Den skriftlige beretning for 2019

Generalforsamling 2017
På kredsstyrelsesmødet den 3. marts godkendte styrelsen den skriftlige beretning. På generalforsamlingen den 19. marts vil den skriftlige beretning blive suppleret af den mundtlige beretning.

Kredsstyrelsens skriftlige beretning for 2019

Løn og arbejdsforhold

Arbejdstidsaftalen og opgaveoversigter
Når skoleårets planlægning er afsluttet og opgaveoversigterne er delt ud til alle ansatte, modtager Randers Lærerforening i begyndelsen af efteråret en kopi. Vi gennemgår alle skolers opgaveoversigter. Vi tjekker, at opgaver med elever, bl.a. lejrskoler, skolefester m.m. udløser undervisningstillæg. I år har vi desuden haft fokus på, om skolerne har undervisnings-, dansk- eller matematikvejledere.

Kvaliteten af opgaveoversigterne er klart forbedret i forhold til tidligere. Nogle skoler har dog udfordringer med, at man ikke er specifikke nok i forhold til hvem, der har en given opgave. Vi kan i opgaveoversigten ikke se, om der foreligger en opgavebeskrivelse, hvilket man skal kunne forvente. Så spørg efter den, hvis du ikke har modtaget den.

Beskæftigelsessituationen
I lighed med de seneste år har Randers Lærerforening lavet en oversigt over opslåede stillinger i Randers Kommune inden for vore ansættelsesområder. I sidste beretning skrev vi tallene for 2018. I den følgende tekst er tallene fra 2018 sat i parentes.

I 2019 blev der opslået 45 stillinger (70). I 2017 var det tilsvarende tal 66.
I 2019 var der opslået faste (49) og tidsbegrænsede (15) inden for lærer/børnehaveklasselederområdet.
I de øvrige områder fx UU har der i 2019 været opslået 6 stillinger (6).

Der har i 2019 været knap så mange stillingsopslag.  Samtidig har vi ud fra tilbagemeldinger fra bl.a. tillidsrepræsentanterne kunnet konstatere, at skolerne har haft mange uddannede læreransøgere til de opslåede stillinger.

Løntjek
Vi har som de øvrige faglige organisationer tilbudt løntjek til medlemmerne i uge 46 og 47. Herudover kan alle medlemmer få løntjek, når de måtte ønske det. Det er vigtigt, at man kan være tryg ved, at man får den rette løn. Generelt finder vi ikke mange fejl ved vores løntjek, men et enkelt tillæg kan smutte, og det får vi så styr på. I år har vi opdaget fejl i udbetaling af tillæg for undervisning i DSA (dansk som andetsprog).

Tillægget skal gives, når ledelsen har bestemt, at eleven skal modtage undervisning i DSA. Kommunen oplyser at der er 110 børn, som modtager undervisning i DSA. Tillægget udgør 36,50 kr. pr time (nutidskroner) – vi ved, at der er lærere, som ikke har fået tillægget! – bare ikke hvem.

Periodeforhandlingen
Et af resultaterne af OK18 var, at der blev nedsat en kommission, der skulle komme med en række anbefalinger i forhold til en fremtidig arbejdstidsaftale for lærerne. En aftale til erstatning for Lov 409, der siden 1. august 2014 har reguleret arbejdstiden for lærerne. Kommissionens anbefalinger blev offentliggjort i midten af december 2019, hvor kommissionsformand Per B. Christensen fortalte om anbefalingerne overfor kredsformændene i Danmarks Lærerforening og dagen efter på et stormøde i Odense, hvor alle tillidsrepræsentanter fra Danmarks Lærerforening deltog.

På sidstnævnte møde var der desuden indlæg ved KL’s formand Jakob Bundsgaard, der i sin tale bl.a. konkluderede, at Lov 409 ikke duer. Tiden må vise, om KL så tager handsken op og reelt vil indgå en aftale.

