Den skriftlige beretning

Bog Computer570251
På kredsstyrelsesmødet den 2. marts godkendte styrelsen den skriftlige beretning for 2020

Skriftlig beretning til generalforsamlingen 2021

Fagforening i en krisetid
Der er ingen tvivl om, at dette år har været påvirket af den pandemi vores land står midt i. Covid-19 har forandret vores praksis og virke som lærere, men samtidig tydeliggjort lærerens afgørende betydning for hver enkelt elevs trivsel og læring. 

Denne periode har for styrelsens vedkommende givet anledning til en række refleksioner omkring det danske arbejdsmarked og værdien af at stå sammen og være organiseret i en fagforening.

En periode, hvor fagforeningen har været tættere på medlemmerne i en omskiftelig hverdag og alligevel langt væk grundet restriktionerne. Meget af vores vante årshjul har været tilsidesat for aktuelle problemstillinger vedrørende arbejdsforhold, andre rammer for afviklingen af undervisning og opretholdelsen af en tryg og vant hverdag. Alt imens landet er underlagt en omskiftelig pandemi, hvor præmissen og rammen for vores arbejde har ændret sig mange gange og oftest med meget korte varsler.  

På trods af denne omskiftelige hverdag, så har vi arbejdet med at vedligeholde vores stærke fundament for varetagelse af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdsvilkår i Randers Kommune. Vi har gennemført lokale forhandlinger vedrørende arbejdstiden for lærerne og børnehaveklasselederne i Randers Kommune. Dette har resulteret i en velforhandlet aftale, hvor A20 er flettet sammen med lokale kommentarer, der fremadrettet vil danne fundamentet for tilrettelæggelsen af arbejdstiden og samarbejdet herom.

Et tættere samarbejde i en krisetid – fagforening og forvaltning, skoleleder og tillidsrepræsentant, ledere og ansatte har vist, at vi sammen kan meget.  En krisetid kalder på, at vi står sammen, og skal det lykkes kræver det, at både ledere og tillidsvalgte har format til – og tør – samarbejdet. Det viser også, at det er den eneste rigtige vej at gå fremadrettet – for god skole laver vi sammen!

Lærerfagets betydning i en pandemi
Lærernes og børnehaveklasseledernes kreativitet, høje faglighed og relationelle kompetencer er blevet endnu tydeligere for samfundet. Vi er rykket helt ind i stuerne, ind i familierne og skolens opgave og vores betydning fremstår med en anden synlighed end tidligere.

Vi har gennemgået flere nedlukninger og perioder med nødundervisning, hvor vi har været tættere på vores kerneopgave - undervisningen og dannelse af eleverne.

Betydningen af den hverdag vi tilbyder eleverne i skolen er blevet tydelig. Gennem undervisning og stærke relationer danner vi eleverne til at indgå i klassens vigtige fællesskab. Et fysisk fællesskab, der med al tydelighed er grundpillen i elevernes hverdag og som ikke kan erstattes af det virtuelle fællesskab. 

Lærere og børnehaveklasseledere har vendt udfordringer til udviklingspunkter og vist råstyrken i lærergerningen – vi er nemlig vant til den omskiftelige hverdag, hvor vi ikke altid kender morgendagens udfordringer.

 

Løn og arbejdsforhold

Arbejdstidsaftalen (indeværende skoleår) og opgaveoversigter
Skoleåret 2020/21 er planlagt og afviklet efter vores lokale arbejdstidsaftale med Randers Kommune. Arbejdstidsaftalen har med små justeringer nogle år på bagen og er indgået på basis af de regler, der er gældende i ”Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne” – det der ofte omtales som ”Lov 409”.

Generelt har der siden, vi indgik denne aftale været et godt og tillidsfuldt samarbejde med Randers Kommune og ude på de enkelte skoler. Desuagtet alles store indsats for at skabe en god hverdag og ordentlige arbejdsvilkår, har baggrunden for vores lokale aftale alligevel haft en vis betydning. Derfor var det positivt, at man i efteråret 2020 stod med en aftale – A20 –, der var forhandlet mellem LC/DLF og KL. Denne centrale aftale vender vi tilbage til senere i denne beretning.

Den helt store udfordring i vores nuværende aftale har været den manglende tidsfastsættelse af forberedelsestiden. Dette har klart medvirket til, at man som lærer eller børnehaveklasseleder har kunnet opleve, at forberedelsestiden blev resttiden, når undervisning og alle andre opgaver var varetaget. Heldigvis har vi også en oplevelse af, at man, de fleste steder på skolerne, har haft en god dialog i forhold til planlægning og fordeling af opgaver. Dialog og samarbejde om planlægning og fordeling af opgaver var også et af fokuspunkterne i vores nuværende lokalaftale.

Opgaveoversigter
Hvert år indsamler styrelsen i Randers Lærerforening opgaveoversigter og årsopgørelser fra alle kommunens skoler. Det er et stort arbejde at gennemse og kommenterer ca. 850 opgaveoversigter. Det er dog langt fra alle, der har fejl og mangler. Vi finder opgaver, der skal tælles som undervisning, og som dermed kan udløses ekstra undervisningstillæg, hvis det overstiger de 750 timer for lærere eller 835 timer for børnehaveklasseledere. Fejl og mangler drøftes med de lokale tillidsrepræsentanter, som løser opgaven lokalt med skolelederen. En af de fejl vi ser med jævne mellemrum er, at der ikke beregnes undervisningstid og derved muligt undervisningstillæg for skolefesten.

En opgaveoversigt skal afspejle de opgaver den enkelte lærer har aftalt med skolelederen, og desuden de opgaver som skolelederen forventer løst af læreren. Det er derfor et vigtigt dokument, som den enkelte bør sætte sig grundigt ind i inden dialogen med skolelederen om opgaveoversigten.  

A20
Tvivlen og skuffelsen var stor, da forhandlingerne om A20 blev sat på pause før sommerferien. For hvad ville KL, hvis de da ville noget? I august blev der så indgået en aftale. En aftale, der blev sendt til afstemning blandt de fleste af Danmarks Lærerforenings medlemmer, men dermed ikke blandt alle. Frustrationerne over afstemningsproceduren og forklaringerne bag de valg, som blev truffet af Hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening kom tydeligt til udtryk gennem artikler og debatindlæg på bl.a. ”Folkeskolen.dk”.

Styrelsen i Randers Lærerforening drøftede aftalen og alle styrelsesmedlemmer anbefalede et ja til A20. Op til afstemningen tilbød styrelsen at deltage i medlemsmøder rundt på skolerne. Det blev til en del besøg, hvor indholdet i aftalen blev gennemgået og drøftet. På møderne kom der en lang række tilkendegivelser og spørgsmål fra deltagerne om både A20 og den nuværende aftale. Det fremgik, at der var en del områder fra den nuværende aftale, som man gerne så videreført i en ny aftale med Randers Kommune. Ligeledes afholdt tillidsrepræsentanterne møder i de Faglige Klubber om A20.

Blandt Randers Lærerforenings medlemmer var der et tydeligt ja – 3 ud af 4 afgivne stemmer var et ja til aftalen.  Stemmeprocenten i Randers var 77%.

Vi har tolket det tydelige ja, som et ønske om, at man skal bibeholde og videreudvikle samarbejdssporet på skolerne og med kommunen. Samtidig er vi også bevidste om, at ¼ af medlemmerne ikke har set A20 som en løsning eller en del af løsningen på de udfordringer, der er i forhold til undervisning, forberedelse og løsning af de øvrige opgaver på skolen.

Den lokale forhandling tog udgangspunkt i en undersøgelse, der blev lavet blandt tillidsrepræsentanter og skoleledere, samt drøftelser med tillidsrepræsentanterne. Sidstnævnte fandt sted på et kursus i uge 43.

Forhandlingerne startede før jul, og trods lidt udfordringer i forhold til Covid-19 restriktioner, nåede vi et resultat medio januar. I skrivende stund mangler vi en redaktionel tilpasning af lønaftalen om ulempegodtgørelse samt et nyt bilag om placering af den kollektive ferielukning.

En særlig udfordring i den nuværende corona-nedlukning er præsentation af aftalen og implementering af denne. Gennem udsendt video, virtuelle møder for tillidsrepræsentanter og ledere, webinarer mv. forsøges der at komme hele vejen rundt om aftalen og igangsætte arbejdet med aftalen ude lokalt på skolerne.

I forhold til forhandlingerne og forløbet af disse henvises til de udsendte pressemeddelelser m.m..

Beskæftigelsessituationen
I løber af skoleåret 19/20 er der opslået 65 nye stillinger i Randers Kommunes skolevæsen. Stillingerne er fordelt med 42 faste lærere/børnehaveklasseledere stillinger, 22 vikariater, og 11 stillinger fordelt mellem ledere, mellemledere og konsulenter.

Løntillæg på Specialskolerne – §5 stk. 3
Vi beskrev i beretningen sidste år, at der havde været en længerevarende uenighed med Randers Kommune om beregning af det såkaldte §5 stk. 3 tillæg på Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen og i det seneste skoleår på Randers Specialskole. Randers Kommune tilkendegav forud for skoleåret 2019/2020, at specialskole-tillægget ikke skulle udbetales for understøttende undervisning og andre opgaver med børn.

