Styrelsens skriftlige beretning for 2021

Dsc02045
På Kredsstyrelsesmødet den 1. marts godkendte styrelsen den skriftlige beretning. På generalforsamlingen den 17. marts vil den skriftlige beretning blive suppleret af den mundtlige beretning.

Indledning

2021 og første del af 2022 blev præget af uforudsigelighed, omstillinger, ændringer og forandringer. Forandringer, der for nogens vedkommende har præget arbejdet for medlemmerne af Randers Lærerforening på forskellig vis.

Men også forandringer, der for alle har været svære at navigere i eller forstå. Et godt eksempel er de forskellige restriktioner i forhold til Covid-19, der løbende er blevet ændret gennem året. Hvorfor? Sådan har mange spørgsmål til kredskontoret lydt, og fortsættelsen kan man selv sætte på. Nogle ønskede at restriktionerne skulle være strammere, andre at de slet ikke skulle være der, og i dette spænd skulle der navigeres.

Uanset ens eget personlige standpunkt er det vigtigt at understrege, at vi fra medlemmernes side har oplevet en grundlæggende respekt for, at vi netop har forsøgt at navigere i dette spænd. Danmarks Lærerforening har som udgangspunkt fulgt Sundhedsmyndighedernes anbefalinger – hvis vi ikke rettede os efter sagkundskaben – hvem skulle vi så rette ind efter? Men man skal heller ikke være i tvivl om, at Danmarks Lærerforening centralt har arbejdet på det politiske niveau for at øge sikkerheden for netop medlemmerne. Kom man i mål? Tja – hvor var man endt, hvis man ikke havde gjort noget.  Lokalt kan man se på de frivillige test for eleverne i børnehaveklassen – var det et godt valg – vi arbejdede for det (sammen med BUPL) – netop for at øge sikkerheden for personalet på skolerne.

I forhold til Covid-19 kan der vente et stort oprydningsarbejde – særligt hvis mange bliver ramt af senfølger og det er sandsynligt, at man blev smittet på jobbet. Vi har orienteret arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter om, hvordan man skal forholde sig.

Andre områder, der blev ramt af forandringen, var skoleårets planlægning. Af forskellige årsager, bl.a. den nye tildelingsmodel, kom man sent i gang, og samtidig var der en forpligtigelse til inddragelse af tillidsrepræsentant og lærerkollegie. Der skulle udarbejdes en skoleplan. Planlægningen af skoleåret var i stort omfang henvist til virtuelle møder og lignende, der vanskeliggjorde den debat og de drøftelser på skolerne, der egentlig var lagt op til i arbejdstidsaftalen. Den 25. marts afholder vi en uddannelsesdag for tillidsrepræsentanterne, hvor netop A20 og inddragelse af kollegerne er på dagsordenen.

Budget 2022, der omtales senere i den skriftlige beretning, bød på positive tiltag. Forud for budgetforhandlingerne (og KV21), holdt vi møder med de forskellige politiske partier. Vi lagde vægt på midler til to-lærerordninger, co-teachning, og kompetenceudvikling.

Og endelig bød KV21 også på forandring – byrådet fik en noget anderledes sammensætning end tidligere, og der blev også ændret voldsomt i flere af udvalgene. Bl.a. fik Skole- og Uddannelsesudvalget ny formand i form af Lise-Lotte Lervad.

Mange andre områder fylder også – der ændres på vejledning, afgangsprøverne skal tilpasses Covid-19, ny tiende-klasse på Tirsdalen, hvad sker der med specialområdet? Og hvordan med inklusion? Eller….

Igen i år er der nok at debattere på generalforsamlingen.

 

Løn og arbejdsforhold

Beskæftigelsessituationen
Ledigheden blandt lærere har været faldende over flere år. De faktiske tal i Randers kommunen pr. 01.01.22 er 27 ledige lærere, hvoraf 5 var dimittender. I forhold til tidligere er antallet af ledige lærere reduceret med ca. 1/3.

Det kan efterhånden også mærkes i vores kommune og på vores område, at ledigheden er lav. Til nogle stillinger, hvor særlige faglige kvalifikationer efterspørges, giver det rekrutteringsvanskeligheder og stillinger må på den baggrund slås op igen, fordi ansøgerskaren er for lille eller slet ikke kan dække fagligheden. Skolerne er derfor dybt afhængige at gode stabile vikarer indtil stillingerne kan besættes af de uddannede lærere.