På møder for kredsformændene, på TR-stormødet i Odense, samt en række efterfølgende regionale TR-møder har Danmarks Lærerforening adresseret en række problemstillinger i forhold til arbejdstiden. Problemstillingerne er udmøntet i seks mål til periodeforhandlingerne:

 • Procedureregler, der sikrer et aftalebaseret forpligtende samarbejde mellem KL og LC, kommune og kreds samt skoleledelse og TR om konkrete handlinger med henblik på at nå de overordnede målsætninger 
 • Samarbejde om prioritering af arbejdstidsressourcen, der sikrer sammenhæng mellem tid og opgaver og mellem undervisning og forberedelse, så lærerne har mulighed for at gennemføre undervisning af høj kvalitet
 • Gennemsigtighed og tydelighed i planlægning og prioritering af anvendelsen af lærernes arbejdstid og en sikring af, at ledelsen inddrager den samlede lærergruppe i den overordnede prioritering 
 • Et ledelsesrum, der sikrer, at ledelsen tager hånd om den enkelte lærers arbejdssituation, herunder gennem løbende opfølgning på og eventuel omprioritering af opgaverne
 • Beskyttelse af tiden til forberedelse
 • Fleksibilitet i lærernes tilrettelæggelse af arbejdet

På generalforsamlingen den 19. marts vil Gordon Ørskov Madsen, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening (og dirigent til generalforsamlingen) orientere om periodeforhandlingerne, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Professionel kapital
Professionel kapital er et af omdrejningspunkterne i vores lokale arbejdstidsaftale og i den centrale aftale om Ny start.

Derfor blev der med tilløb igangsat en måling af skolernes professionelle kapital i et samarbejde mellem Randers Kommune, Randers Lærerforening og Danmarks Lærerforening. Desuden var Skolelederforeningen, BUPL og FOA en del af styregruppen for indsatsen i forhold til professionel kapital.

I efteråret blev der gennemført en måling på alle skolerne – en måling, hvor svarprocenten var over 95, hvilket kun kan siges at være imponerende. Herfra skal der lyde en stor tak til den opbakning, der var i forhold til at besvare undersøgelsen. Efterfølgende var en lang række af de tillidsvalgte og lederne på skolerne på internat i Grenaa for at arbejde med resultaterne.

Det, vi observerede, var, at der blev arbejdet ihærdigt og koncentreret for at lave handleplaner m.m., der hjemme på skolerne skal iværksættes for at forbedre den professionelle kapital.

Efter internatet valgte Skolechef Jesper Kousholt desværre at nedlægge styregruppen for indsatsen. En beslutning vi alle fra medarbejderside og fra Danmarks Lærerforening stiller os meget uforstående overfor.

Der er dog lavet en aftale om, at Skolechefen og repræsentanter fra de faglige organisationer, vil tage på skolebesøg for at følge op på, hvad der sker på skolerne.  I skrivende stund er der dog ikke planlagt skolebesøg.

Lønaftaler - løntillæg
Der er indgået to lønaftaler på PPR, idet vi er blevet enige om, at tale-/hørelærere fremover ansættes på læreraftale. De to aftaler angiver, hvordan nyansatte tale-/hørelærere skal indplaceres i forhold til medbragte kompetencer og ancienniteter.

Der er indgået aftale om undervisningstillæg på 11.000 kr. for undervisningstimer op til 345 timer, tillæg for bestået relevant PD på 11.000 kr. samt et kvalifikationstillæg på 14.000 kr. for bestået kandidatuddannelse. Herudover har vi indgået en aftale om arbejdstid, således at tale-/hørelærere nu arbejder efter en fleksibel aftale. De har således én normperiode og én årlig optælling af deres arbejdstid. Der kan forekomme overtid som aflønnes efter gældende regler. Arbejdstidsaftalen giver et tillæg på 15.000 kr. Alle beløb er i niveau 31/3-00.

Tillæg til ”Undervisningsvejledere”
Randers Lærerforening har arbejdet i lang tid på at få lavet aftaler på to skoler vedr. tillæg for vejlederfunktion samt tillæg for bestået PD som udbygning af kompetencerne for at varetage vejlederopgaven. Det er ikke lykkedes at opnå enighed og i skrivende stund er uenigheden sendt til afgørelse på et højere niveau (mellem Lærernes Centralorganisation og KL).

Løntillæg på specialskolerne
Forud for skoleåret 2019/20 fik lærerne på Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen brev om, at der i det foregående år var sket en fejl i forhold til beregning af det såkaldte §5 stk. 3 tillæg, hvor lærerne for hver undervisningstime skal have kr. 18,92 (niveau 31/3-00) i tillæg. Randers Kommune har bestemt, at tillægget ikke skal gives for den understøttende undervisning.

I Randers Lærerforening var og er vi ikke enige i den tolkning af reglerne. Vi har holdt møde med Randers Kommune om sagen, og der blev ikke opnået enighed, hvorfor sagen er oversendt til Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforening har bedt Lærernes Centralorganisation (LC) rejse sagen overfor KL. LC har før jul begæret et forhandlingsmøde, men i skrivende stund er der stadig ikke sat dato på dette. Senest har LC rykket for at få mødetidspunkt fra KL, men der er endnu ikke fastsat en dato.

Grænsedragning
Danmarks Lærerforening og Randers Lærerforening vogter over vore overenskomstområder, så de ikke i ubemærkethed kan komme til at overgår til andre organisationer. Således er Randers Lærerforening  løbende observerende på Hjernecenter Randers, CSV, Høre/Syn MIDT, UUR, PPR mfl. vedr. varetagelse af LC-overenskomster på aftaleenhederne.

PPR
Der har været et omfattende samarbejde med PPR gennem foreningsåret 2019 for at få aftalt vilkårene for tale-/hørelærerne. Randers Lærerforening er tilfreds med forhandlingsresultatet og det samme har tale-/hørelærerne givet udtryk for. De, der indtil nu er og har været ansat som konsulenter, bliver ikke berørt af den nye aftale, som alene har virkning for de nyansatte tale-/hørelærere.

Skolen

Skolernes økonomi og budget 2020
Skoleøkonomi i Randers Kommune er en uhyggelig og langstrakt historie. Gennem årene har kommunen efterladt et indtryk af, at man betragter folkeskolen som en pengetank. Udover at de almindelige folkeskoler i forskelligt omfang har skullet betale for det nødvendige merforbrug på specialskolerne, så er der gennem årene også lavet en lang række besparelser på folkeskoleområdet. Nedgangen i antal lærerstillinger (21%) fra 2009 til 2018 overstiger langt nedgangen i elevtal i samme periode (12%), hvilket er dybt bekymrende.

I byrådet er der et flertal, der op til KV17 sagde, at de ville prioritere folkeskolerne. I det seneste budget fremstilles det igen rosenrødt. Der bliver tilført penge på forskellig vis i budgetforliget, men der fjernes også penge.

Lad os se på et par eksempler: Den almene folkeskole i Randers Kommune tilføres 5 millioner om året, men skal samtidig betale en del af udgiften til de fremskudte socialrådgivere, hvilket er en udgift på lidt over 3 millioner om året. Fra 2021 genindføres den manglende prisfremskrivning, og så er resten af de 5 millioner hurtigt brugt, hvis man da ikke tilfører flere penge i det kommende budget.

I basisbudgettet var der i indeværende budgetår lagt op til besparelse på specialskolerne på 4,4 millioner, men da besparelsen blev lavet om til 2,2 millioner, så var der i politikersprog lige pludselig tilført 2,2 millioner. Politikersprog er noget underligt noget…

Reelt er der dog tale om, at den almene folkeskole får tilført penge, mens der spares voldsomt på specialskolerne.

Når man så ser på, hvor pengene fra besparelserne på specialskolerne kommer over i den almene folkeskole, så bliver det mere speget. En del af de tidligere gennemførte besparelser på specialundervisningsområdet bliver brugt til at betale for ikke-gennemførte gamle besparelser på skoleområdet, der flyttes penge over i Familieafdelingen, der skal bruges penge på ekstra pladser i specialklasserne m.m. og så er beløbet til almenområdet reduceret voldsomt.

