Valgprocedure

Generalforsamling 2017
På generalforsamlingen den 10. juni 2020 skal der gennemføres en række valg. Valgene gennemføres efter denne procedure

Valgprocedure  

  1. Valg af kredsformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af kredsstyrelsen.
  2. Valg af næstformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af kredsstyrelsen.
  3. Valg af tre kredsstyrelsesmedlemmer og samtidig valg af 2 øvrige delegerede (de to, der får flest stemmer ved valget til styrelsen). Det styrelsesmedlem, der får færrest stemmer, er valgt som 1. suppleant for de delegerede.
  4. Valg af 2 suppleanter til kredsstyrelsen. 1. og 2. suppleant til styrelsen er valgt som 2. og 3. suppleant for de delegerede.
  5. Valg af 2 revisorer.
  6. Valg af 1 revisorsuppleant.

 

Med hjemmel i § 10, stk. 2 i Vedtægter for Danmarks Lærerforening fastsætter hovedstyrelsen:

Valg af kredsstyrelse, suppleanter for de kongresdelegerede og suppleanter til kredsstyrelsen foretages efter bestemmelserne i kredsens vedtægter. Kredsvedtægterne må ikke stride mod Danmarks Lærerforenings vedtægter, jf. § 10, stk. 10 i Vedtægter for Danmarks Lærerforening. Kredsvedtægternes bestemmelser vedrørende valg af kongresdelegerede mv. må ikke stride mod disse regler, fastsat af hovedstyrelsen.

Valgperioden er fra 1. april i samme (lige) år til 31. marts 2 år senere.

Valgene sker på kredsens ordinære generalforsamling i lige år, med mindre kredsens vedtægter foreskriver valg ved urafstemning. Kredsgeneralforsamlinger med valg af delegerede skal finde sted i perioden fra 15. februar til 31. marts i lige år. Opstilling af kandidater til valg ved urafstemning kan tidligst være afsluttet den 15. februar i lige år.

Hvad enten kongresdelegerede og suppleanter for disse vælges på kredsgeneralforsamlingen eller ved urafstemning gælder følgende regler for valget:

 

  • Kredsformanden er automatisk valgt som kongresdelegeret.
  • Herudover kan det i kredsvedtægterne være bestemt, at generalforsamlingen vælger en næstformand, som tillige er kongresdelegeret.
  • Evt. yderligere kongresdelegerede vælges blandt de valgte kredsstyrelsesmedlemmer.

 

Afstemningsmetode ved valg af kongresdelegerede

Som afstemningsmetode skal følgende bestemmelser anvendes ved valg af delegerede og suppleanter for delegerede. Det anbefales også at anvende afstemningsmetoden ved øvrige valg.

Valg af én person

Ved valg, hvor der skal vælges én person anvendes følgende fremgangsmåde:

Er der kun opstillet én kandidat, er han eller hun valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, holdes der skriftlig afstemning.

Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages ny (anden) afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer.

Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan afgøres, hvem der skal deltage i det bundne omvalg, foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der opnåede flest og samtidig lige mange stemmer. Ligeledes afgør lodtrækning valget, hvis stemmerne står lige ved det bundne omvalg.

 

Valg af flere personer

Ved valg, hvor der skal vælges flere personer anvendes følgende fremgangsmåde:

Ved valg på generalforsamling angiver hvert medlem navnene på kandidaterne i den rækkefølge, man ønsker dem valgt i. Hvert medlem kan på stemmesedlen højst afgive stemme på det antal kandidater, der skal vælges. En og samme kandidats navn må ikke anføres flere gange på samme stemmeseddel. På stemmesedlen kan der afgives stemme på færre kandidater end det antal, der i alt skal vælges.

Optælling

Ved stemmeoptællingen får den kandidat, der på stemmesedlen er opført som nr. 1, det antal stemmer, som svarer til antallet af kandidater, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning. Nr. 2 på stemmesedlen tildeles 1 stemme mindre end antallet af kandidater, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning, og så fremdeles. De kandidater, der herefter har opnået flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.

 

Randers Lærerforenings vedtægter fastslår følgende om valgene:

Kredsformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af styrelsen (jf forslag om vedtægtsændringer).
Næstformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af styrelsen.
Øvrige delegerede, der samtidig er valgt som medlemmer af styrelsen.
Øvrige styrelsesmedlemmer.
Suppleanter for de delegerede.
3 suppleanter til styrelsen (bemærk forslag om vedtægtsændringer, hvor antallet af suppleanter ændres til 2)
2 kritiske revisorer
1 revisor-suppleant.

Valg af kredsformand, næstformand og delegerede til DLF's kongres samt disses suppleanter foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget.

Den praktiske afvikling
På hvert afviklingssted for generalforsamlingen er der en ansvarlig for valgene. Den pågældende leder afstemningen og optæller stemmer, hvor efter afstemningsresultatet indsendes til kredskontoret. Når afstemningsresultatet er kendt, meddeles dette ud til alle vi a videforbindelsen. Efterfølgende offentliggøres dette på kredsens hjemmeside.