Randers Kommune har sammen med VIA-læreruddannelse været undersøgende på, om uddannede kandidater fra universitet kan tilbydes kortere uddannelsesforløb som trainee-meritlærerstuderende. Det er en vanskelig vej at betræde. Dels skal de ledige kandidater kunne se sig selv som lærere i folkeskolen, for de skal jo gerne kunne fastholdes efter endt merit-uddannelse. Samtidig giver det store strukturelle udfordringer for skolerne, da de studerende både skal kunne dække faste timer i skolen, samtidig med at de skal være studerende. Der er ligeledes overenskomstmæssige udfordringer, da de studerende skal være fastansatte på en bestemt skole, og dermed være en del af den normering, som skolen har. Dette er den ene model.

Man har i stedet overvejelser om en anden model, hvor de merit-studerende i stedet tilknyttes skoler som vikarer. Dette kræver selvfølgelig, at der er vikartimer til rådighed. På Skole- og Uddannelsesudvalgets møde i januar var der et forslag om, at man via en reduktion af elevtildelingen skulle betale for de meritstuderendes uddannelse. Forslaget blev dog udsat. Vi er i den forbindelse opmærksomme på, at dette forslag manglede at komme til høring i MED-systemet. 

Løntjek og lønskemaer
Vi har som de øvrige faglige organisationer tilbudt løntjek til medlemmerne i uge 46 og 47. Herudover vil alle medlemmer få løntjek, når de måtte ønske det. Det er vigtigt, at man kan være tryg ved, at man får den rette løn. Generelt finder vi ikke mange fejl ved vores løntjek, men et enkelt tillæg kan smutte og det får vi så styr på.

I forbindelse med ansættelse som lærer i Randers Kommune fortager vi ligeledes et tjek af de lønskemaer, som alle ansatte skal modtage ved ansættelse. Er der mangler eller fejl følger vi op på lønsammensætningen med den enkelte skole. Har man ved ansættelse dokumentation for efter/videre uddannelse eller anciennitet, skal det oplyses, da det eventuelt kan medføre et tillæg. Her kan man altid kontakte os, hvis der er tvivl eller brug for præcisering.   


Realisering af A20
Skoleåret 21/22 blev det første skoleår, hvor planlægningen af skoleåret skulle foregå med rødder i A20 og herunder udarbejdelsen af de lokale skoleplaner. En planlægning, som så meget andet, var påvirket af corapandemien i samfundet. Mange drøftelser omkring lokale prioriteringer skulle foregå digitalt på skolerne, hvilket påvirkede processen og implementeringen af A20 på hver enkelt skole. Alle skoler nåede i mål med første udarbejdelse af deres bud på en skoleplan for skoleåret 21/22. Herudfra skete udarbejdelsen af skolernes opgaveoversigter, samt drøftelserne vedrørende disse.

I løbet af efteråret 21 tog styrelsen på besøg til faglig klub vedrørende implementeringen af A20, hvilket gav gode lokale drøftelser om vigtigheden og muligheden for at søge indflydelse på egen skole, når skoleåret igen skal planlægges for 22/23. Disse besøg gav også mange gode drøftelser vedrørende opgaveoversigter, egen arbejdstid og prioritering af ressourcer på skolerne. Den 30. november var der et fælles evalueringsmøde for skoleforvaltning, skoleledere og TR. Et møde præget af gode debatter og erfaringsudveksling omkring implementeringen af A20 på skolerne. Disse erfaringer danner sammen med den kommunale redegørelse grundlag for udarbejdelse af skoleplaner og planlægningen af skoleåret 22/23.    

 

Nye lønaftaler - lønstatistik
På seneste generalforsamling blev uenigheden om manglende betaling af et særligt undervisningstillæg på Randers Specialskole omtalt. Alt arbejdet – herunder beregninger af den manglede løn og morarenter blev afsluttet sidste år gennem et godt samarbejde med Personale og HR og ledelsen på Randers Specialskole. Dermed har alle de implicerede også fået udbetalt den manglende løn.


COVID-19
Siden begyndelsen på Covid-19 pandemien har der i Randers Kommune været nedsat forskellige krisestyringsgrupper til at håndtere udfordringerne. På skoleområdet har gruppen bestået af Børn og Skoledirektøren, Skolechefen, en konsulent fra forvaltningen (evt flere i særlige tilfælde), formanden for Skolelederforeningen og fællestillidsrepræsentanterne fra BUPL og Randers Lærerforening. Fordelene har klart været muligheden for at kunne mødes hurtigt og drøfte nye retningslinjer, får taget lokale udfordringer op, etc.

Samarbejdet i gruppen har været velfungerende, og selv om der ikke altid er opnået enighed, så har der været stor lydhørhed for de forskellige synspunkter, som de enkelte har bidraget med. Gruppen er ikke nedlagt, men der er i skrivende stund ikke planlagt nye møder.

