19 september 2017

Referat af kredsstyrelsesmøde, den 19. september 2017 kl. 10.30 – 13.30

Tilstede: Pia, Mads, Michael, Jette og Leif

Afbud:

Mødetype: Styrelsesmøde

Deltagere: Styrelsen

Dato og sted: tirsdag den 19. september kl. 10.30 – 13.30

Facilitator: Michael Povlsen   

Referent: Jette Husum

 

 

 

Emne (og ansvarlig)

Hvad skal vi udrette?

Proces

Beslutning og hvem gør hvad?

486.

Godkendelse af dagsorden

Godkende dagsorden

 

Godkendt – styrelsen behandler punkt 490 før punkt 489

487.

Godkende referatet fra den 12. september

Godkende referat

 

Godkendt

488.

2017/18

Kommunalvalg 17

??

OK18

Indsatsområder frem mod valget

DLF har en række punkter til indsats frem mod valget/OK 18

Hvad er vores?

Læserbreve om temaer?

Vælgermøde? Møde i Lærernes Hus med særligt indbudte politikere

Leif forelagde, at DLF har udsendt forslag til 8 emner op til kommunalvalget. Michael har undersøgt lokalemuligheder. Det koster 2.000 kr. at leje i Håndværkerforeningen/kulturhusets sal.

Hvad skal på dagsorden – enighed om skolen mv.

Hvordan vil vi afholde møder og med hvem? Enighed om, at vi holder møder i RLF og inviterer nogle politikere og beder TR deltage. Styrelsen overvejer emner til næste møde.

Leif udsender til en fra hvert parti adressen på folkeskolen for at være med i Kandidatprøven i Folkeskolen.

I dagens avis loves penge til skolen og alle elever.

489.

Kredskursus den 4-5/9

Plan for opfølgning

Indsatsområder

Drøfte Skolebesøg

Kort orientering om samtaler med skolechefen og formanden for skolelederforeningen.

490.

Nyt fra kommunen

 

 

Orientering om, at vi får et medlem på familieområdet inden for udføreområdet, hvilket er helt nyt.

Orientering om nyansat medlems lønaftaleskema.

 

491.

Meddelelser

 

 

Intet nyt.

492.

Nyt fra

Pensionisterne

 

 

 

Kommunikation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljø

 

 

 

 

Pædagogisk ansvarlig

(herunder VIA og PLF)

 

 

 

Aktiviteter/kurser

 

 

 

Ny hjemmeside

 

 

 

 

Kommunikationsplatform

 

 

 

 

 

50 tilmeldte til højskoledagen på Nørgårds Højskole. Julefrokosten er på plads til 01.12.17. Finn spiller.

 

Hjemmesiden er i gang og kører fint.

Vigtigt at vi husker at få TR-erne eller andre til at sende billede og lidt tekst ind på forskellige begivenheder, så det kan opslås på hjemmesiden. Sidst sket med første spadestik til Havndal børneby.

Den virker nu og man kan logge på med sit DLF-login. Den har ikke afløst skolekom endnu, men det sker snarest.

Der er møde i næste uge. Der er ikke udsendt dagsorden endnu, Der er udsendt en reminder om at mødet foregår. Lige nu er der tre afbud og ingen tilmeldinger. Vi forsøger, om Regitze kan skrive ud til de private mailadresser.

Pia orienterede fra det netop afholdte møde i PÆU-KSØ. Der blev meldt ud, at der er god dialog fra DLF og med de politiske partier i folketinget. Drøftet. Folkeskoleidealet skal drøftes på kongressen.

 

Mødet i Odense den 4. oktober: Der skrives til TRS i de tilfælde, hvor TR ikke kan deltage i mødet. Der er udsendt en kredsudsendelse i fredags og i går.

På mødet placeres man områdevis, hvilket vil sige, at man sidder i gruppe med andre kom.ansatte, som skal samarbejde. Der skal udpeges en bordvært pr 10 deltagere. Deadline for tilmelding er fredag den 24. sept. Jette spørger FTFkommunegruppen om vi skal køre sammen. Leif foreslog, at bordværterne findes blandt TR.

493.

Økonomi

Status mur/tag

 

Tømmeren kan ikke tage opgaven før til foråret. Michael tager kontakt til et andet firma – Hans Kirk.

Orientering om MobilePay.

Drøftelse af merchandise.

Der er etableret oplæg til aftale med Sparkron-Jylland om placering af midler, der nu bliver ledige.

494.

Eventuelt

Næste møde den 26. september 2017 kl. 10.30 – 13.30.