Regnskab for 2019 og budget for 2020 og 2021

Regnskabet for 2019 blev revideret den 28. februar 2020. Årets resultat blev et overskud på 109.523,--
Indtægt      Budget             2019     Regnskab            2019    Budget           2020    Budget          2021
Kontingent 2.691.360 2.597.173 2.713.920 2.683.440
Refusion Akut 450.000 416.197 380.000 400.000
Særlig Fond 12.000 10.172 10.000 10.000
Rykker/andet   41.000 0  
I alt 3.153.360 3.064.542 3.103.920 3.093.440
         
Styrelsesudgifter        
Frikøb 1.880.000 1.794.390 1.870.000 1.840.000
Hensættelser frikøb og faglig opdatering 0 50.000    
Feriefonden hensættelser   12.526    
Mulitimedier 12.000 12.000 12.000 12.000
I alt 1.892.000 1.868.916 1.882.000 1.852.000
         
Mødeudgifter        
Diæter 20.000 8.982 13.000 13.000
Kørselsgodtgørelse 60.000 70.890 62.000 70.000
Møder mv 60.000 56.253 55.000 60.000
Kongres 15.000 12.230 13.000 14.000
Repræsentation 2.000 5.371 4.000 6.000
Pensionistarrangement 55.000 53.430 57.000 59.000
I alt 212.000 207.156 204.000 222.000
         
Kurser og konferencer        
Generalforsamling 60.000 67.462 65.000 72.000
TR-kurser 230.000 193.999 205.000 220.000
Faglige klubber 40.000 14.897 30.000 30.000
I alt 330.000 276.358 300.000 322.000
         
Personaleudgifter        
Løn - kontor 285.000 242.896 290.000 260.000
Feriefonden hensættelser 0 9.222    
Rengøring 40.000 32.661 42.000 40.000
Lønsumsafgift 22.000 22.667 24.000 25.000
I alt 347.000 307.446 356.000 325.000
         
Kontorhold        
Kontorartikler og kopi 42.000 9.198 40.000 15.000
PBS 35.000 17.868 25.000 25.000
Porto/gebyrer 1.000 388 500 500
telefon 18.000 10.997 12.000 13.000
Småanskaffelser 10.000 13.425 10.000 15.000
Nyanskaffelser 12.000 7.124 12.000 12.000
Hensættelser Kopimaskine 0 50.000   15.000
Forsikringer 26.000 22.421 28.000 28.000
Aviser 4.000 5.133 5.000 6.000
EDB-software 5.000 3.001 3.000 4.000
I alt 153.000 139.555 135.500 133.500
         
Lokale        
Husleje 100.000 100.000 100.000 100.000
Varme m.m. 62.000 48.742 62.000 55.000
Vægter 11.000 13.012 10.000 15.000
Indvendig vedligehold 10.000 26.955 20.000 20.000
Hensættelse indvendig vedligeh. 0 50.000   15.000
Renholdelse 7.000 5.539 7.000 8.000
I alt 190.000 244.248 199.000 213.000
         
KSØ 23.000 24.083 25.000 26.000
Revison 17.000 15.625 17.000 18.000
         
  Budget 2019 Regnskab 2019 2020 2021
 Samlet udgift 3.164.000 3.083.387 3.118.500 3.111.500
         
Indtægt 3.153.360 3.064.542 3.103.920 3.093.440
Resultat før renter -10.640 -18.845 -14.580 -18.060
Renter 0 3.850 20.000 0
Afkast værdipapirer 20.000 124.531   20.000
Renteudgifter i øvrigt 0 -13   0
Årets resultat 9.360 109.523 5.420 1.940
         
         
Aktiver 2018 2019    
Mellemregning Særlig Fond  465.590 501.933    
Tilgodehavende AKUT   27.483    
Tilgodehavender 465.590 529.416    
         
Værdiparpirer 729.395 1.156.825    
Likvide beholdninger 1.401.623 1.269.198    
Omsætningsaktiver 2.596.608 2.955.439    
         
Aktiver i alt 2.596.608 2.955.439    
         
         
Passiver        
Overført fra tidligere år 1.229.627 1.138.332    
Overført resultat -91.295 109.523    
Egenkapital 1.138.332 1.247.855    
         
Hensættelse til faglig opdatering 140.000 160.000    
Hensættelse til frikøb, inventar m.m. 670.000 800.000    
Hensatte forpligtigelser 810.000 960.000    
         
Skyldigt frikøb 585.128 674.208    
Skyldig A-skat og AM-bidrag 18.227 18.079    
Skyldige feriepenge 31.669 39.657    
Anden gæld 13.252 15.640    
Gældsforpligtigelser 648.276 747.584    
         
Passiver i alt 2.596.608 2.955.439    
         
Værdipapirer        
SI Moderat KL 3022/3573/ stk 310.497 364.627    
SI Offensiv 1880/3386 stk 192.550 348.662    
SI Vækst 2640/3691 stk 269.306 376.924    
Kursregulering -42.958 66.612    
I alt 729.395 1.156.825    
         
Likvide midler        
Lån og Spar 1.393.551 1.264.026    
SparKron SK invest 3 konti 8.072 5.172    
  1.401.623 1.269.198