I første omgang har byrådet besluttet at pengene fra specialområdet, der svarer til foråret (7/12 af månederne) skal gå til at forbedre undervisningsmiljøet. Efterfølgende skal pengene bruges til understøttelse af undervisningspersonalet i almenskolen.

Derudover kommer der penge fra staten. Som en del af finanslovsforliget er der afsat penge til flere lærere i kommunerne.

Randers Lærerforening har foreslået at pengene kan bruges til følgende:

 • To-lærertimer - generelt
 • CO-teaching, hvor to lærere sammen forbereder, gennemfører og efterbehandler undervisningen. Det vil sige fagligt kvalificeret støtte, hvor en lærer med specialpædagogisk viden kan indgå i klasser for at fremme fx inklusion.
 • Fag-faglig efter-/videreuddannelse
 • Nedsættelse af undervisningsprocenten – således at lærernes muligheder for forberedelse og efterbehandling af undervisningen forbedres.

Når pengene kommer ud, er det vigtigt, at de bruges således, at de medvirker til at løse nogle af de udfordringer, skolerne og lærerne har, og samtidig medvirker til at højne kvaliteten i undervisningen og forbedre arbejdsmiljøet for lærerne.

Kompetenceudvikling
Danmarks Lærerforening har igen i år udbudt kurser for lærere og mindre personalegrupper. Der afholdes 3 medlemskonferencer her i foråret. Tilmeldingsfristen er desværre overskredet. Indholdet er ”Professionel dømmekraft”, ”Inklusion”, ”Køn” og ”Den professionelle stemme” som de fire overordnede temaer. Det er kurser, som er gratis for medlemmer. Til efteråret udbydes nye kurser – følg med i Folkeskolen og på såvel Danmarks Lærerforenings som Randers Lærerforenings hjemmesider.

Et samarbejde mellem Deltager Danmark og Danmarks Lærerforening giver medlemmer mulighed for at uddanne sig som meningsdannere. Her bliver deltagerenes egen skriftlige budskaber strammet op og pudset af, så budskaberne fremstår tydelige og klare i den offentlige debat.

Se Danmarks Lærerforenings hjemmeside under ”min side”, hvis du er interesseret i den slags kurser - Eller kontakt Randers Lærerforening eller TR. 

For medlemmer af fraktion 4 og 6 findes der nedestående åbne kurser. Her er stadigvæk åben for tilmelding.

Temaerne er i år:

 • Politik og Christiansborg: Den 23. - 25. juni på Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference
 • Sang, musik og lokalhistorie: Den 29. - 1. juli på Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference
 • Film: Den 1. - 3. juli på Gl. Avernæs Sinatur Hotel & Konference
 • Kunst og kultur: Den 7. - 9. juli på Skarrildhus Sinatur Hotel & Konference

Specialskolerne
Specialskolerne blev i 2019 ramt af massive besparelser. Formålet var fra kommunens side, at der skulle flyttes penge fra specialskolerne over til almenskolerne. I praksis drejer det sig om ca. 25 millioner om året. Ligeledes har Randers Kommune i forbindelse med budget 2020 besluttet, at en del af underskuddet i Familieafdelingen skal dækkes af skoleafdelingen.

En del af provenuet fra besparelserne på specialskolerne er desuden blevet brugt til at betale for tidligere besparelser, der dog ikke har været udmøntet.

Der er ingen tvivl om, at besparelserne på specialskolerne vil få negativ betydning for den kvalitet, skolerne leverer i forhold til kerneopgaven, medarbejdernes arbejdsmiljø og skolernes professionelle kapital.

PLF II
PLF har gennem det sidste år udviklet sig til at være skoleudvikling frem for læring af et bestemt koncept. Skolerne har i højere grad kunnet tone deres behov for indsatsområder. For nogle har det været forældresamarbejdet, der har været i fokus, for andre co-teaching eller udvikling af teamsamarbejdet. Successen for PLF på den enkelte skole afhænger efter vores vurdering af, hvordan medarbejderne inddrages i forhold til projektet. Det er godt, når udvikling er lokalt forankret.

