Undervisning af udenlandske elever

Skal jeg have tillæg for at have elever med vanskeliggjort indlæring på grund af, at eleven kommer fra Syrien og ikke kan ret meget dansk endnu?

Ja, hvis skolen har besluttet en særlig indsats for atafhjælpe elevens manglende udbytte af undervisningen, så skal der udmøntes et tillæg for:

”Anden særlig undervisning: Du skal have et tillæg, hvis du varetager tale-/høreundervisning,
bistand til småbørn med sprog- og talevanskeligheder eller undervisning i dansk
som andetsprog: 25,84 kr./ 33,73 kr.” Kilde: DLF´s hjemmeside om løn

Tillægget kræver, at der er besluttet en indsats over for den enkelte elev eller en gruppe af elever. Indsatsen kan være et hold for en periode, nogle timer om ugen, udvalgte lærere skal lave en særlig forberedelse/andre materialer til eleven, at der kommer en ekstra lærer med i klasse eller hvad man nu beslutter. Det er den, der skal yde indsatsen, som skal have tillægget. Bestemmelserne fremgår af ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog”.

Hvad er time/dagpenge?

Time/dagpenge er en betaling, som din arbejdsgiver giver for din kost og logi, hvis du er pålagt tjenesterejse/kursus, lejrskole eller andet med overnatning.

Din arbejdsgiver skal betale for dit ophold og kosten, mens du er på arbejde med overnatning. Der er faste regler herfor. Hvis du er bevilget betalt logi med morgenmad, betalt frokost og aftensmad, så får du et mindre beløb til småfornødenheder på 25% af det fulde beløb, svarende til 117,75 kr./døgn med overnatning og 4,91 kr. pr. efterfølgende time.

Hvis du kun får betalt logi, morgenmad og frokost, så får du et større beløb udbetalt, for at du selv kan købe aftensmad og småfornødenheder. Du får så udbetalt 55 % svarende til 259 kr.

Der skal ikke betales skat af timedagpengene.

Ulempegodtgørelse og weekendgodtgørelse?

Hvad er det? 

Når du arbejder efter kl. 17, fordi din leder har pålagt dig det/bedt dig om det/ det står i din arbejdsplan, så skal du have et tillæg for tiden efter kl. 17. For hver time, du arbejder efter kl. 17 skal du godtgøres med 25% * din timeløn, hvilket svarer til ca. 50 kr.

Hvis du arbejder en lørdag fra 10 – 15, så skal du have tiden, altså de 5 timer, men du skal også have et weekendtillæg på 50%, altså 2,5 time, som enten skal afspadseres eller udbetales. Din leder bestemmer, hvordan det skal ske. Men ikke nok med det, du skal også have ulempegodtgørelse for de 5 timer, hvilket er 5* timeløn * 25%, = ca. 250 kr.

Betaling for arbejde på en lørdag?

Jeg har deltaget i et personale arrangement en lørdag. Får jeg en særlig betaling for det?

Ja, der er en særlig betaling for arbejde i weekender. Du skal kompenseres med et ulempetillæg og et weekendtillæg. Hvis du har været på arbejde lørdag fra kl. 9 til 15 så skal du kompenseres med flg.:

  • Ulempegodtgørelse på 25 % af din timeløn for alle 6 timer
  • Weekendgodtgørelse 50% af tiden omregnet i kroner, altså 3 x din timeløn.  Hvis timerne ikke er anført i din opgaveoversigt, skal du også have løn for de 6 timer, med mindre de afspadseres en anden dag.

For lidt i løn?

Jeg får ikke udbetalt den rigtige løn. Kommunen har kun givet mig grundløn på trin 30 + 3.000 kr., undervisningstillægget på 13.000 kr. og kompensationen for udfasningen af aldersreduktionen. Jeg blev faktisk uddannet i 2004 – hvad gør jeg?

Svar:

Det er den ansattes pligt at gøre opmærksom på, hvilken anciennitet man måtte have. Hvis ikke man ved ansættelsessamtalen har spurgt ind til lønnen og oplyst, hvor man er placeret ind på sin gamle arbejdsplads, så må man i gang med at indsamle dokumentation for sin ansættelse forud for den nye ansættelse.

Det der medtages til vurdering af anciennitet er al ansættelse på baggrund af uddannelsen til folkeskolelærer. Dvs. at hvis man kommer fra en privatskole, så tæller den ansættelsestid også med optælling af anciennitet.
Det er kun det arbejde, som man kan dokumentere – enten ved udtalelser eller ved hjælp af ansættelsespapirer eller lønsedler - som tæller med.

Når du har din dokumentation i orden, går du til din leder og drøfter sagen. Lederen tager kontakt til lønafdelingen og mailer dine papirer til dem. Herefter undersøger de så dokumentationen og retter din løn fremadrettet. En evt. for lille lønudbetaling vil blive beregnet og beløbet udbetalt til den ansatte.

Fri til diamantbryllup

Mine bedsteforældre har diamantbryllup – har jeg ret til at få fri for at kunne deltage? Min leder siger, at det fremgår ikke af personalepolitikken.