Vi har nu modtaget en tilkendegivelse fra KL og Lærernes Centralorganisation på, at Randers Lærerforenings tolkning af reglerne var korrekt. Det betyder, at der nu går et større arbejde i gang med at beregne den korrekte værdi af de manglende udbetalinger til de respektive kolleger. Herunder udregning af morarenter grundet den manglende udbetaling af tillægget.

Covid-19
Et år er gået, hvor vi hele vejen har arbejdet med den ukendte faktor Covid-19 hængende over hovedet. Afspritning, afstandsregler, værnemidler, ekstra rengøring, planer for skolernes genåbning, prøveafvikling, karakterer, selvisolation, sårbare elever, nødundervisning, fjernundervisning, nødpasning, mutationer, lyntest, PCR-test, samfundssind, risikogrupper, fælleserklæringer, virtuelle møder, nye eller gamle hænder, Corona-træthed….

Ja, listen over ord og vendinger, der er blevet en del af vores normale ordforråd de seneste 12 måneder, er uendelig lang og dækker over mange forskellige forhold, der har en ting tilfælles.

Der er ingen tvivl om, at nye stier er betrådt, måske også en sjælden gang en sti, vi skulle have holdt os væk fra. Alle har hele tiden forsøgt at gøre det bedst muligt med udgangspunkt i ens egen situation og den opgave, man skulle løse.

På skolerne er opgaverne blevet løst forskelligt – de fysiske rammer er bare et af de steder, hvor der har været forskellige muligheder og vilkår – det vigtige har været, at man har kunnet argumentere for sine valg ud fra pædagogiske, faglige og didaktiske overvejelser sammenholdt med de muligheder, som rammer og retningslinjerne har gjort mulige.

På skoleområdet blev der allerede i starten af Covid-19 forløbet nedsat en krisegruppe, hvor Børn og Skoledirektør Michael Maaløe, Skolechef Jesper Kousholt, Formand for Skolelederforeningen i Randers Carsten Fredslund Andersen, FTR for BUPL Karsten K. Madsen, FTR for lærerne og børnehaveklasselederne Leif Plauborg, konsulent i Børn og Skole Frithjof R. Jensen, samt eventuelle andre relevante indbudte fra møde til møde.

Der har været et godt og tillidsfuldt samarbejde i gruppen, hvor informationer er blevet udvekslet i stort omfang, samt drøftelser af fx rengøring og genåbning er blevet konkretiseret. Man har holdt fokus på, at lokale løsninger oftest var bedst, og laves i samarbejde mellem ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Møderne har været afholdt med forskelligt interval – fra næsten dagligt til hver 14. dag, på alle ugedage og på næsten alle tider af døgnet. Beslutninger og overvejelser fra gruppen er meldt ud til ledere og tillidsrepræsentanter via de gængse kanaler.


Skolen

Skolernes økonomi og tildelingsmodellen
Hovedparten af de penge en skole tildeles hvert år er reelt set penge til løn. Enten til at udmønte timer efter folkeskoleloven, betale for to-lærertimer, inklusionstiltag eller betaling for elever, der henvises til kommunens øvrige tilbud.  Øvrige driftsudgifter er forsvindende små i forhold til skolernes samlede budget. Det betyder også, at når en række skoler sparer op – altså præsterer et overskud, skyldes det som udgangspunkt, at der ikke er ansat det antal lærere som tildelingen ellers giver mulighed for. Det er et område, man som tillidsrepræsentant, medlem i skolebestyrelsen eller MED-udvalg løbende skal følge op på. Ligeledes følger kredsstyrelsen udviklingen på skolerne.

Der er blevet ændret på tildelingsmodellen. En ny model er blevet udviklet og helt berettiget har der fra forskellige sider været rejst en del kritik af konsekvenserne. En række skoler kommer til at opleve, at de enten får tilført eller mister midler.

Tildelingsmodellen udfordrer eller ændrer på tidligere politiske beslutninger, men på en måde, hvor det er uklart, hvad der er gældende eller hvilken konsekvens det har. Fx fremgår der intet om den nuværende indskolingsmodel.  Så hvordan ser den ud i fremtiden? Tildelingen til lærerstillinger er beregnet ud fra en politisk beslutning om et gennemsnitligt undervisningstimetal. Men det står der intet om i modellen, og i et af de tilhørende bilag står der endda anført et andet timetal som en forudsætning.