Læringsplatforme og fælles mål
I foråret 2019 blev der for alvor taget fat i at løsne bindingerne i Fælles mål for fagene. Færdigheds- og vidensmålene blev vejledende, mens de overordnede kompetencemål fortsat er bindende. Skoleledere og udvalgte kolleger var samlet en eftermiddag for at drøfte, hvordan der lokalt skulle sættes skub i denne proces. I august 19 lå de nye fælles mål klar. Men har vi fået taget fat i drøftelserne om, hvordan vi planlægger vores undervisning ud fra formålsparagraffen for folkeskolen? Og hvordan vi får sat fokus på såvel uddannelse som dannelse?

Hvad sker der med læringplatformen – eller planlægningplatformen. Min Uddannelse er den af kommunen valgte platform i Randers. Med ændringerne af Fælles Mål for fagene, er nogle af værkstøjerne her blevet mindre relevante. Det er i høj grad en lokal beslutning, hvordan platformen bruges, hvornår og hvordan der i forløbet forventes, at eleverne mestrer forskellige delelementer.

Inklusion
Der peges ofte på, at inklusion er en af folkeskolens store udfordringer. I Randers arbejdes der med at klæde folkeskolerne bedre på til denne opgave. Nogle arbejder med mellemrumstilbud, der i højere grad skal have fokus på enkelt elever, der har brug for særlige tiltag, eller pauser fra det store fællesskab.

Nogle skoler har et tættere samarbejde med PPR eller fremskudte rådgivere for på den måde at tilgodese enkelte elever. Specialpædagogisk bistand og specialpædagogiske tiltag er beskrivende for, det som vi gør med enkelte elever. Inklusionsbegrebet har desværre i mange år været tæt forbundet med besparelser, og dermed været et økonomisk begreb.

Hoved-MED-udvalget
Randers Lærerforening har en plads i hoved-MED-udvalget. Hoved-MED-udvalget er kommunens øverste samarbejdsudvalg, hvor emner af betydning for hele kommunen som arbejdsplads bliver behandlet.

Et eksempel er den megen uro omkring politikernes adgang til sagsindsigt i personalets sagsmapper. Det er et emne, som har optaget mange i kommunen,. Personalets sikkerhed ligger alle meget på sinde og drøftes løbende. To gange om året holder Hoved-MED-udvalget møde med Økonomiudvalget om emner, man finder væsentlige at debattere med politikerne.

Sektor MED
2019 blev året, hvor Sektor-Med Skole sagde farvel til Skolechef Henrik Johansen. Efterfølgende har udvalget sagt goddag til den nye skolechef Jesper Kousholt.

2019 har budt på store beslutninger på skoleområdet. Her kan nævnes en ny skolestruktur for specialskolerne, hvor Vesterbakkeskolen og Firkløverskolen har fået fælles ledelse.

2019 var året, hvor Aula blev indført. Vi har i udvalget drøftet problemer og forskelle i brugen af det nye ”værktøj”.

Som afslutning af et spændende år skal nævnes, at den nye skolechef ønskede nye retningslinjer for forflyttelser i skolevæsenet. De reviderede retningslinjer er nu klar og indebærer bl.a. en ny mulighed for frivillig forflyttelse.

Udover Sektor-Med Skole er Randers Lærerforening repræsenteret i Sektor-MED Familie, hvor tillidsrepræsentanten fra PPR repræsenterer medarbejdersiden.

Social og Sundhedsskolen
Det har været et turbulent år på Randers Social- og Sundhedsskole; organisatorisk samt økonomisk og det giver dønninger ud i personalegruppernes hverdag. Når skolens økonomi er taksameterafhængig, har det stor betydning, hvor mange elever, der hhv. begynder og afslutter uddannelserne. Det har i perioder derfor også præget undervisergruppen, at en del har været tidsbegrænset ansat. Det mærkes blandt medarbejderne, at der hyppigt går kolleger ind og ud af organisationen.