 

Skolen

Sammen om Skolen
Et flertal af folketingets partier vedtog d. 1. juni 2021 et fagligt løft af grundskolen. Implicit i aftalen var der muligheder for at udnytte særlige frihedsgrader inden for bestemte områder. Det har bl.a givet skolerne mulighed for at konvertere understøttende undervisning til andre undervisningsaktiviteter fx tolærerordning, co-teaching, flere eller andre fagtimer, holddeling, turboforløb osv. Muligheden for ikke at arbejde med elevplaner og kvalitetsrapporter var ligeledes en drøftelse, der skulle tages ude i kommunerne og på de enkelte folkeskoler. Det er en konsekvens af to år med Corona, så ovenstående er en del af et overgangsår. Hvor vi ender henne efterfølgende, er der ikke meldt noget ud om.

”Sammen om skolen” er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen, hvor de største aktører omkring folkeskolen taler med hinanden om folkeskolens udfordringer og sammen bidrager til mulige løsninger. Bag ”Sammen om skolen” står: lærere, pædagoger, skoleledere, elever, forældre, kommuner og politikere.

Aftalepartierne er enige om, at ”Sammen om skolen” skal have en central rolle i udmøntningen af en række initiativer, hvor de kommer med konkrete forslag til, hvordan de politiske intentioner i aftalen bedst kan realiseres.

I det videre arbejde med implementering af aftalen inddrages ”Sammen om skolen” i følgende initiativer:

  • Folkeskolens nationale færdighedstest
  • Meddelelsesbogen og den udvidede meddelelsesbog
  • Ændringer af uddannelsesparathedsvurderingen
  • Skoleudviklingssamtaler (erstatning for kvalitetsrapporterne)
  • Styrket og tidlig opfølgning over for skoler med udfordringer
  • Forsøgsprogram med forskellige karakter- og bedømmelsesformer

På denne måde står vi overfor store ændringer i de kommende år. Men indtil videre gælder de gamle rammer og regler.


Mellemformer/mellemrumstilbud
I skoleåret 22/23 deltager lærere fra alle folkeskoler i et aktørforløb på Skolernes Udviklingscenter. Det er i år “Mellemrumsformer”, der er på dagsordenen. I forløbet får deltagerne mulighed for at være undersøgende på området, bliver nysgerrige på, hvordan andre skoler arbejder, og blive opkvalificeret med oplæg om teori og praktisk fra erfaringer og forskning.

Efteråret 2021 udkom en mindre vejledning fra undervisningsministeriet om netop mellemformer. Omdrejningspunktet er i høj grad folkeskolens muligheder for at tilrettelægge rammer og undervisningsformer, der imødegår behovet hos de børn, der er i skolens distrikt – rammer, struktur, forudsigelighed, undervisningsdifferentiering, co-teaching, nest-klasser, holddannelse er ministeriets bud på mellemformer, der med fordel kan inddrages i inklusionsarbejdet.


Skolernes økonomi og budget 22
Skolernes økonomi er som altid en speciel detalje. Forud for indeværende skoleår vedtog Byrådet en ny tildelingsmodel, der skulle være mindre kompliceret og mere gennemskuelig end den tidligere. Om den også er mere retfærdig, er en anden snak. Den indebærer bl.a. at man ser på de socioøkonomiske faktorer hvert år og justerer tildelingen efter dette. Det første år betød det store forandringer og flytning af midler mellem en række af skolerne.

Som en del af tildelingen til skolerne indgår midler fra Finansloven, hvor et flertal for nogle år siden lovede en milliard til folkeskolen. Milliarden blev ikke helt en milliard. For Randers Kommune betyder det et beløb på ca. 9,4 millioner i 22. Pengene er øremærket til at gå til flere lærerstillinger.

Kompetenceudvikling på skoleområdet er desværre et sort hul. Danmarks Evalueringsinstitut har lavet et notat, hvor man sammenligner kommunernes efteruddannelse af lærerne. I Randers Kommune har 7% af lærerne deltaget i formel efteruddannelse årligt i perioden. Analysens bundskrabere er nede på 5-6%. Alle nabokommuner er rangeret bedre end Randers. Topscoreren på landsplan er 27%.

Tilsvarende viser analysen generelt, at der er mest efteruddannelse i linjefag blandt ikke-læreruddannede, og at Randers Kommune har 11% ikke-læreruddannede undervisere ansat i 2019/20. Dette tal er lige uden for top 10. Frederikssund topper listen med 32% ikke-læreruddannede. Eneste kommune i top 10, der ikke er sjællandsk, er Lolland.

I budget 22 er der desuden afsat 3 millioner til to-lærertimer. Et tilsvarende beløb er afsat i 2023. Efter vedtagelsen har vi desværre måttet høre politikere sige, at det ikke var så vigtigt, om pengene blev brugt på to-lærertimer eller lærer-pædagogtimer. Ud fra teksten er der ingen tvivl – det er til flere lærere.