Ønsket har været en enklere model end den nuværende! Det har man fået, men er overblikket over politiske beslutninger og deres konsekvenser forsvundet? Hvad interesserede politikerne sig for i forhold til modellen? Er gennemsigtigheden i den nye model større end i den gamle? Hvorfor skulle der flyttes penge fra klassetildelingen over til elevtildelingen i den nye model? Hvilke konsekvenser har de kommende ændringer i skolernes elevtal? Der blev stillet mange spørgsmål, men en del forblev også ubesvarede. For yderligere information henviser vi til vores høringssvar til modellen fra den 12. august 2020. Se høringssvaret her.

Kompetenceudvikling
I løbet af skoleåret 19/20 har der været afviklet de sidste shareshops og læringslabs som en del af PLF2. Skolerne har gennem de sidste år arbejdet med forskellige fokusområder. Inklusion, co-teaching, Skole/hjemsamarbejdet for at nævne nogle stykker. Det er nu op til skolerne at fortsætte den implementering, der skal til for fortsat at udvikle og vedligeholde de nye redskaber og metoder.

Skolerne Udviklingscenter – tidligere Randers Læringscenter – har formuleret og fået godkendt, et nyt efter/videreuddannelsesforløb, hvor AP. Møller igen står for store dele af økonomien. Randers Lærerforening har bidraget i arbejdet med beskrivelse og mål for denne efter/videreuddannelse.

Fagene i fokus – fokus på fagene er udgangspunktet. Arbejdet skal løftes i fagteam. Fagteam, der arbejder på egne skole eller på tværs af skoler med Fælles Mål, evalueringsformer, god praksis og meget mere i fokus. Forløbet forventes først at begynde i skoleåret 21/22 grundet corona-nedlukningen.

Ud over dette arbejde er Randers Lærerforening repræsenteret i en lille arbejdsgruppe på VIA – efter/videreuddannelse i Århus. Her er der fokus på de forløb VIA tilbyder og lærernes og børnehaveklasselederes muligheder for at tilgå og deltage i disse forløb, deltage i efter/videreuddannelse bruge afdelingen for udlån samt vejledning fra fagkonsulenter. Særlig udfordring er dog også den enkelte skoles praksis og ressourcer samt det generelle kendskab til og anvendelse af VIA’s tilbud.

Det specialpædagogiske område
Der har i år været fokus på specialområdet i Randers Kommune, og det har resulteret i store ændringer.

Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen samt skolen på Mellerup Skolehjem er blevet sammenlagt til en stor specialskole i Randers, efter at byrådet besluttede, at de tre specialskoler skulle blive til én skole pr. 1. august 2020. Målet med sammenlægningen er at udnytte den viden, der allerede findes på skolerne til gavn for eleverne samt sikre, at ressourcerne udnyttes optimalt.

I år har Skolernes Udviklingscenter udbudt uddannelse af specialaktører og herigennem et kommunalt fokus på et kompetenceløft indenfor specialområdet. 

Herudover har visitationsprocessen ændret sig, så visitationen til specialtilbud ikke længere foregår løbende, men hvert halve år. 

Inklusion
Inklusion er altid et aktuelt emne på skoleområdet og får jævnligt en politisk opmærksomhed. To af kommunens skoler har deltaget i et kommunalt inklusionsprojekt, hvor der har været fokus på fastholdelse af elever ud fra et fokus på fællesskaber og forskellighed. 

Skole- og uddannelsesudvalget godkendte den 21. august 2018 de overordnede principper og rammer for iværksættelse af fuld inklusion som skoleudviklingstiltag fra 2019/2020 - "Skolen for Alle". Hornbæk Skole og Hobrovejens Skole blev udpeget til at deltage i skoleudviklingstiltage og skolerne blev i den forbindelse tilført midler målrettet indsatsen.

Formålet med indsatsen knytter sig til målet om at skabe en skole for alle børn i det lokale skoledistrikt, uanset baggrund og forudsætninger. Samtidig er det væsentligt, at udvikling mod øget inklusion beskrives og formes lokalt på skolerne med afsæt i de professionelles forudsætninger.

Forsker Micki Sunesen har været tilknyttet indsatsen i perioden og har udarbejdet en afsluttende projektrapport, som blev præsenteret for skole- og uddannelsesudvalget den 21. januar 2020.

Der har også været politisk fokus på skolernes mellemrumstilbud, som er blevet kortlagt og beskrevet for Skole og uddannelsesudvalget. Denne kortlægning forventes at få yderligere fokus i det kommende skoleår.

