Valgprocedure for valgene til den ekstraordinære generalforsamling

Slider Valg
Der foretages valg efter nedenstående procedure

Valg af én person - suppleringsvalg til kredsstyrelsen

Ved valg, hvor der skal vælges én person anvendes følgende fremgangsmåde:

Er der kun opstillet én kandidat, er han eller hun valgt uden afstemning. Er der opstillet flere kandidater, holdes der skriftlig afstemning.

Opnår ingen kandidat i første afstemning over halvdelen af de afgivne stemmer (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages ny (anden) afstemning. Opnår heller ingen ved denne afstemning over halvdelen af stemmerne (blanke og ugyldige stemmer undtaget), foretages bundet omvalg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer.

Hvis det på grund af stemmelighed i anden afstemning ikke kan afgøres, hvem der skal deltage i det bundne omvalg, foretages der lodtrækning mellem de kandidater, der opnåede flest og samtidig lige mange stemmer. Ligeledes afgør lodtrækning valget, hvis stemmerne står lige ved det bundne omvalg.

Valg af flere personer - valg til posterne som suppleant

Ved valg, hvor der skal vælges flere personer anvendes følgende fremgangsmåde:

Ved valg på generalforsamling angiver hvert medlem navnene på kandidaterne i den rækkefølge, man ønsker dem valgt i. Hvert medlem kan på stemmesedlen højst afgive stemme på det antal kandidater, der skal vælges. En og samme kandidats navn må ikke anføres flere gange på samme stemmeseddel. På stemmesedlen kan der afgives stemme på færre kandidater end det antal, der i alt skal vælges.

Optælling

Ved stemmeoptællingen får den kandidat, der på stemmesedlen er opført som nr. 1, det antal stemmer, som svarer til antallet af kandidater, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning. Nr. 2 på stemmesedlen tildeles 1 stemme mindre end antallet af kandidater, der i alt skal vælges ved den pågældende afstemning, og så fremdeles. De kandidater, der herefter har opnået flest stemmer, er valgt. I tilfælde af stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning.