Stor bekymring for folkeskolen… Kan der fjernes flere ressourcer?

Det kommende skoleårs planlægning er i fuld gang. Skolerne har modtaget ressourcetildelingen (oversigt over hvor mange penge, der er til undervisning af eleverne) for skoleåret 2017/18. De udmeldte ressourcer giver grund til store bekymringer for afviklingen af det kommende skoleår. Kerneopgaven er truet!

Randers Lærerforening har konstateret, at der samlet er besparelser og reduktioner i tildelingerne for ca. 20
millioner kroner. Omregnet i lærerstillinger betyder det nedlæggelse af ca. 40 stillinger. Det svarer til, at 5% af lærerne forsvinder.  Elevtallet er kun faldet med ca. 1,3%. Det må være tydeligt for alle, at det ikke hænger sammen.

Et flertal i byrådet har i de seneste år gennemført rammebesparelser på skoleområdet for ca. 13 millioner kroner.
Desuden skal skolerne betale for merforbruget på taxakørsel til specialskolerne og specialklasserne på ca. 7. millioner kroner. Endvidere er skolernes budgetter reduceret pga. at der er overført penge til Ejendomsservice.
Politikkerne har også vedtaget, at der ikke prisfremskrives, hvilket betyder, at der ikke tages højde for stigende priser. Dette skal skolerne selv finde midler til.

Læs mere her:

En dag på højskole - for pensionistmedlemmerne

En dag på højskole

Den 14. september har vi en højskoledag på Nørgårds Højskole, Bjerringbro med dette program
Kl 10,00 formiddagskaffe. ...
Herefter rundvisning, foredrag, frokost, sang/musik og kaffe.
Deltagerbetalingen er 100 kr.
Detaljeret program følger, men der er åben for tilmelding nu.

Afgang fra Randers er kl. 9.00

Tilmelding til Regitze på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller tlf. 8641 7188

Udviklingsplan for specialundervisning

Randers kommune har lavet "Udviklingsplan for specialundervisning". På Byrådsmødet den 22. maj blev det besluttet at sende planen i høring frem til den 7. august. Randers Lærerforening har indsendt nedenstående høringssvar.

Randers Lærerforenings Høringssvar ”Udviklingsplan for specialundervisning”

Randers Lærerforening kan ikke anbefale ”Udviklingsplan for specialundervisning”. Styrelsen i Randers Lærerforening har indgående forholdt sig alle elementer i oplægget og har valgt at fremsende følgende kommentarer:

Afsnit 1 indledning og baggrund for udviklingsplanen: baggrunde for udviklingsplanen er ikke acceptabel!

 • ”udgifterne til specialundervisning i Randers Kommune er i de seneste år vokset betydeligt” konkluderes i indledningen. Det er ikke så mærkeligt, for hvis man læser i rapporten fra Kora, så skriver de, at der er langt flere børn og unge med behov for vidtgående specialtilbud end kommunen rent faktisk ekskluderer set i forhold til de socioøkonomiske faktorer. Man må derfor forudse en løbende stigning på området.

 • Det er et politisk valg at sammenflette alle udgifter til den almindelige undervisning og specialundervisning i en fælles økonomi til folkeskolen under ét – jvf. fig. 2 i udviklingsplanen.  Udgifter til specialundervisning under ét øges hele tiden og har den følgeeffekt at den almindelige undervisning presses tilsvarende, når der kun er de samme midler at bruge af.

 • Politikerne har haft til hensigt at gøre de ”ustyrbare udgifter”  til specialundervisning ”styrbare” ved at indlemme dem i udgifterne til folkeskolen.

 • Det ville være befriende for alle, om politikerne stod ved, at der er et sæt udgifter forbundet med at leve op til lovens krav om, at alle elever skal have tilbud om den rette undervisning, og at byrådet efterfølgende budgetterer i forhold til dette. Den almindelige undervisning i folkeskolen kan derved få lov til at beholde de budgetterede midler og dermed forfølge de udviklingsplaner, som skolerne arbejder med.