Som lærer møder man nye elever mange gange på et år. F. eks. er grundforløb 1 og 2 hver på 20 uger og hovedforløbene er vekseluddannelser, hvor eleverne skifter mellem praktik- og skoleforløb hele tiden.

Lærerne underviser alle på flere uddannelser, og på flere forskellige niveauer. Desuden har skolen to adresser (Minervavej, Randers og Ydesvej, Grenå), som medarbejderne dækker. Derudover har vi kolleger, der underviser på EUD10 på Tradium, Minervavej og på Vester Allé, Randers.

På Social- og Sundhedsskolernes overenskomstområde er der flere forhandlingsberettigede organisationer.

På lønområdet er der ikke meget at skrive om. Undervisere på sosu-overenskomst (en statslig overenskomst) har lavere grundløn end de kommunalt ansatte lærere. Til gengæld skal en større del af lønnen aftales lokalt. På Social og Sundhedsskolerne har tillidsrepræsentanten forhandlingsretten på lønområdet.

PPR
Vi har haft et godt samarbejde med PPR. Vi har løbende kommunikation og møder med tale-/hørelærerne,  tale-/høre konsulenterne og cand. pæd. psykologerne.  Det er en udfordring, at der ikke længere uddannes cand.pæd. psykologer, så ”skolepsykologområdet” overgår til de kandidatuddannede psykologer og dermed et overenskomstområde med en anden lønaftale (AC).

Læringscenter Randers
Læringscenter Randers har i det seneste år fået valgt en tillidsrepræsentant, hvilket har betydet, at tillidsrepræsentantopgaven på Læringscentret ikke længere varetages af Fællestillidsrepræsentanten.

Læringscenteret har været ramt af en række ændringer, bl.a. blev der udpeget en skoleudviklingschef, som lederen af læringscentret skulle referere til. Skoleudviklingschefen er siden fratrådt.

Det er for kort tid siden blevet bestemt, at Læringscenter Randers holder flyttedag. Man rykker fra lokalerne i Slyngborggade ned på Laksetorvet. Dog følger Fællessamlingen ikke med – hvor den skal placeres er pt uvist.

Randers Lærerforening har et godt samarbejde med Læringscenter Randers om en række forskellige opgaver, bl.a. kan nævnes møde for nyansatte lærere og samarbejde i forhold til kompetenceudvikling.

CSV
Randers Lærerforening har desværre ikke megen kontakt til CSV, da der er så få ansatte, at vi ikke har ret til at have en TR på CSV. I skrivende stund er der imidlertid blevet ansat 1 lærer yderligere, således at der er opnået retten til at etablere TR-virksomhed på skolen. Det glæder vi os til at få etableret.

Hjernecenter Randers
Hjernecenter Randers har vi desværre ikke megen kontakt med. Der er ikke nok ansatte på vores overenskomst til, at vi kan have en TR på centret, så de ansatte lærere er henviste til at benytte sig af service fra formand og næstformand i Randers Lærerforening.

UU-Randers
Vi har været i tæt dialog med medlemmerne og TR på UU for at finde frem til en fælles forståelse af ønske om løntillæg og forhandlingens kunst. Det er vores opfattelse, at der er tilfredshed med de nuværende aftaler.

Syn/Høre MIDT
På Synscenter MIDT og Hørecenter MIDT har vi en forholdsvis nyvalgt TR på arbejdspladsen. Randers Lærerforening har en god kontakt med vores medlemmer i Biografgade.


Organisationen

Pensionisterne/fraktion 4
Pensionisterne har gennem 2019 været meget aktive.

Pensionistudvalget har planlagt og afviklet de mange arrangementer. Arrangementer er afholdt i Lærernes Hus eller som udflugter ud af huset. Sommerudflugten til slottet i Voergårde og julefrokosten på Skovbakken samlede mere end 70 deltagere.

