Medlemstallet kommer til næste møde, hvor kontingent skal drøftes.

 

Jette køber 4-5 duge.

Beskrivelsen af skærmbriller er: En skærmbrille er en brille, der er specielt udviklet til at give dine øjne de bedste arbejdsforhold ved skærmarbejde. Med en skærmbrille kan du fokusere på skærmen, der er længere væk, end den afstand du almindeligvis holder en bog eller avis. Ansatte og styrelsen kan få betalt skærmbriller med udgangspunkt i en økonomisk ansvarlig udgift.

545.

Eventuelt

Næste møde den 28. november 2017 kl. 9.00 – 13.00.