Sektor-MED-skole
Det gode samarbejde i Sektor-MED-skole, der opstod under Henrik Johansen, er fortsat og udviklet under Jesper Kousholts ledelse. Det er fundamentet for gode dialoger og løsninger i denne sektor.

Sygefraværet på skoleområdet har de sidste år været inde i en gunstig udvikling. Det følges tæt af Sektor-MED-skole og drøftelserne om, hvad der kan gøres for at fastholde den gode udvikling, er gode og konstruktive. Arbejdet med professionel kapital tilskrives som en væsentlig faktor for den gode udvikling med at minimere sygefraværet.

Byrådet gav skoleforvaltningen den opgave at komme med et bud på en ny tildelingsmodel for folkeskolerne i Randers. Ønsket var at finde en model, der er mere gennemskuelig og retfærdig. En ny model er blevet præsenteret, diskuteret og vedtaget af byrådet. Det glædelige i denne sammenhæng var, at vi kunne lave et fælles høringssvar fra sektor MED-Skole.

Et andet emne, som har haft betydning for børn og lærere i folkeskolen i Randers, har været beslutningen om at tildele Chromebooks til alle. Det har ikke været, og det er ikke, uden problemer, men der har været en åben og konstruktiv debat om fordele og ulemper.

En forbedring af retningslinjerne i forbindelse med forflyttelser blev drøftet i foråret. Der er sket forbedringer både omkring de frivillige og de pålagte forflyttelser. Der er lagt vægt på, at det skal blive en succes for både medarbejder og skole, når en forflytning bliver aktuel.

Medicinering har været et emne, der har været drøftet de sidste par år uden en løsning er fundet. Det er der nu, og det er rigtig fint. Flere og flere børn har brug for medicin i løbet af skoledagen. Medicinering af det enkelte barn skal ske i et tæt samarbejde med forældrene, og nok så vigtigt kan lærerne ikke drages til ansvar, hvis en pille eller anden medicin glemmes en enkelt dag.

Retningslinjer for livestreaming af undervisning er under udarbejdelse, så reglerne for GDPR overholdes.

Til sidst skal nævnes håndteringen af Corona, hvor Randers Kommune har fuldt retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Et område, der har været problematisk, har været rengøringen på skolerne. Her har det været svært af forskellige årsager helt at leve op til de standarter, som myndighederne meldte ud.

Social- og Sundhedsskolen

Arbejdsforhold
Underviserne har i de sidste år arbejdet sig væk fra det analoge undervisningsmateriale til det digitale. Denne proces blev der sat turbo på, så der fra torsdag d. 12. marts 2020 kunne undervises online!

Den olineundervisning, eleverne modtager i skolens nedlukningsperiode, udgør den undervisning eleverne modtager, og der suppleres ikke med ekstra undervisning, når eleverne igen kan møde fysisk op på skolen. Praktikstederne, som flere gange i elevernes uddannelse modtager dem, forventer naturligvis at eleverne har samme teoretiske viden med sig, som tidligere elever.

Underviserne blev udfordret af elevernes svage netforbindelser, ikke tidssvarende it-udstyr, usikkerhed i forhold til teknik samtidig med, at deres motivation var vanskelig at bevare. Eksaminer blev aflyst eller holdt med censor på skærm.

Alt imens underviserne fightede for at holde sammen på holdene og undervisningen, sad de hjemme i mere eller mindre interimistiske ”kontorer”, hvor alle blev tilbudt at hente kontorstol, ekstern skærm og tastatur, samt hvad vi behøvede for at få færrest mulige gener af vores fysiske arbejdsplads. Der var en idérigdom og et engagement uden lige blandt underviserne på skolen, så det overgik den vildeste fantasi.

Kerneopgaven var specielt i begyndelsen af nedlukningsperioden altoverskyggende. Det blev oplevet som meget positivt, at underviserne kunne få lov at koncentrere sig om det, de først og fremmest er ansat til – nemlig undervisningsopgaven. Vigtige møder blev afviklet effektivt uden smalltalk eller anden form for socialisering. Men da vi mødtes på skolen igen med alle de hygiejniske regler, der skulle leves op til, så var det dog en lettelse at kunne socialisere igen i noget, der mindede om normalitet.

Året blev afsluttet med et andet udgangspunkt, end nedlukningen i marts og april måned. Nu var underviserne på et andet niveau, da den digitale undervisning igen blev 100 %. Vi var blevet meget dygtigere til at spotte elever, der har brug for støtte, så alle følte sig set og hørt i undervisningen.