 • Politikerne beder om at få udarbejdet en fornyet inklusionsstrategi, ”der sikrer at færre børn ekskluderes samtidig med at flere udfordrede elever tilbydes mindre indgribende tilbud tættere på deres basisklasser” – hermed beder politikerne om, at der findes tiltag, så man kan undlade de dyre løsninger og i stedet måske gå over til en udvidet model af de nye ”mellemrumsklasser”, som er et midlertidigt tiltag, hvortil der ikke kræves visitering. Vi stiller os tvivlende overfor,
  • om eleverne får undervisning i henhold til folkeskoleloven,
  • om de efter en periode i ”mellemrumsklassen” er i stand til at følge undervisningen i deres egen klasse ved tilbageføring hertil.
 • ”Forvaltningens anbefaling af udvikling af specialundervisningsområdet sker på baggrund af bl.a. følgende princip: ”de børn/elever, som har behov for specialundervisning, skal tilbydes dette på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Der anvendes ikke specialtilbud, som alene lever op til økonomiske hensyn”.
  Det er et mega flot princip som Randers Lærerforening kun kan bakke op om, endda med begejstring. Vi vil opfordre til, at dette princip bliver overskriften for den nye udviklingsplan, og at området får en selvstændig økonomi, som gør det muligt at efterleve princippet.  Dette princip er i stærk kontrast til alle de øvrige forslag og beskrivelser i ”udviklingsplan for specialundervisningsområdet”, som i pæne vendinger beskriver en påtænkt besparelse/stram økonomisk styring af området med reduceret tilgang til barnets tarv.

 • Randers Lærerforening har med interesse været repræsenteret i følgegruppen. Arbejdet i følgegruppen har bidraget med sparing, men har ikke været med i udarbejdelsen af dette forslag.

Randers Lærerforening opfordrer byrådet til at investere i alle elevers skolegang, således at alle eleverne får tilgodeset både deres faglige og sociale behov.

Vi er bekendte med, at der på inklusionsområdet er igangsat en række initiativer, herunder inklusionsvejledere under Læringscenter Randers og skoleforvaltningens projekt ” Skolen for alle”, der tager udgangspunkt i en række af anbefalingerne fra ”Inklusionseftersynet”.

Randers Lærerforening har gennemført flere Inklusionsundersøgelserne – den seneste fra indeværende skoleår (2016/17) viser, at skolerne er pressede på dette område, og at der bl.a. mangler uddannelse, to-lærerordninger m.m. ude i skolerne for at fremme inklusionen.

I Koras rapport påpeges det, at ændringerne i skolestrukturen sandsynligvis har haft betydning for stigningen i henvisninger til segregeret specialundervisning. Skolerne og eleverne bør ikke pålægges forringede vilkår fordi, man i forbindelse med skolestrukturen ikke har taget højde for deraf afledte ekstraudgifter.

Randers Lærerforenings konklusion er

Indtil der er klarhed over værdien af de nuværende og nye projekter på området, bør der ikke laves yderligere ændringer. Forud for eventuelle ændringer i specialundervisningen bør der, derfor nedsættes analysegrupper med relevant deltagelse af ledere, medarbejder, de faglige organisationer m.m., således at de pædagogiske konsekvenser af eventuelle ændringer klarlægges før en eventuel beslutning træffes.

Vi påpeger, at det er vigtigt, at alle aktører (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Læringscenter Randers, folkeskolen incl. specialskolerne, diverse konsulenter mv.), som arbejder for folkeskolen og dens elever er samlet i skoleafdelingen, så der er flow i samarbejdet og tydelige og hensigtsmæssige arbejdsgange til gavn for den hurtige og nødvendige indsats.

Der skal arbejdes ud fra, at området sikres en økonomi, der gør, at hverken det specialiserede område eller almen området er udfordret på at levere den rette undervisning.

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand

 

Ændringer i kontingentet

Lockoutet og som har optaget konfliktlån, samt de medlemmer, der ikke var lockoutet

Kontingentet er til og med juli måned kr. 542,- pr. måned for de, der ikke var lockoutet.

For lockoutede med lån er kontingentet kr. 122,-  pr. måned som opkræves fra Randers Lærerforening samt tilbagebetaling af konfliktlån  (kr. 420,-), der opkræves af Danmarks Lærerforening. Konfliktlånet er tilbagebetalt den. 1 august 2017.

Fra 1. august er kontingentet kr. 453,- pr. måned for alle.

Lockoutet og som ikke har optaget konfliktlån

De, der ikke optog konfliktlån vil opleve en stigning pr. 1. august til kr. 453,- pr. måned.