Fokus på fagene
Uddannelsesforløbet Fokus på fagene på Skolernes Udviklingscenter har været længe undervejs og dele har og er stadigvæk udskudte. Men fra alle skoler deltog fagformænd/fagtovholdere i første møde i løbet af august 2022. Efteråret og vinteren er blevet brugt på at suge viden til sig, så fagteams på skolerne, det kommende forår, kan komme i gang med at arbejde med fagene og fagenes progression med ny viden som ståsted. Processen er en vekslen mellem kursusgange og prøvehandlinger ude i fagteams og endda helt ude ved eleverne. Skoleledelserne har været inddraget i forløbet, så de bedst muligt kan understøtte arbejdet ude på skolerne. Uddannelsesmidlerne er søgt hjem fra AP Møller Fonden.

I forbindelse med budgetlægningen i Randers Kommune i efteråret 2021, blev der afsat 2*2 millioner til efter/videreuddannelser over der næste to år inden for ”Fællesskaber for alle”. Det er endnu ikke afklaret, hvordan midlerne bliver sat i spil.

Specialskolerne – specialundervisning
De seneste to år har der været et stort fokus på sammenlægningen af de tre specialskoler i Randers Kommune. Det opleves på Randers Specialskole, at der opstår mere og mere samarbejde på tværs i den sammenbragte personalegruppe, hvor der nu er opbygget et kendskabet til hinandens kompetencer. Overordnet arbejder personalet efter samme pejlemærker, velvidende at Randers Specialskole stadig består af tre forskellige afdelinger med forskellige målgrupper af elever.

En af de aktuelle udfordringer på Randers Specialskole er, at eleverne er placeret i forhold til tre forskellige takster. Det er generelt personalets oplevelse, at elever indplaceres på takster, hvor der er færre ressourcer til stede. De fleste elever placeres i kategori 1 og 2, samtidigt med, at de elever, skolen modtager, opleves mere udfordret end tidligere.

Visitationsprocessen i Randers Kommune er lavet om, således at der nu visiteres 4 gange årligt mod tidligere 2 gange. Randers Lærerforening indsendte høringssvar om ændringerne.

Skolerådet
Skolerådet er et fælles rådgivende organ for skolevæsenet i Randers Kommune. Skolerådet består af Skole- og uddannelsesudvalget, forældre (formænd for skolebestyrelser), medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra skolerne samt repræsentanter fra de faglige organisationer. Rådet har det sidste år diskuteret og kvalificeret emner, kommunens 10. klassestilbud, folkeskolen som førstevalg i Randers Kommune, skolernes kommunikationsstrategier og brug af sociale medier, samt skolebestyrelsernes beføjelser og behandling af den økonomiske ramme på skolen. 

Sektor-MED
Af de sædvanlige emner var sygefravær en vanskelig størrelse pga Corona. Der er blevet arbejdet med at udvikle og forbedre forårets forflyttelsesordning.

Det har ydermere været en bekymring fra medarbejdersiden for nogle af skolebygningernes tilstand grundet et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb og samarbejdet med Ejendomsservice.

En udvidelse af 10. klasses tilbuddet i Randers er blevet drøftet. I Sektor-MED skole er der opbakning til at udvide med et tilbud på Tirsdalens Skole i sydbyen. 

Social og sundhedsskolen
Året startede med, at der endelig kom en arbejdstidsaftale på det statslige område. Det er en arbejdstidsaftale, der giver klare rammer for arbejdet, men som nogle steder er præget af oprindeligt at være tiltænkt det kommunale område.

En del af arbejdet i samarbejdssporet mellem tillidsrepræsentanterne og ledelsen har handlet om at oversætte aftalen til en sammenhæng, der giver mening for en social- og sundhedsskole. Samarbejdssporet har generelt været en positiv oplevelse for begge parter og har medført en større samlet forståelse for ledelsens og undervisernes perspektiver.

På Randers Social- og Sundhedsskole svinger mængden af aktivitet og antallet af elever hen over året, da eleverne en del af tiden er i praktik. Endvidere afsluttes og startes hold ikke altid i umiddelbar forlængelse af hinanden. For undervisergruppen medfører det, at en del af kollegaerne er ansat i tidsbegrænsede stillinger samt, at der kan være stor forskel på typen af arbejds- og undervisningsopgaver i forår og efterår.

OK21 på det statslige område medførte ikke de store ændringer i lønforskellen mellem undervisere ansat på SOSU-skoler og kommunalt ansatte lærere. SOSU-undervisere har stadig en lavere grundløn og med de årlige procentvise stigninger bliver denne forskel endnu større. Indenfor det statslige område skal en del af lønnen dog aftales lokalt, hvilket foregår mellem leder og TR.

