Forretningsorden til den ekstraordinære generalforsamling

Computer 570251
Forretningsorden
  • Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere, der godkendes af forsamlingen. Styrelsens sekretær sørger for optagelse af referat.
  • Mødet afholdes efter den udsendte dagsorden.
  • Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser.
  • Talere får ordet i den rækkefølge de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik.
  • Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet.
  • I forhold til denne ekstraordinære generalforsamling får alle opstillede kandidater mulighed for at komme med et kort indlæg, der begrunder deres kandidatur.
  • Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog vedtægternes § 11, hvorefter vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den foreslåede ændring. Dette gælder såvel den enkelte paragraf, som hele vedtægten. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 20 medlemmer forlanger det. Formanden kan dog på styrelsens vegne til enhver tid forlange skriftlig afstemning.
  • Under forhandlingerne kan styrelsen eller 25 medlemmer forlange, at debatten afbrydes af et kort gruppemøde.