Kontingentet vil blive opkrævet kvartalvis, og vil fremover blive opkrævet af Danmarks Lærerforening til betaling. 1. januar – 1. april – 1. juli og 1. oktober.

Pensionister

Pensionistkontingentet er i juli kr. 93,-  pr. 1. august stiger kontingentet til 99,- kr. pr måned og bliver opkrævet ½ årligt 1. juli 2017

Spørgsmål om kontingent, medlemsskab m.m.

Alle henvendelser er stadigvæk til Randers Lærerforening tlf. 8641 7188 eller mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Faktatjek af folkeskolen – rettelser til Christina Kjærsgaard

I sit læserbrev ”Faktatjek af folkeskolen”(bragt i bl.a. Amtsavisen) opfordrer næstformand i Randers Kommunes ”Børn og Skole-udvalg” Christina Kjærsgaard til, at man griber pennen, såfremt der er ukorrektheder – og det er der...

Arbejdstidslov
Først skrives der om granatchokket og en ny arbejdstidsaftale i 2014.

·         Der kom ingen arbejdstidsaftale i 2014,

·         I stedet vedtog Folketinget i 2013 Lov 409 efter et forløb med lockout af lærerne/børnehaveklasselederne.

·         Beregningerne, der lå til grundlag for loven, var helt uhørt kun lavet ud fra arbejdsgivers oplysninger, holdninger m.m..  og hvor man fjernede overenskomstbetalte rettigheder m.m. fra de tidligere overenskomster og arbejdstidsaftaler.

·         Dette forløb er et opgør mod ”Den danske model” og er i øvrigt stærkt kritiseret af ILO.

Provenu og besparelser
I Randers Kommune har man valgt nu at dele 32 millioner (provenuet fra strukturændringerne) ud til forskellige tiltag, fx i alt 5,8 millioner til de skoler, der har klasser med mere end 25 elever, men samtidig reducerer man budgetterne bl.a. gennem

·         rammebesparelser (10,4 millioner i kommende skoleår) og

·         ekstra udgifter til Taxakørsel (7 millioner).

·         En del af de 32 millioner bruges bl.a. på IT, penge, der ikke kommer eleverne til gode i form af mere tid sammen med lærerne.

·         Siden 2009 er der forsvundet ca. 20 % af lærerstillingerne i kommunen og kun 10% af eleverne.

·         Alene den sidste besparelse til indeværende skoleår betyder en reduktion af antal lærere med ca 5% - svarende til 40 stillinger og elevtallet falder kun med lidt over 1%.

At man på nogle skoler ind imellem er dybt frustrerede over forholdene under ombygninger, mangler legepladser m.m. er også en kendt sag, og at lærere og børnehaveklasseledere trods forholdene yder et stort og flot arbejde til glæde for eleverne er en anden.

·         Husk – det der betyder mest for elevernes udbytte af undervisningen er mødet med en velforberedt og engageret lærere. Muligheden for at det sker, må ikke ødelægges.

Alle elever i kommunen har nemlig brug for, at deres særlige behov såvel fagligt som socialt tilgodeses.

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand

Ulven er her...

I en pressemeddelelse 25. april problematiserer Randers Lærerforening tildelingen af ressourcer til skoleområdet. Vi påpeger, at der mangler cirka 20 millioner kroner, og at dette vil medføre nedlæggelse af cirka 40 stillinger.

En nedgang på fem procent af lærerne trods det, at det kun forventes, at elevtallet falder med cirka 1,3.

Skoleudvalgsformanden Anders Buhl kommenterer pressemeddelelsen på følgende måde:"Det er jo nok lidt opvarmning fra fagforeningerne op til budgetlægningen".... "Det er en del af det normale spil".

Til byrådsmødet 12. juni kom det præcise tal frem: 40,34 stillinger er blevet nedlagt i skoleregi.

Så nej Anders Buhl, vi råber ikke "ulven kommer" - den er her.

Læserbrev af Pia Foersom, Styrelsesmedlem i Randers Lærerforening, bragt bl.a. på Amtsavisen.dk den15. juni

Besøg hos speciallæge

Østre Landsret har slået fast: Ret til frihed med løn ved speciallægebesøg
Det viser dommen
Østre Landsrets dom viser, at speciallægeundersøgelser i arbejdstiden er omfattet af funktionærlovens bestemmelse om sygdom som lovligt forfald. Dette indebærer, at medarbejdere har ret til løn under det fravær, som følger af speciallægeundersøgelser i arbejdstiden.