Børn og Familie/PPR 
På PPR er en del af tale-/hørelærerne ansat under lærernes arbejdstidsaftale, og derfor er de omfattet af A20. Randers Lærerforening (Leif Plauborg og Pia Foersom) forhandlede arbejdstid i foråret 21 for tale-/hørelærerne. Efter et forhandlingsforløb, hvor begge parter blev meget klogere på arbejdstid og arbejdsformer endte det med en aftale. Aftalen er på mange måde bygget op som aftalen for folkeskoleområdet og følger det regelsæt, der er aftalt i A20. Aftalen blev efterfølgende gennemgået på et møde for ledere og medarbejdere på PPR.

Skolernes Udviklingscenter
Konsulenterne i Skolernes Udviklingscenter er placeret på Laksetorvet. Sammen med konsulenterne i udviklingscentret er det planen, at vi bl.a. afholder møder for nyansatte lærere, timelønnede vikarer m.m. Vi håber, at vi efter pandemien igen får gang i en god fysisk møderække på de forskellige områder.

CSV – A20/Hjernecentret
På CSV i Hald (CSV er Center for specialundervisning af voksne) arbejder en gruppe lærere med specialundervisning af en gruppe unge mennesker med forskellige udfordringer eller handicaps. Lærerne er omfattet af A20-regelsættet og Randers Lærerforening (Leif Plauborg og Mads Christensen) har forhandlet en A20-aftale for lærerne på CSV.  Aftalen er bygget op i samme ramme som den for folkeskoleområdet.

UU-Randers
Uddannelsesvejledningen i Randers har igen været præget af nedlukningerne i foråret 2021, samt konsekvenserne af de medfølgende restriktioner. Heldigvis har flere vejledningsaktiviteter kunnet gennemføres efter sommerferien, som fx brobygning til ungdomsuddannelserne, uddannelsesaftener i Arena Randers, åbent hus på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktik. Konsekvenserne af nedlukningen og diverse restriktioner kan fortsat mærkes i det daglige arbejde i vejledningen med de unge, hvor flere end tidligere er usikre på uddannelsesvejen. Vi arbejder derfor på flere parametre for at få de unge i mål og klar til en ungdomsuddannelse. 

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at der senest i foråret 2023 skal være en forandring af uddannelsesparathedsvurderingen til ungdomsuddannelserne. Der er nedsat en ministeriel arbejdsgruppe, der skal finde nye betegnelser, således at betegnelsen ”ikke-uddannelsesparat” ophører. Vurderingen skal fremover være positiv retningsgivende og fortsat give eleverne den skole- og vejledningsindsats, de har brug for.

Lokalt politisk er der fokus på at styrke overgangene fra grundskolen til ungdomsuddannelserne, hvor der er lavet en aftale mellem de lokale ungdomsuddannelser og kommunen. Aftalen skal hjælpe unge med en bedre opstart og en tæt opfølgning, hvis der er risiko for et afbrud af uddannelsesforløbet.

Samarbejdet med uddannelsesvejledningen, grundskolerne og Randers FC om at skaffe fritidsjob til unge fortsætter ligeledes hele 2022 efter en politisk beslutning og bevilling. Her styrkes den unges kompetencer i et kursusforløb og der gives hjælp til opstart i et fritidsjob. Resultatet er flere uddannelsesparate elever, der efterfølgende kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse.

Høre-/synssamarbejdet
I Biografgade arbejder en række medlemmer af Randers Lærerforening med hjælpemidler m.m. på syns- og høreområdet. Der er desværre sket dette, at antallet af medarbejdere på vores overenskomst er blevet reduceret og derfor har vi ikke længere en tillidsrepræsentant på stedet. Medlemmerne skal derfor henvende sig til Randers Lærerforening for at få hjælp.

Samarbejde med forvaltningen
Vi har et tæt samarbejde med forvaltningen omkring en lang række sager, der har betydning for vore medlemmers arbejdsforhold. Det er ikke altid, at vi kan arbejde os hen mod en enighed, men så er vi omvendt gode til at være enige om uenigheden, uden at det skygger for andre områder.

I forhold til sidste generalforsamling har Skoleforvaltningen skiftet skolechef. Jesper Kousholt fratrådte i efteråret og Carsten Fredslund Andersen blev konstitueret som ny skolechef frem til den 30. november 2022.

Med begge chefer har vi en tæt kontakt og et højt informationsniveau for derved at hindre, at små sager eller problemer vokser sig alt for store.

En del af samarbejdet med forvaltningen er også med de ansatte konsulenter eller fx lønkontoret, med hvem vi ligeledes har et godt og tæt samarbejde.

