Indkomne forslag

Dsc02051
Der var ved fristens udløb for at indsende forslag kun indsendt et forslag fra Kredsstyrelsen

Anbefaling fra kredsstyrelsen vedrørende afholdelse af kredsgeneralforsamling

Vi ønsker stillingtagen til følgende kongresvedtagelse 

Kongresvedtagelse vedr. vedtægternes bestemmelser om afholdelse af kredsgeneralforsamlinger §10 …

Stk. 8. Enhver kreds skal minimum i lige årstal sammenkalde alle medlemmer til generalforsamling. På generalforsamlingen aflægges beretning, ligesom reviderede regnskaber forelægges til godkendelse. Såfremt en kreds ønsker kun at afholde generalforsamling i lige årstal, skal kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte en ændring af kredsens vedtægter.

Forslag om vedtægtsændring i §4:
Kontingenter til kredsen for de to kommende skoleår fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af styrelsen udarbejdede budgetter for de to kommende regnskabsår.

Forslag om vedtægtsændring i §5:
Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i lige år i første kvartal.

Såfremt forslaget vedtages, vil det medfører konsekvensrettelser i §15

Kredsens anbefaling
Det er kredsens klare anbefaling, at vi ikke vedtager muligheden for kun at afholde generalforsamlinger i lige årstal, da vi ønsker, at vi som forening formelt set fastholder den årlige generalforsamling. Det ønsker vi, da vi vil fastholde den årlige transparens omkring og det demokratiske islæt i forhold til styrelsens dispositioner og arbejde.   

I stedet beder styrelsen om generalforsamlingens tilladelse til, at man i ulige år kan afvige fra den traditionelle form for generalforsamling, således at den formelle del af generalforsamlingen afkortes og fylder mindre. I stedet vil der være indhold af en anden karakter.

Indholdet vil variere fra generalforsamling til generalforsamling, men omdrejningspunktet vil være faglige og fagpolitiske emner og oplæg.

Ændringer i formen for generalforsamlingen kan have konsekvenser i form at ændret forplejning og nye traditioner for fremlæggelse af beretning, regnskab m.m., således at der bliver bedre rum for fx oplæg. Dette kan betyde, at dele af beretningen, gennemgang af regnskab m.m. på forhånd offentliggøres som videoopslag på fx dlfinsite eller hjemmesiden.