Regnskab for 2021 og budget for 2022 og 2023

Bog Computer414280
Regnskabet for 2021 udviser et overskud på kr. 226.605
Indtægt Budget 2021 Regnskab 2021 Budget 2022 Budget 2023
Kontingent 2.683.440 2.740.191 2.812.200 2.864.000
Refusion Akut 400.000 421.786 320.000 370.000
Særlig Fond 10.000 10.732 10.000 10.000
Rykker/andet 0 10.000    
I alt 3.093.440 3.182.709 3.142.200 3.244.000
         
Styrelsesudgifter        
Frikøb 1.840.000 1.699.838 1.870.000 1.920.000
Hensættelser frikøb og faglig opdatering 130.000    
Feriefonden hensættelser   4.559    
Mulitimedier 12.000 12.000 12.000 12.000
I alt 1.852.000 1.846.397 1.882.000 1.932.000
         
Mødeudgifter        
Diæter 13.000 18.109 15.000 17.000
Kørselsgodtgørelse 70.000 45.649 64.000 66.000
Møder mv 60.000 51.431 63.000 63.000
Kongres 14.000 18.769 14.000 18.000
Repræsentation 6.000 2.161 6.000 6.000
Pensionistarrangement 59.000 48.338 61.000 63.000
I alt 222.000 184.457 223.000 233.000
         
Kurser og konferencer        
Generalforsamling 72.000 2.563 74.000 75.000
TR-kurser 220.000 146.884 240.000 250.000
Faglige klubber 30.000 10.188 30.000 30.000
I alt 322.000 159.635 344.000 355.000
         
Personaleudgifter        
Løn - kontor 260.000 273.963 270.000 283.000
Feriefonden hensættelser   71    
Rengøring 40.000 32.385 40.000 37.000
Lønsumsafgift 25.000 22.501 24.000 24.000
I alt 325.000 328.920 334.000 344.000
         
Kontorhold        
Kontorartikler og kopi 15.000 16.689 15.000 18.000
PBS 25.000 17.568 22.000 22.000
Porto/gebyrer 500 2.539 500 500
telefon 13.000 10.684 13.000 13.000
Småanskaffelser 15.000 18.774 15.000 15.000
Nyanskaffelser 12.000 98.915 12.000 12.000
Hensættelser Kopimaskine 15.000 35.000 15.000 15.000
Forsikringer 28.000 28.384 28.000 29.000
Aviser 6.000 4.315 4.500 4.500
EDB-software 4.000 886 4.000 4.000
I alt 133.500 233.754 129.000 133.000
         
Lokale        
Husleje 100.000 100.000 104.000 106.000
Varme m.m. 55.000 22.724 52.000 52.000
Vægter 15.000 12.773 15.000 15.000
Indvendig vedligehold 20.000 1.516 15.000 15.000
Hensættelse indvendig vedligeh. 15.000 185.000 15.000 15.000
Renholdelse 8.000 5.513 8.000 8.000
I alt 213.000 327.526 209.000 211.000
         
KSØ og FH Østjylland 26.000 24.564 34.000 34.000
Revison 18.000 17.500 18.000 19.000
I alt 44.000 42.064 52.000 53.000
         
Samlet udgift 3.111.500 3.122.753 3.173.000 3.261.000
         
         
         
         
Indtægt 3.093.440 3.182.709 3.142.200 3.244.000
Resultat før renter -18.060 59.956 -30.800 -17.000
Renter   -5.981   -5.000
Afkast værdipapirer 20.000 172.635 30.000 30.000
Renteudgifter i øvrigt   -5    
Årets resultat 1.940 226.605 -800 8.000
         
         
Aktiver 2020 2021    
Mellemregning Særlig Fond  538.308 574.570    
Tilgodehavende AKUT 27.133 9.821    
Tilgodehavende kontingent   2.633    
Tilgodehavender 565.441 587.024    
         
Værdiparpirer 1.149.425 1.527.548    
Likvide beholdninger 1.059.150 523.467    
Omsætningsaktiver 2.774.016 2.638.039    
         
Aktiver i alt 2.774.016 2.638.039    
         
         
Passiver        
Overført fra tidligere år 1.247.857 1.051.427    
Overført resultat         - 196.430 226.605    
Egenkapital 1.051.427 1.278.032    
         
Hensættelse til faglig opdatering 160.000 200.000    
Hensættelse til frikøb m.m. 780.000 1.090.000    
Hensatte forpligtigelser 940.000 1.290.000    
         
Skyldigt frikøb 535.643 0    
Skyldig A-skat og AM-bidrag 89.166 22.179    
Skyldige feriepenge 100.315 19.223    
Anden gæld 57.465 28.605    
Gældsforpligtigelser 782.589 70.007    
         
Passiver i alt 2.774.016 2.638.039    
         
Værdipapirer        
SI Moderat KL 3692/4355 stk 376.806 445.671    
SI Offensiv 3563/4175 stk 367.941 437.270    
SI Vækst 3882/4531 stk 396.783 465.844    
Kursregulering 7.895 178.763    
I alt 1.149.425 1.527.548    
         
Likvide midler        
Lån og Spar 1.053.887 515.192    
SparKron SK invest 3 konti 5.263 8.275    
 I alt 1.059.150 523.467