Oplæg, foredrag og musikalske indslag har gennem 2019 fundet sted i Lærernes Hus til glæde for de deltagende pensionister. Der har været oplæg af forskellige art:

 • Pontoppidans Lykke Per ved formanden for selskabet Pontoppidan-sleskabet Kristian Degn.
 • Martin Daugård fra Nørgårds Højskole sang sange fra Højskolesangbogen
 • Forfatter Jens Bach Andersen fra Nørbæk fortalte om Helstedgård
 • Provst Hanne Hjørlund fortalte i april om afdøde Benny Andersen
 • Anne Blume berettede om sit samarbejde med Anders Agger
 • Ole Eeg, som levende fortalte om rockens verden

I 2019 har pensionistudvalget arbejdet på en folder, der skal være til gavn for kommende og nuværende pensionister. Folderen vil være færdig klar til brug i foråret 2020.

Ligeledes har en repræsentant fra udvalget orienteret tillidsrepræsentanterne om udvalgets arbejde og de forskellige tilbud til pensionister, således at tillidsrepræsentanterne kan fortælle kolleger om fordelene, forud for pensionering.

2020 kalenderen er planlagt og de første arrangementer er lagt på Randers Lærerforenings hjemmeside, klar til tilmelding. Følg med på hjemmesiden for at være opdateret i forhold til de kommende arrangementer. Pensionistudvalget ser frem til et godt 2020 med engagerede og deltagende pensionister.

Det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland (KSØ)
Randers Lærerforening deltager i det forpligtende samarbejde mellem de østjyske kredse fra Hedensted i syd til Randers i nord og fra Djursland i øst til Silkeborg i vest.

Hver måned mødes formænd og næstformænd fra kredsene med hovedstyrelsesmedlemmerne fra Østjylland. Fast punkt på dagsordenen er en drøftelse af dagsordenen til det kommende hovedstyrelsesmøde. Herudover drøftes og orienteres om forskellige kommunale projekter, tiltag fra ministeriet m.m.

Udover de månedlige møder er der kvartalsvise møder for de ansvarlige på bl.a. arbejdsmiljøområdet, det pædagogiske område, kursusaktiviteterne og for kassereren. Således sikres der bl.a. en stor videndeling på tværs mellem kredsene.

6-by samarbejdet
Randers Lærerforening er med i 6-by-samarbejdet. Lærerforeningerne for de seks store byer samarbejder og udveksler erfaringer. Forvaltningerne i de seks store byer samarbejder på forskellige områder, og bl.a. kan man se, at de måler nøgletal op mod hinanden.

Samarbejdet med de faglige organisationer i Randers
I Randers har vi på tværs af organisationerne et godt og konstruktivt samarbejde. Desuagtet at vi ikke er medlem af LO-Randers, har vi et samarbejde, der fungerer rigtig fint, og som er med til at skabe en god grobund for fremtiden. LO-Randers er ligesom Randers Lærerforening partipolitisk uafhængige.

Der er nedsat en række forskellige møde- og samarbejdsfora, hvor repræsentanter fra de forskellige organisationer mødes og drøfter forskellige forhold både på det private og det offentlige arbejdsmarked.

Når vi når frem til den 1. januar 2021 har vi desuden en lokal udgave af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Stregerne på landkortet er endnu ikke trukket, så hvordan det endelige billede skal se ud, vides endnu ikke.

I forhold til folkeskolen har vi på forskellig vis et godt samarbejde med BUPL og Skolelederforeningen.

De politiske partier
Randers Lærerforening har jævnligt kontakt til repræsentanter fra de forskellige politiske partier. Her drøftes forskellige forhold omhandlende folkeskolen i Randers.

Udover kontakten via telefon eller gennem møder holder vi politikerne orienteret om skolen gennem vore nyhedsbreve, læserbreve m.m., der som udgangspunkt sendes til hele byrådet, når vi offentliggør disse på vores hjemmeside.