Organisationen

Pensionisterne
Pensionistudvalget har i 2021 haft følgende medlemmer: Else Bundgård, Bent Gindesgård, Niels Jørgen Borgholm, Inger-Lise Mørup og Keld Pedersen.

Ligesom i det øvrige Danmark har 2021 været et specielt år for medlemmerne af Fraktion 4. Der er investeret i nye højskolesangbøger, som dog stadig ikke er indviet.

Andet halvår begyndte med en udflugt til Fur den 26. august. Der var morgenmad i Tanghuset, efterfulgt af foredrag og rundvisning på Fur og sluttende med frokost på Fur Bryghus.

Den 16. september viste Bent Martinsen rundt i Sct. Mortens Kirke, hvor han tog udgangspunkt i sin nye bog om kirken.

Den 28. oktober holdt Knud Schmidt Nielsen foredrag om det gamle bibliotek på Randers Statsskole, og året blev afsluttet med julefrokost på Skovbakken. Her var der underholdning med Karoline Budtz, hvilket var en stor succes.

På hjemmesiden og via udsendelser på mail til medlemmerne af Fraktion 4 kan man følge med i de forskellige arrangementer.

KSØ og 6-bysamarbejdet
Randers Lærerforening deltager i en række forskellige samarbejder. Formålene spænder over, at vi skal arbejde internt i egen kreds med en række tiltag til, at vi sammen skal forbedre en række forhold i Danmarks Lærerforening eller øve politisk indflydelse forskellige steder.

I det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland (lærerforeningerne i Østjylland (KSØ) – fra Hedensted i syd til Randers i nord, og fra Silkeborg i vest til Djurs i øst) afholdt vi i september et strategiudviklende møde med henblik på at forbedre samarbejdet kredsene imellem. Et af punkterne, der blev drøftet, var digitalisering. Debatten og samarbejdet her endte et forslag til en kongresvedtagelse, hvor der netop skulle sættes mere fokus på den betydning digitalisering har og som pålagde Danmarks Lærerforening at igangsætte et arbejde på dette område.

Tilsvarende laver vi i KSØ læserbreve m.m. sammen, der efterfølgende bringes i bl.a. landsdækkende medier. Der er desuden samarbejde på kursusområdet, arbejdsmiljø, det pædagogiske i kommunerne, kasserer-området, kommunale tiltag etc.

6-bysamarbejdet (København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers) drøfter løbende forskellige forhold omkring skolerne. Vi samarbejder, fordi vi kan se flere formål med dette. Som landets 6 største byer er der en række fælles udfordringer, vore forvaltninger taler sammen og så har vi sammen en mulighed for at øve indflydelse på forskellig vis.

Hovedudvalget i Randers Kommune
Randers Lærerforening er repræsenteret i Hovedudvalget ved fællestillidsrepræsentanten. I Hovedudvalget sidder der repræsentanter udpeget af de forskellige organisationer og opgaven er at repræsentere medarbejderne i kommunen. I MED-aftalen er der nævnt en række opgaver, som Hovedudvalget skal eller kan beskæftige sig med. I det seneste år har man bl.a. drøftet eller igangsat arbejde på følgende områder: revision af personalepolitik, værdigrundlag og ledelsesgrundlag; Covid-19, kønsligestilling, arbejdsmiljø, Randers-modellen, distancearbejde og virtuelle arbejdsformer og trivselsmåling 2022

De faglige organisationer - De politiske partier - KV21 - ....
Udover samarbejdet med Randers Kommune har vi i Randers Lærerforening en række tætte samarbejdspartnere. Naturligt har vi et samarbejde omkring skolen med BUPL og Skolelederforeningen. Desuden afholder vi jævnligt møder med de øvrige faglige organisationer, bl.a. gennem samarbejdet i FH Randers og FH Østjylland.

Byrådet, partierne og de enkelte politikere er et andet området, hvor vi samarbejder. Vi mødes med repræsentanter fra de forskellige partier, hvor vi fx drøfter ønsker til budget eller skoleudvikling, partiprogrammer på skoleområdet osv. Efter KV21 har vi desuden inviteret alle nyvalgte politikere til møde i Randers Lærerforening, hvor vi har fortalt om vore forskellige overenskomstområder, vore ønsker til fremtiden (herunder samarbejdsmuligheder), og hvad politikerne kan bruge Randers Lærerforening til. Alle er meget positive over de drøftelser og møder vi inviterer til. Ligeledes kontaktes vi af politikere i forhold til forskellige spørgsmål om skolen og deltager løbende i møder med byrådsmedlemmer.


Tillidsrepræsentanterne
Randers Lærerforening tager arbejdet med den faglige udvikling af kredsens tillidsfolk seriøst.

