Ydelser til styrelsesmedlemmer m.m.

Bog Computer570251
Kredsens anvendelse af midler til frikøb af formand, næstformand og øvrige styrelsesmedlemmer

Timereduktion til styrelsens arbejde 

Følgende timetal er bruttotimer incl. ferie: 

 • Formand 1924 

 • Næstformand 1924 

 • Kasserer, vicevært og 3. sagsbehandler 960 timer 

 • Udvalg 300 timer 

 • Medlem af styrelsen 3x320 960 

 • Pulje 100 

I alt 6168 timer 

Formandens, næstformandens og tiden til kasserer, vicevært og sagsbehandling på i alt 4808 bruttotimer er det timetal, der er til rådighed for kredsens fagpolitiske arbejde, forhandlinger, kontakt til andre organisationer og til kredsens sagsbehandling. 

Såfremt formanden eller næstformanden tildeles et timetal fra kommunen til en funktion som fællestillidsrepræsentant, medlem af MED-udvalg eller lignende nedsættes deres frikøb et tilsvarende antal timer. 

Næstformanden kan efter eget ønske fortsætte med at undervise på skolen, der skal dog minimum være et frikøb på 70% af fuld arbejdstid til arbejdet i styrelsen. 

Timerne til sagsbehandling, kasserer m.m. plus maksimalt 500 timer af de tilførte timer fra kommunen plus ubenyttede timer fra næstformanden fordeles i forbindelse med styrelsens konstituering på den 3. sagsbehandler og eventuelt yderligere en sagsbehandler. 

Såfremt styrelsen nedsætter et fagligt udvalg og/eller et pædagogisk udvalg varetages formandsposterne af formand/næstformand. 

De 300 timer til udvalg skal dække tiden til deltagelse i pensionistudvalg (kontaktperson), medieudvalg og aktivitetsudvalg. 

Puljen på 100 timer kan bruges til ad hoc opgaver, der opstår i løbet af året. 

Kredsformanden 

 • Kredsformanden aflønnes med samme løn som en konsulent ansat efter „S.A.K.S"-overenskomstens trin 6 (pt skalatrin 51 + kr. 21.350,-) + et tillæg på kr. 5.000,- (beløb niveau 31/3-2000) 

 • Der indbetales pensionsbidrag til kommunen/staten i forhold til den løn, der oppebæres i ansættelsesforholdet. 

 • Der oprettes en supplerende pensionsordning, hvortil der indbetales svarende til pensionsprocenten i det kommunale ansættelsesforhold af forskellen mellem ovennævnte lønindplacering og lønnen i det kommunale ansættelsesforhold. Beløbet kan også efter aftale udbetales. 

 • I alle andre forhold (særlig feriegodtgørelse, den 6. ferieuge, mm.) følges reglerne i læreroverenskomsten. 

Næstformanden 

 • Næstformanden aflønnes svarende til 90 % af lønnen på „S.A.K.S"-overenskomstens trin 6 (pt. skalatrin 51 + kr. 21.350,-). Dertil et tillæg på kr. 5.000,- (beløb niveau 31/3-2000) 

 • Øvrige vilkår som kredsformanden. 

Øvrige styrelsesmedlemmer 

 • Modtager deres normale løn i den kommunale ansættelse. 

 • Alle styrelsesmedlemmer (excl. formand og næstformand) modtager et årligt pensionsgivende funktionstillæg på 6.000 kr. (niveau 31/3 00) svarende til den kommunale forhåndsaftale for tjeneste på 2 skoler. 

 • Desuden modtager alle styrelsesmedlemmer (excl. formand og næstformand) et pensionsgivende tillæg på kr. 4.000,-(niveau 31/3-00) pr. år for kompleksitet og for at stå til rådighed udover normal arbejdstid. 

 

Diæter, kørselsgodtgørelser, multimediegodtgørelse, mm 

 • Der udbetales kørselsgodtgørelse til kredsstyrelsesmedlemmer til alle aktiviteter, der er indkaldt via kredsstyrelsen. 

 • Der udbetales kørselsgodtgørelse og time-/dagpenge til tillidsrepræsentanter og kredsstyrelsesmedlemmer til deltagelse i møder og kurser – dog undtagen de månedlige TR-møder. 

 • Endvidere udbetales kørselsgodtgørelse til almindelige medlemmer, der tiltræder som faste medlemmer af et af kredsstyrelsen nedsat udvalg. 

 • Der udbetales kr. 600 kr. pr. kvartal i multimediegodtgørelse til alle styrelsesmedlemmer. 

 • Styrelsesmedlemmerne har fri adgang til den elektroniske udgave af Randers Amtsavis. 

 • Styrelsesmedlemmer og tillidsrepræsentanter modtager en årlig julegave til en værdi af op til 800 krincl. moms. 

Sekretærhjælp 
Der budgetteres med 1050 timer om året (25 timer pr uge). Der gives mulighed for ekstra arbejde i perioder med stor arbejdsbelastning. 

Regelsæt gældende for kredsstyrelsesmedlemmer i Randers Lærerforening ved tilbagevenden til almindelig lærerstilling/ansættelsesområdet forud for indtrædelse i styrelsen 

§ 1 

Kredsstyrelsesmedlemmer med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen, optjener ret til supplerende fuldt frikøb: 

Efter 4 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til i alt 1 måneds supplerende frikøb. 

Efter 6 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til i alt 2 måneders supplerende frikøb. 

Efter 8 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til i alt 3 måneders supplerende frikøb. 

Efter 10 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til i alt 4 måneders supplerende frikøb. 

Efter 12 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen, er der ret til i alt 5 måneders supplerende frikøb. 

Fuld arbejdstid forstås i forhold til, at man har fuldtidsbeskæftigelse i kommunen.  

Afviklingen påbegyndes normalt ved førstkommende skoleårs begyndelse efter afgang fra kredsstyrelsen. Det afgåede kredsstyrelsesmedlem afvikler det supplerende frikøb optjent i henhold til denne bestemmelse, som delvist frikøb med en forholdsmæssig afvikling. 

§ 2 

Kredsstyrelsesmedlemmer med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen, opsparer endvidere et beløb til dækning af kursusudgifter, materialer og transport (alle beløb niveau 31/3-00): 

Efter 4 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til et beløb på indtil 3.000 kr. 

Efter 6 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til et beløb på indtil 5.000 kr. 

Efter 8 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til et beløb på indtil 7.000 kr.  

Efter 10 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til et beløb på indtil 9.000 kr. 

Efter 12 år i styrelsen med mindre end 1/3 af fuld arbejdstid på skolen er der ret til et beløb på indtil 11.000 kr. 

§ 3 

I tilfælde af at et tidligere kredsstyrelsesmedlem får job uden for den almindelige lærergerning/ansættelsesområdet forud for udtrædelse i styrelsen, eller er berettiget til folkepension, vil supplerende frikøb efter § 1 og dækning af kursusafgifter mm. efter § 2 falde væk. 

§ 4 

I tilfælde af at et kredsstyrelsesmedlem afgår ved døden, kan der ikke efter dette regelsæt udbetales noget beløb til de efterladte. 

Derimod udbetales der ved et kredsstyrelsesmedlems dødsfald en efterindtægt i form af 3 måneders frikøb og evt. honorarer til nærmeste pårørende. 

§ 5 

Denne ordning træder i kraft den 17. marts 2022.