Svar:

Ja, du har ret til at få fri på dagen, hvor dine bedsteforældre har diamantbryllup. I personalepolitikken omkring ret til frihed m/u løn er det ikke direkte nævnt, men der er skrevet nogle eksempler på hvor man har ret til frihed med løn og på denne baggrund skal man kunne udlede, at det så også gælder i dette tilfælde bedsteforældres diamantbryllup. Man får fri på selve dagen, men ikke til en forskudt fejring af denne dag.

Der er aftalt en lang række eksempler på, hvor man kan få fri. I indledningen er anført, at reglerne skal håndteres med konduite og i en gensidig forståelse og respekt, står der i indledningen.

Omsorgsarbejde i forhold til elever

Jeg har en elev, som har svært ved at holde på afføring. Er jeg forpligtet til at skifte eleven?

Nej det er du ikke. Du er ansat til at undervise eleverne.
Hvis du har elever, som har sådanne problemer er du forpligtet på at få situationen afhjulpet. Det vil sige, at når det sker, skal du bringe eleven til kontoret, som derefter sørger for at barnet bliver hjulpet. Med inklusionen er der lagt midler ud til skolerne, og det er meningen at skolerne skal have det rette personale til de forskellige jobfunktioner.

Lærere er uddannet til at undervise og de skal derfor blive på klassen og undervise, en opgave som i alle andre sammenhænge er prioriteret højt. Det vil også være stærkt intimiderende, at en elev skal plejes personligt af læreren. Det vil være en udfordring til lærerens profession. Skolen må skaffe sig adgang til personale, som er uddannet til at varetage den slags opgaver.

Medicinering af eleverne

Og så kan vi lige genopfriske, at det samme gælder ved eleveres behov for medicinering. Kommunen har besluttet den omfattende inklusion. Hvis elever har behov for medicin, så skal de instrueres i indtagning hjemmefra. Hvis der er behov for medicin i skoletiden, er det skolens opgave – ikke lærerens. Det er et alt for stort ansvar at tage på sig. Der kan være risiko for fejlmedicinering, fejlskøn af behov mv. som kan falde tilbage på læreren. Skolens leder må tage den opgave på sig, så skolen rummer den rette ressource til at tage sig af medicineringen af elever med dette behov. Det skal være trygt at gå i skole – og læreren er uddannet til at undervise.

Lejrskoler

Hvis skolen skal afvikle lejrskole, må skolen i tide forinden afviklingen af lejrskolen, have fundet den rigtige løsning til at skaffe hjælp til eleven. Det er heller ikke i denne situation lærerens pligt og opgave at stå for medicinering af elever. Hvis der er behov for medicingivning eller behov for hjælp til personlig pleje, må skolen sørge for, at der er en ressourceperson med til at løse denne opgave – også af hensyn til andre elever.

Kejsersnit, ny terminsdato og barsel..

Jeg er gravid og har termin den 28. august 2015. Nu har jeg været til en undersøgelse på hospitalet,
hvor de har rykket min termin, fordi jeg skal have et planlagt kejsersnit den 12. august. Får jeg så mindre barsel?

Nej, det gør du ikke. Du skal meddele det nye tidspunkt til din leder. Du var oprindelig beregnet til at kunne gå på barsel den 3. juli, men da din "termin" nu er rykket frem, kan du gå på barsel allerede den 17. juni, som er 8 uger før beregnet fødsel.

Løn for arbejde på lørdage eller Grundlovsdag?

Jeg skal arbejde en lørdag i tidsrummet 9 - 15, får man ekstra for det? Jeg skal også på arbejde grundlovsdag. Får man betaling for det, selv om det er en fredag?

Der er tillæg for arbejde på lørdage.

Arbejdstiden den pågældende lørdag kan afregnes på flg. måde:

· afspadseres med et tillæg på 50% + ulempegodtgørelse* eller

· der udbetales timeløn for det antal timer, som der er arbejdet + 50% + ulempegodtgørelse*

*Ulempegodtgørelsen udgør 25% af nettotimelønnen.

Der er tillæg for arbejde på grundlovsdag.

Arbejde på grundlovsdag giver ulempetillæg, for det arbejde, der er placeret efter kl. 12. Du får arbejdstid samt ulempegodtgørelsen på 25% af nettotimelønnen.

Barns hospitalsindlæggelse

Mit barn skal indlægges med en alvorlig sygdom. Kan far og mor komme med på hospitalet? Bliver vi trukket i løn, hvis vi tager med?

Med den nye overenskomst kan forældre være med på hospitalet i op til 10 dage med løn. Hvis begge forældre er med barnet på hospitalet, kan forældrene tilsammen anvende 10 dage. Du skal aftale med din leder, at du ønsker at få fri, og hvordan det skal praktiseres.

Hvis der er tale om, at barnet har en alvorlig sygdom er der mulighed for at få fri fra arbejdet med løn i en periode, ellers kan der være mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste. Hvis man kommer i den situation, bør man henvende sig til kredsen for råd og vejledning.

Webdesign: BUCHS AS