Løn
Undervisere på SOSU-overenskomst er stadig lavere lønnet end de kommunaltansatte lærere. På statens område forventes en større del af lønnen at være lokalt aftalt. Social- og Sundhedsskolens økonomiske situation er stabiliseret og har nu fået ”hovedet oven vande”. Det betyder, at TR og leder kan forhandle lokalløn, som er blevet prioriteret at give som kvalifikationstillæg, der er pensionsberettiget. En del af lokallønspuljen har gennem en årrække været forhåndsaftalt som funktionstillæg, der mistes, når medarbejderen ikke længere varetager funktionen. TR arbejder på, at så mange som muligt kan få kvalifikationstillæg og derved opleve et lønløft. Det er der behov for.

 

PPR/Børn og Familie
En særlig opgave bliver, at der i foråret 2021 skal laves en A20 aftale for tale-/hørelærerne på PPR. I skrivende stund har der været gennemført virtuelt informationsmøde med kollegerne på PPR omkring A20-aftalen, og hvad det indebærer for den enkelte.

Læringscenter Randers/Skolernes udviklingscenter
I 2020 flyttede en del af Skolernes udviklingscenter til nye lokaler på Laksetorvet. Lokalerne har grundet den aktuelle Covid-19 situation dog stået ubrugte hen i en længere periode, da konsulenterne har arbejdet hjemmefra. Randers Lærerforening har et godt samarbejde med udviklingscentrets personale omkring afvikling af bl.a. introduktion for nyansatte/nyuddannede lærere og børnehaveklasseledere i Randers Kommune. Mødet afvikles sammen med nyansatte pædagoger i SFO’erne, hvorefter de faglige organisationer holder møde med deres respektive medlemmer.

Møderne er normalt præget af en god debat og stor spørgelyst, hvilket også var tilfældet i 2020, selv om mødet denne gang blev afviklet virtuelt.

CSV og Hjernecentret
Siden sidste generalforsamling har CSV valgt en tillidsrepræsentant. I en længere periode har medlemmerne haft mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant på CSV, men da det ikke skete, skulle fællestillidsrepræsentanten varetage opgaven. Denne opgave skulle aflønnes til Randers Lærerforening. Der gik dog utrolig lang tid med drøftelser med Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen før denne anerkendte, at aftalen om en Fællestillidsrepræsentant for lærere, børnehaveklasseledere m.fl. i Randers Kommune også var gældende på Social- og Arbejdsmarkedsområdet og at de derfor skulle betale for ydelsen.

På CSV venter der en stor opgave for såvel den nyvalgte tillidsrepræsentant, som ledelse og kolleger med arbejdet i forbindelse med A20. Heldigvis oplever Randers Lærerforening en stor lyst til at samarbejde om denne opgave.

På Hjernecenter Randers er der på nuværende tidspunkt ikke medlemmer nok til, at de kan vælge deres egen tillidsrepræsentant. De er derfor henvist til at benytte fællestillidsrepræsentanten og/eller at kontakte Randers Lærerforening for at få hjælp.

Syn/Høre Midt
Umiddelbart inden årsskiftet søgte den daværende tillidsrepræsentant nye udfordringer. Heldigvis stod en kollega klar til at tage opgaven, så vi stadigvæk har en tillidsrepræsentant i Syns- og Hørecentret i Biografgade. I det forgange år har der været brugt en del energi på at få lavet en MED-struktur i Biografgade, der matchede den ledelsesmæssige struktur i de forskellige afdelinger i huset.


Samarbejde med forvaltningen
I løbet af året har Randers Lærerforening samarbejdet med skoleforvaltningen på en række forskellige områder. Covid-19 er et særligt kapitel og bliver omtalt andet steds i beretningen.

Vi har et godt, tæt og konstruktivt samarbejde med skoleforvaltningen i Randers Kommune. Der udveksles en lang række informationer på jævnlige møder, via telefon og mails. Tilsvarende forhandles der om   forskellige områder og emner indenfor vores fælles arbejdsområde.

På Børn og Skoleområdet er der fremad planlagt en række møder, hvor Børn og Skoledirektør Michael Maaløe jævnligt vil mødes med områdets fællestillidsrepræsentanter for at drøfte forskellige forhold og udveksle informationer om forhold på forvaltningsområdet. 

Organisationen

Pensionistudvalget
Udvalget består af: Else Bundgård, Bent Gindesgård, Niels Jørgen Borgholm, Inger-Lise Mørup og Keld Pedersen.

Ligesom i det øvrige Danmark har 2020 været et specielt år for medlemmerne af fraktion 4 i Randers Lærerforening.

Vi har i begyndelsen af året færdiggjort en folder om pensionistarbejde i Randers Lærerforening, som tillidsmændene på de enkelte skoler videregiver til kommende pensionister.