Hver måned afholdes møde for alle kredsens tillidsfolk, hvor aktuelle problemstillinger og faglig opdatering gennemgås. Der er stort fremmøde til de månedlige TR-møder.

Desuden har vi en række kurser og uddannelsestilbud til tillidsrepræsentanterne. Enten i samarbejde med andre kredse eller alene.

Årets KSØ-kursus indeholdt bl.a. lærertyper, dannelsesopgaven i undervisningen og Lærerforeningens rolle i det politiske landskab.

Det lokale kursus, som afholdes med Favrskov- og Djurs Lærerforening, indeholdt bl.a. emnet kernetrivsel – et oplæg af Henrik Krogh om langtidsholdbar arbejdsglæde. Det store emne var A-20 og samarbejdssporet med oplæg og styring af Rasmus Nielsen, konsulent ved Danmarks Lærerforening

Den 21. januar 2022 havde vi planlagt kursusdag, med besøg af den nye formand for Skole- og Uddannelsesudvalget og arbejdede med A-20. Under A-20 var emnerne planlægning af skoleåret 2022/2023 inddragelse af kolleger og kvalificering af skoleplanen. Kurset måtte desværre udskydes grundet Covid-19 og er nu planlagt til den 25. marts.

Kredsstyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle tillidsrepræsentanter for indsatsen igennem hele 2021.

Arbejdsmiljørepræsentanterne
Kredsen afholder normalvis 4 møder om året, på rullende dage, med arbejdsmiljørepræsentanterne. Det har på baggrund af Covid-19 været vanskeligt at få etableret en vedvarende kontakt med arbejdsmiljørepræsentanterne i 2021. Det har givet visse vanskeligheder for kommunikationen. På vores møder i 2021 har Covid-19 fyldt meget, både på vores virtuelle møder og møderne som er afholdt i Randers Lærerforening. På vores møder bliver arbejdsmiljørepræsentanterne opdateret med sidste nyt fra kredsen, Danmarks Lærerforening og Randers Kommunes tiltag. Vi vil gerne takke alle AMR’er for indsatsen gennem hele 2021

Møbler
I forbindelse med husets opdatering er vi nu nået til at gøre møbler og andet inventar tidssvarende. Vi har efterhånden kasseret en del stole. Derfor er der bestilt borde og stole til mødelokalet på 1. sal og til formandens og næstformands kontorer. Vores fantastiske hus fremstår efterhånden rigtig pænt.

Kommunikation
Randers Lærerforening udsender jævnligt nyhedsbreve til alle medlemmer, der har opgivet en mailadresse. Nyhedsbrevene har hver gang en leder, hvor der kommenteres på en eller flere aktuelle problemstillinger, samt en række korte omtaler af forskellige forhold inden for medlemsområderne. Her er der links til artikler m.m. på hjemmesiden. Nyhedsbrevene udsendes desuden til en række forskellige samarbejdspartnere. Udover nyhedsbrevene udsendes der forskellige former for information til medlemmerne via tillidsrepræsentanterne.

I samspil med Rander Lærerforenings nyhedsbrev er vores hjemmeside og Facebook et medie, vi ofte benytter for herigennem at nå alle vores medlemmer og interessenter. 

Kommunikationen internt i styrelsen og mellem tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne foregår på konferencer på DLFinsite og virtuelt på teams.

Kredsstyrelsen har et stående tilbud til alle skoler omkring deltagelse i møder i Faglig Klub. Dette tilbud benyttes i stor grad under normale forhold (uden Covid-19).

Randers Lærerforening udsender jævnligt pressemeddelelser og disse bringes i de lokale medier (både aviser, radio og socialmedier), ligesom formanden ofte kontaktes af bl.a. P4 Østjylland.

Er vi gearet til fremtiden?
Det er et af de helt store spørgsmål i Danmarks Lærerforening. Det er et spørgsmål, der peger ind i såvel Danmarks Lærerforeningen som de lokale kredse i forhold til at drive fremtidens fagforening. Det handler blandt andet om alt lige fra muligheden for samarbejde om fx internet, kopimaskiner, telefonsystemer, medlemssystemet, økonomistyring, sagsbehandling, samarbejde i netværk etc.

For hvordan er vi gearet til fremtiden? Kan vi skabe en bedre økonomi gennem fælles løsninger? Kan vi skabe bedre supportmuligheder gennem central styring? Kan…

Er vi gearet til fremtiden handler om fremtidens Danmarks Lærerforening – hvordan skaber vi rammerne for fremtiden og sikrer, at energien og indsatserne også lokalt skal anvendes mest muligt på medlemmerne i stedet for valg af internetudbyder, telefonforbindelser eller it-systemer.

