Høringssvar

Skole- og Uddannelsesudvalget har i øjeblikket flere ting i høring. Randers Lærerforening har lavet høringsvar til "ny takstbetaling for 10. klasse på specialskolerne" og ingen betaling for "omgængere på klassetrin på specialområdet". Læs høringssvarerne her.
Alle_142 2013 3 15 DLF Utterslev 001

Ny takstbetaling for 10. klasse på specialskoler
På specialskolerne går der en række elever, der er særdeles udfordrede og som skal have den nødvendige hjælp og støtte, således at de bliver parate til deres videre færd i livet.

Randers Lærerforening er positiv overfor, at man undersøger strukturen på specialområdets 10. klassestilbud og beskriver denne. Herunder at lave et eller flere forslag til formål og en ny struktur på 10. klassesom-rådet. Eventuelle forslag om formål og struktur skal indeholde beskrivelser af konsekvenser for såvel elever som lærere, herunder en arbejdsmiljøvurdering/risikovurdering.

Den foreslåede besparelse vil medfører ændringer i det nuværende tilbud. Før analysen og formålsbeskrivelse er gennemført giver det ikke mening at lave ændringer i det nuværende tilbud. Den foreslåede bespa-relse/takstændring bør derfor ikke gennemføres, før der er klarhed over, hvilket tilbud man vil sætte i stedet for det nuværende.

Før man laver eventuelle ændringer i de nuværende tilbud, er det vigtigt, at der bliver lavet en redegørelser over konsekvenserne for de unge set i forhold til det nuværende 10. klassestilbud.

Såfremt man vil gennemføre den foreslåede takstnedsættelse, bør der forud for vedtagelsen være en oversigt over de personalemæssige konsekvenser og en analyse af, hvilke konsekvenser ændringerne vil have for arbejdsmiljøet (risikovurdering).

Omgængere på samme klassetrin
På specialskolerne går der en række elever, der er særdeles udfordrede og som skal have den nødvendige hjælp og støtte, således at de bliver parate til deres videre færd i livet.

I beskrivelsen af forslaget fremgår det, at ”En årsag til, at en elev i et specialundervisningstilbud skal gå et år om på et givet klassetrin, vil ofte være, at eleven har haft et højt fravær i det foregående skoleår, hvor specialtilbuddet har fået fuld takstbetaling for eleven.”

Uanset om eleven er på skolen eller ej, er skolen nødt til at have personale, der gør, at skolen kan undervise eleven, hvis eleven møder op. Meget fraværende elever, der grundet skoleværing ikke møder på skolen, skal fx hjemmeundervises og skolen bruger derudover mange ressourcer på at få eleven til at gå i skole.

Det fremgår desuden at sagsfremstillingen, at besparelsen er meget vanskelig at skønne.

Før man laver eventuelle ændringer i de nuværende tilbud (betaling til skolerne), er det vigtigt, at der bliver lavet en analyse af konsekvenserne for skolerne, elever og personale.

Randers Lærerforening opfordrer til, at der i forbindelse med den videre sagsbehandling og før en eventuel beslutning laves en oversigt over de personalemæssige konsekvenser, herunder afledte konsekvenser for elever i specialklasser og –skoler, samt en vurdering af besparelsens arbejdsmiljømæssige konsekvenser.

Forslagene, der er sendt i høring kan læses her - punkt 184 og 185 i dagsordenen.