Randers Lærerforening har et stående tilbud til alle politikere og partier – som politiker kan man altid kontakte os for at få afklaret eventuelle spørgsmål m.m. Ligeledes deltager vi gerne som gæster på politiske møder m.m.

Tillidsrepræsentanterne
Randers Lærerforening tager arbejdet med den faglige udvikling af kredsens tillidsfolk alvorligt.

Hver måned afholdes møde for alle kredsens tillidsfolk, hvor aktuelle problemstillinger og faglig opdatering gennemgås. Der er stort fremmøde til månedlige TR-møder.

2019 blev startet med en kursusdag, hvor emnerne var bisidderrollen og Fælles Mål. Dagen blev afsluttet med nytårskur.

Forårets KSØ kursus indeholdt bl.a. lærertyper, dannelsesdemissionen i undervisning og Lærerforenings rolle i det politiske landskab.

Det regionale kursus, som afholdes med Favrskov- og Djurs Lærerforening, indeholdt bl.a. kredsens eget modul om vores tjenestetidsaftale, digital dannelse og dannelse set fra en højskoleforstanders skrivebord.

Arbejdsmiljørepræsentanterne
Vi har kontakt til alle arbejdsmiljørepræsentanterne, og kredsen afholder, efter aftale med Børn – og Skoledirektøren, 4 møder om året med arbejdsmiljørepræsentanterne.

Det er vanskeligt at have en kontinuerlig kontakt med arbejdsmiljørepræsentanterne bl.a fordi kommunikationsplatformen ”DLFInsite” endnu ikke for flere af arbejdsmiljørepræsentanterne er blevet et aktivt værktøj. Det har givet visse vanskeligheder for kommunikationen. På de seneste møder har der dog været et stort fremmøde, og det er vi rigtig glade for. På møderne bliver arbejdsmiljørepræsentanterne opdateret med sidste nyt fra kredsen.

FTF-kommunegruppe
Denne gruppe er en gruppe, vi virkelig har værdsat at samarbejde med. Gruppens organisationsrepræsentanter er vores samarbejdsparter i Hoved-MED- og i sektor-MED-regi. Gruppen omfatter DLF/RLF, BUPL, DSR, Socialrådgiverne, Kost og Ernæring og AC-repræsentanterne. Pt. er gruppen i forandring, ide de tidligere FTF-organisationer for fysioterapeuter og ergoterapeuter har meldt sig ind i AC. Deres hidtidige repræsentation i Hoved-MED-UDvalget er der forhandling om i den nye store fællesorganisation FH, som ikke tæller AC’erne.

Særlig Fond
Resultatet for Særlig fond endte med et positivt resultat på kr. 61.612,-. Det er især afkastet fra fondens investeringspapirer, der er årsag til dette fine resultat. Særlig Fond ejer Lærernes Hus, der er den daglige ramme for kredsens virke.

Persondataforordningen/GDPR
Igen i 2019 har vi beskæftiget os med persondataforordningen. Vi sender en lang række dokumenter som sikker-mail, vi tænker over, hvad vi skriver ogvi arkiverer elektronisk.  

En ændring har der dog været i forhold til vores informationsniveau. Vi kan pga GDPR-reglerne ikke længere på vores hjemmeside oplyse, hvem der er tillidsvalgte på skolerne. Denne information skal fremover ligge på DLFInsite.

Kontoret og Styrelsen
Styrelsen har gennem året løst de opståede opgaver. I nogle tilfælde betyder det, at vi inddrager konsulenter i Danmarks Lærerforening.

Det politiske arbejde i styrelsen varetages som udgangspunkt af formandsskabet med udgangspunkt i beslutninger på de ugentlige styrelsesmøder, generalforsamlingsbeslutninger og udmeldinger fra Hovedstyrelsen.

Fra styrelsen skal der lyde en stor tak til alle medlemmer for indsatsen og opbakningen gennem året. Lige-ledes skal der lyde en tak til alle samarbejdspartnere for samarbejdet gennem 2019.

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

 

Leif Plauborg
Formand

 

Beretningen er godkendt på styrelsesmødet den 3. marts 2020.