Retten til tjenestefri gælder også, selvom at arbejdspladen har en personalepolitik, som foreskriver, at der kun bevilges fri med løn i bestemte situationer.

Landsrettens dom ændrer dog ikke på udgangspunktet om, at lægekonsultationer og specialundersøgelser så vidt muligt skal placeres uden for arbejdstiden.

Kilde: Kammeradvokaten/advokatfirmaet Poul Schmidt

Set på Jura og Info:
Dommen bekræfter, at også speciallægeundersøgelser ligesom almindelige lægebesøg, kan betragtes som lovligt forfald, forudsat at det ikke er muligt for funktionæren at lægge besøget på et andet tidspunkt, dvs. uden for arbejdstiden.
Det er således stadig værd at bemærke, at en funktionær så vidt muligt skal lægge lægebesøg m.m., så det tilgodeser virksomhedens drift. Men kan dette ikke lade sig gøre, skal det ikke komme funktionæren økonomisk til skade, og funktionæren har således altid krav på den betalte frihed.
Endelig skal det bemærkes, at arbejdsgivere fortsat skal være meget påpasselige med at spørge ind til selve sygdommen, da dette strider mod helbredsoplysningsloven og persondataloven.

Dit barn skal til speciallæge:

Hvis du skal til Speciallæge med dit barn skal du søge din arbejdsgiver om i fornødent omfang at få tjenestefri med løn. Hvis det giver problemer du kontakte kredsen (Jette Husum)

Besparelser på skolerne

Skoleåret 2017/18 har allerede inden det er gået i gang fået en særdeles brutal start. De politiske beslutninger om rammebesparelser i 2016 og 2017, de manglende prisfremskrivninger osv har betydet store besparelser på skoleområdet. Besparelser der kun har kunnet nås gennem personalereduktioner. Ud over de kolleger, der har valgt at sige farvel grundet jobskifte eller pensionering, er der udpeget 15 kolleger til afskedigelse. Efter en del arbejde i forvaltningen, kolleger, der har sagt op eller skal på fx barsel, er tallet nu nede på 2. Men den reelle reduktion af lærere er altså noget større.

I Randers Lærerforening mener vi, at det er uforsvarligt overfor eleverne. Flere skoler vil få problemer med at leve op til folkeskoleloven, to-lærertimer spares væk og mange elever vil ikke kunne få den hjælp, som de har behov for.

Den eneste måde at sikre eleverne to-lærerordninger på, er ved at veksle den understøttende undervisning til to-lærertimer. Dette kan kun lade sig gøre på 4. – 9. klassetrin, hvor 78% af klasserne har søgt om at anvende denne mulighed.

En del af provenuet fra skolestrukturændringerne skulle bruges til to-lærerordninger i klasser med mange elever. På flere steder er de udmøntede rammebesparelser større end tildelingen til de her nævnte klasser, og på andre skoler får man slet ikke del i disse midler. Provenuet er med andre ord blevet væk, og fra strukturflertallet var udmeldingen ellers, at man nu havde sikret folkeskolen i Randers.

Det er kort sagt en ommer. Nu skal I som politikere finde de penge, der gør, at vi også i fremtiden kan have en folkeskole, hvor den enkelte lærer og børnehaveklasseleder kan gøre en forskel til gavn og glæde for hver eneste elev.

Investeringer i elevernes skolegang nu, skal sikre vores velfærd i fremtiden! For kære politiker husk: Børnene i folkeskolen er nogens – det kunne være dine egne...

Kompetenceudvikling af børnehaveklasseledere

I efterået holdt Randers Lærerforening møde med børnehaveklasselederne og helt naturligt var kompetenceudvikling på dagsordenen. Efterfølgende har vi drøftet det med skolechefen og Læringscenter Randers.

Og nu er kompetenceudviklingsforløbet klart. Det er netop gennemgået for børnehaveklasselederne og nu skal de tilmelde sig til Læringscentret.  

Kredskontoret har lukket

Kredskontoret har lukket den den 26. maj.

Vi åbner igen mandag den 29. maj kl. 9.00.

Venlig hilsen

Kredsstyrelsen

Webdesign: BUCHS AS