Vi deltager aktivt i arbejdet i forhold til ” Er vi gearet...”, og ser frem til de første umiddelbare forbedringer – nemlig en opgradering på internet-forbindelsen i Lærernes Hus.

Investering
I 2021 har vi anbragt flere likvide midler i værdipapirer. Alternativet er negative renter på vores indeståender i vore to bankforbindelser. Som det fremgår af regnskabet, har der været et positivt afkast.

Persondataforordningen
Persondataforordningen – noget der nogle gange besværliggør arbejdsprocesser, for forordningen spænder konstant ben for en række gode tiltag, lette løsninger osv, men omvendt er den der for at beskytte og passe på os alle.

På kredskontoret har vi løbende arbejdet med persondataforordningen – bl.a. journaliserer vi digitalt, og således at sagsmapper bliver slettet efter fx 10 år (afhænger af indholdet i sagen), på skolerne har det konsekvenser i det daglige arbejde for alle. Hvad skal gemmes hvordan? Hvad skal sendes på en bestemt måde osv?

Et særligt område er online-undervisning, hvor en række forslag om, hvordan man samtidig kan undervise en gruppe elever i klassen og lade hjemsendte/isolerede elever følge med online er svært gennemførligt. Din tillidsrepræsentant er orienteret om reglerne lige som du har været drøftet med kommunen.

FH-Østjylland og FH-Randers
I FH Randers har vi etableret et godt samarbejde. Alle fagforeninger har mulighed for at være med i bestyrelsen. Årets første arrangement var for tillidsrepræsentanter, og det fandt sted på Restaurant Skovbakken, hvor Lizette Risgaard (formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation) og EU-parlamentsmedlem Marianne Vind deltog. Debatemner var bl.a. Fagbevægelsens Hovedorganisation, samarbejdet med arbejdsgivere og regering, arbejdsmarkedsreformer og EU-forslaget om mindsteløn.

Leif Plauborg er valgt som formand for FH Randers og sidder dermed i bestyrelsen i FH Østjylland. FH Østjylland dækker Silkeborg, Favrskov, de to kommuner på Djursland og Randers. I begge bestyrelses arbejdes der med en lang række forhold på tværs af det offentlige og private arbejdsmarked, samt samarbejdes med en lang række organisationer m.m. gennem repræsentation i udvalg og bestyrelser.

Særlig Fond
Året 2021 har været et stille år i forhold til vedligeholdelse og forbedringer af Lærernes Hus. Derfor viser regnskabet for Særlig fond et overskud på kr. 39532,-. Styrelsen forventer en større renovering af facade i 2022 eller snarest derefter.

Vores opsparing i værdipapirer er steget fra kr. 1.010.692,- til kr. 1.018.433,- og som det fremgår af regnskabet, har der desuden været udbetaling af udbytte på kr. 23.154,-


Styrelsen
Endnu et år er gået med mangeartede opgaver for kontoret og styrelsen. Heldigvis var 2021 lidt mere normalt end 2020 og bl.a. fik vi afviklet forskellige kurser, og styrelsen deltog i en fysisk kongres.

Vi har haft travlt – både med de almindelige opgaver i den daglige drift, men som det også fremgår af beretningen deltagelse i forskellige samarbejder – alle samarbejder, som vi samlet set vurderer, vi profiterer af at være med i.

Opgaverne, vi er blevet stillet af medlemme, går lige fra simple spørgsmål om omsorgs- eller seniordage til komplicerede barselsberegninger, udfordringer i forhold til løn eller afskedssager. Vi har løst de forskellige opgaver enten individuelt eller i samarbejde med hinanden på kontoret, og i nogle tilfælde gennem sparring med eller inddragelse af konsulenter i Danmarks Lærerforening.

Vores mål er, at ingen medlemmer skal stå alene med en udfordring, men gennem assistance fra tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller kredskontoret kan få hjælp eller svar.

Det kræver, at alle arbejder med stor gejst og engagement i det daglige. Vi håber, at det opleves sådan, for vi oplever stor tillid og opbakning fra medlemmerne og en engageret indsats fra de tillidsvalgte trods de mange udfordringer og nye opgaver, det sidste år har budt på. Dette skal der lyde en stor tak for.

Vores sekretær Regitze Vittrup er ofte den første man møder, når man kontakter Kredskontoret, og hun tager imod tilmeldinger, spørgsmål om medlemskab eller guider hen til det relevante styrelsesmedlem. Herfra skal der lyde en stor tak for indsatsen til Regitze.

Samtidig vil styrelsen sige en stor tak for samarbejdet til de forskellige samarbejdspartnere gennem 2021.

Styrelsen i Randers Lærerforening

Godkendt på styrelsesmødet den 1. marts 2022