Forretningsorden

Generalforsamling 2017 (1)
Punkt 2 på dagsordenen - forslag til forretningsorden for virtuel generalforsamling
 • Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere, der godkendes af forsamlingen. Som stemmetællere foreslås Randers Lærerforenings to revisorer Bent Gindesgård og Jens Ole Sørensen.
 • Styrelsens sekretær sørger for optagelse af referat.
 • Mødet afholdes efter den udsendte dagsorden.
 • Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
 • Talere får ordet i den rækkefølge de indtegnes hos dirigenten. Såfremt man ønsker ordet, beder man om dette via chatfunktionen eller håndoprækning. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
 • Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Grundet formen for generalforsamlingen opfordres til, at man kun kommer med korte indlæg. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.
 • Forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten – sendes på mail til 130@dlf.org. Dirigenten bestemmer i hvilken rækkefølge forslagene skal sættes til afstemning. Afstemningen finder sted ved afslutningen af det punkt, resolutionen/forslagene knytter sig til.
 • Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægternes § 11, hvorefter vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den foreslåede ændring. Dette gælder såvel den enkelte paragraf, som hele vedtægten.
 • Afstemninger foregår enten via det elektroniske afstemningssystem (ved eventuelle afstemninger, hvor dirigenten skønner dette påkrævet udsendes link via chatsystemet, hvorved afstemningen er anonym) eller via markering i teams. For at kunne stemme kræves det, at hver deltager er logget på generalforsamlingen via eget device.
 • En afstemning skal være skriftlig, hvis mindst 20 medlemmer forlanger det. Formanden kan dog på styrelsens vegne til enhver tid forlange skriftlig afstemning.
 • Under forhandlingerne kan styrelsen eller 25 medlemmer forlange, at debatten afbrydes af et kort gruppemøde.
 • I forhold til det tekniske bemyndiges dirigenten til at træffe beslutning om konsekvenserne af eventuelle nedbrud m.m. Ligeledes er det den enkeltes eget ansvar, at man er opkoblet via en driftsikker netforbindelse