Vi nåede at afholde 2 arrangementer, inden Danmark blev lukket ned:

Den 23. januar havde vi besøg af Flemming Både. Han underholdt os med Kim Larsens sange.

Det var en underholdende eftermiddag med ca. 50 deltagere.

Den 27. februar kom Anders Ladekarl forbi. Han er generalsekretær i Røde Kors og gammel Vorup dreng.

Han holdt et levende foredrag om Røde Kors` hjælpearbejde i den store Verden. Denne gang var vi også ca. 50 deltagere.  

Det var en god start på året, men desværre har resten af året været aflyst pga. Covid-19.

2. april blev foredraget ”Sproghjørnet” aflyst, ligeledes udflugten til Fur i juni blev ikke til noget. 

Udvalget håber, at vi 2021 kan vende tilbage med nye og spændende tiltag.

 

Det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland (KSØ)
Randers Lærerforening deltager i det forpligtende samarbejde mellem de østjyske kredse fra Hedensted i syd til Randers i nord og fra Djursland i øst til Silkeborg i vest.

Hver måned mødes formænd og næstformænd fra kredsene med hovedstyrelsesmedlemmerne fra Østjylland. Fast punkt på dagsordenen er en drøftelse af dagsordenen til det kommende hovedstyrelsesmøde. Herudover drøftes og orienteres om forskellige kommunale projekter, tiltag fra ministeriet m.m.

Udover de månedlige møder er der kvartalsvise møder for de ansvarlige på bl.a. arbejdsmiljøområdet, det pædagogiske område, kursusaktiviteterne og for kassereren. Således sikres der bl.a. en stor videndeling på tværs mellem kredsene.

6-by samarbejdet
Randers Lærerforening er med i 6-by-samarbejdet. Lærerforeningerne for de seks store byer (København, Odense, Ålborg, Esbjerg, Århus og Randers) samarbejder og udveksler erfaringer. Forvaltningerne i de seks store byer samarbejder på forskellige områder, og bl.a. kan man se, at de måler nøgletal op mod hinanden.

Tilsvarende har vi som 6-byer en fælles interesser på en del områder i forhold til Danmarks Lærerforening, og bl.a. har vi i 6-by samarbejdet holdt særskilte møder med Danmarks Lærerforening om fx A20 og forhandlingerne om denne.

Øvrige faglige organisationer
Randers Lærerforening har et godt samarbejde på tværs af de faglige organisationer i Randers Kommune. Her arbejdes der sammen om forhold af lokalpolitisk interesse, overenskomstforhandlinger m.m.

FH Østjylland og FH Randers
FH er den korte udgave af Fagbevægelsens Hovedorganisation, der er en sammenslutning af langt de fleste medlemsorganisationer fra de nu nedlagte LO og FTF.

I Randers er der dannet en lokal enhed – FH Randers, der er medlem af FH Østjylland. FH Østjylland dækker følgende fire kommunegrupper: Syd- og Norddjurs Kommuner, Favrskov, Silkeborg og Randers. Arbejdet med den lokale struktur, sektionens struktur, vedtægter og rammer for økonomi, formandsopgaver, administrative ansatte m.m. foregår stadig.

I Randers Kommune er der nedsat en lokal styregruppe, der er ansvarlig for afholdelse af møder i FH Randers, og som tegner FH Randers ud af til. Randers Lærerforening er repræsenteret i gruppen ved Formand Leif Plauborg. De øvrige medlemmer i styregruppen er Betina Agger fra DS, Jan Guldmann fra 3F og Peter Rosendal Jensen fra Elforbundet.

I FH-sektionen er der valgt et midlertidigt forretningsudvalg med tre repræsentanter fra hver af kommunegrupperne. Her er Leif Plauborg fra Randers Lærerforening og Anne Hansen fra Favrskov Lærerforening blandt repræsentanterne.

På repræsentantskabsmødet i december blev kontingentet fastsat. Det er på kr. 35 pr medlem. For vores vedkommende betyder det, at Randers Lærerforening skal betale kr. 10,- pr medlem, da Danmarks Lærerforening centralt betaler resten.

Hoved-MED-udvalget
I kommunens Hoved-MED-udvalg er Randers Lærerforening repræsenteret. Udvalget er det øverste samarbejdsudvalg i Randers Kommune. Her drøftes emner af betydning for alle kommunens ansatte. Ud over møderne I Hoved-MED mødes medlemmer to gange årligt med Økonomiudvalget i Randers Kommune.

