Forslag til vedtægtsændringer

Dsc01971
Kredsstyrelsen har udarbejdet forslag til vedtægtsændringer. Forslaget omhandler § 8 valg. Der er tale om sproglige præciseringer i forhold til måden valgene afvikles på og at antallet af suppleanter til styrelsen ændres fra 3 til 2.

Styrelsen

§ 8.

Forslag til vedtægtsændring


Den ordinære generalforsamling vælger i lige år en kredsstyrelse bestående af 5 medlemmer, heri indregnet kredsens delegerede. Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode.

Der vælges:
Kredsformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret.

Næstformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af styrelsen.

Øvrige delegerede, der samtidig er valgt som medlemmer af styrelsen.
Øvrige styrelsesmedlemmer.
Suppleanter for de delegerede.
3 suppleanter til styrelsen

 

 


2 kritiske revisorer
1 revisor-suppleant.

Valg af kredsformand, næstformand og delegerede til DLF's kongres samt disses suppleanter foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget.

Kredsformanden og næstformanden varetager i samarbejde med de(n) af styrelsen udpegede sagsbehandler(e) kredsens sagsbehandling.

Fratræder kredsformanden i valgperioden, vælges ny formand i henhold til de af hovedstyrelsen fastsatte regler.

Fratræder næstformanden i valgperioden, udpeger styrelsen blandt sine medlemmer en næstformand. Den således udpegede næstformand fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg af ny næstformand skal finde sted. Dette valg gælder for den resterende ordinære valgperiode.

Senest 4 uger før generalforsamlingen indkalder styrelsen kandidatforslag ved opslag på skolerne. Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg, og udsendes kun når det er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Navnene på de forudmodtagne, gyldige kandidatforslag udsendes sammen med endelig dagsorden.

Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er gyldige, når kandidaterne personligt erklærer sig villige til at modtage valg, eller når der foreligger en underskrevet erklæring herom fra pågældende.

 


Den ordinære generalforsamling vælger i lige år en kredsstyrelse bestående af 5 medlemmer, heri indregnet kredsens delegerede. Valgperioden er sammenfaldende med kongressens valgperiode.

Der vælges:
Kredsformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af kredsstyrelsen.
Næstformand, der samtidig er valgt som kongresdelegeret og medlem af styrelsen.

Øvrige delegerede, der samtidig er valgt som medlemmer af styrelsen og øvrige styrelsesmedlemmer (styrelsesmedlem), der ikke bliver valgt som delegerede, er valgt som suppleant(er) for de delegerede.
2 suppleanter til styrelsen og  eventuelle suppleanter for de delegerede.

2 kritiske revisorer
1 revisor-suppleant.

Valg af kredsformand, næstformand og delegerede til DLF's kongres samt disses suppleanter foretages efter de af hovedstyrelsen fastsatte regler, som udsendes forud for valget.

Kredsformanden og næstformanden varetager i samarbejde med de(n) af styrelsen udpegede sagsbehandler(e) kredsens sagsbehandling.

 
Fratræder kredsformanden i valgperioden, vælges ny formand i henhold til de af hovedstyrelsen fastsatte regler.

Fratræder næstformanden i valgperioden, udpeger styrelsen blandt sine medlemmer en næstformand. Den således udpegede næstformand fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling, hvor valg af ny næstformand skal finde sted. Dette valg gælder for den resterende ordinære valgperiode.

Senest 4 uger før generalforsamlingen indkalder styrelsen kandidatforslag ved opslag på skolerne. Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er bilagt erklæring fra den pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg, og udsendes kun når det er formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Navnene på de forudmodtagne, gyldige kandidatforslag udsendes sammen med endelig dagsorden.

Endvidere kan der opstilles kandidater på selve generalforsamlingen. Disse forslag er gyldige, når kandidaterne personligt erklærer sig villige til at modtage valg, eller når der foreligger en underskrevet erklæring herom fra pågældende.

 

Såfremt forslaget vedtages, vil der desuden være en konsekvensrettelse i §15.