Kommunikation
Randers Lærerforening udsender 4 - 6 nyhedsbreve til alle medlemmer, der har opgivet en mailadresse. Nyhedsbrevene har hver gang en leder, hvor formanden kommenterer på en eller flere aktuelle problemstillinger, samt en række korte omtaler af forskellige forhold inden for skoleområdet og vore øvrige overenskomstområder. Her er der links til artikler m.m. på hjemmesiden. Nyhedsbrevene udsendes desuden til en række forskellige samarbejdspartnere. Udover nyhedsbrevene udsendes der forskellige former for information til medlemmerne via tillidsrepræsentanterne.

I samspil med Randers Lærerforenings nyhedsbrev er vores hjemmeside og Facebook medier, som Randers Lærerforening ofte benytter til at nå ud til medlemmer og andre interessenter. 

Kommunikationen internt i styrelsen, mellem tillidsrepræsentanterne og mellem arbejdsmiljørepræsentanterne foregår på platformen DLFinsite. Desuden afholdes der møder for tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne. Der er stort fremmøde og aktivitet til disse møder, som Randers Lærerforening anser som vigtige fora for de tillidsvalgte i Randers Lærerforening.

Kredsstyrelsen har et stående tilbud til alle skoler omkring deltagelse i møder i Faglig Klub. Dette tilbud benyttes i stor grad under normale forhold. Randers Lærerforening har desværre ikke kunne afholde fysiske møder med de mindre medlemsgrupper det seneste år.

Randers Lærerforening udsender jævnligt pressemeddelelser og disse bringes i de lokale medier.

Tillidsrepræsentanterne 2020
Randers Lærerforening tager arbejdet med den faglige udvikling af kredsens tillidsfolk alvorligt.

Hver måned afholdes møde for alle kredsens tillidsfolk, hvor aktuelle problemstillinger og faglig opdatering gennemgås. Der er stor deltagelse til de månedlige TR-møder.

Januar 2020 begyndte med en kursusdag, hvor emnerne var skoleårets planlægning, Faglig Klub, principper og retningslinjer og hvordan arbejder jeg som TR? Herudover holdt Tine Agerskov oplæg med efterfølgende debat om ”Folkeskoleidealet”. Dagen blev afsluttet med nytårskur.

Årets KSØ-kursus indeholdt bl.a. lærertyper, dannelsesopgaven i undervisningen og Lærerforeningens rolle i det politiske landskab.

Det lokale kursus, som afholdes med Favrskov- og Djurs Lærerforening, indeholdt bl.a. kredsens eget modul om vores arbejdstidsaftale, digitaldannelse og dannelse set fra en højskoleforstanders skrivebord.

I 2020 fik vi uddannet 6 nye tillidsrepræsentanter, som alle har gennemgået Danmarks Lærerforenings organisationsuddannelse for tillidsrepræsentanter.

Kredsstyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle tillidsrepræsentanter for indsatsen gennem 2020.

Særlig Fond
Lærernes Hus ejes af Særlig Fond. Det betyder, at det er midler fra Særlig Fond, der dækker dele af udgifterne til vedligeholdelse af hus og tilhørende gård.

Vi har i 2020 haft to projekter i vedligeholdelsen af hus og gård. Husets vestvendte gavl skulle repareres indvendigt for fugt i to mødelokaler. Begge lokaler blev i den forbindelse frisket op med ny maling – denne almindelige indvendige vedligeholdelse betales af Randers Lærerforening.

En længe ventet løsning på reparation af væggen i gården over til vores naboer mod øst, blev udført og en retfærdig fordeling af udgifterne blev aftalt. Sålbænkene og glaslister på facaden blev i denne forbindelse repareret og malet.

Kontoret og Styrelsen
Igen i år har opgaverne for kontoret og i styrelsen været mangeartede. Vi har løst de opståede opgaver og i nogle tilfælde med inddragelse af Danmarks Lærerforenings konsulenter. Formandskabet i Randers Lærerforening står for det politiske arbejde med udgangspunkt i beslutninger truffet af Danmarks Lærerforenings kongres, Hovedstyrelse, generalforsamlingen i Randers Lærerforening og det ugentlige styrelsesmøder.

Desuden har vi som beskrevet renoveret på Lærernes Hus, og tilsvarende har det været nødvendigt grundet ændringer i it-setuppet hos Danmarks Lærerforening at opgradere alle arbejdspladser i huset med nye computere.

Fra styrelsen skal der lyde en stor tak til alle medlemmer for indsatsen og opbakningen gennem året. Ligeledes skal der lyde stor tak til tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for indsatsen gennem året, og en stor tak til alle samarbejdspartnere for samarbejdet gennem 2020.

 

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand

Godkendt på styrelsesmødet den 2. marts 2021