Ny styrelsesvedtægt i høring

Randers Kommune har udarbejdet et forslag til en ny styrelsesvedtægt for folkeskolen.
Alle_099 2013 06 04 DLF Skole 009

Styrelsesvedtægten er sendt i høring og fristen for høringssvar er den 21. december. Materialet om den nye styrelsesvedtægt kan læses her.

Randers Lærerforening har udarbejdet et høringsvar, som kan læses her:

Randers Lærerforenings høringssvar til forslaget til ny styrelsesvedtægt
Randers Lærerforening har med stor interesse læst forslaget til en ny styrelsesvedtægt.

Randers Lærerforening finder det positivt, at man med forslaget får lavet en praksis omkring valgperioder og hvem der er valgbare. En praksis, der giver mening for de enkelte skolers bestyrelser.

Tiltaget omkring et fælles elevråd er en tilpasning til nuværende virkelighed og desuden står det i forbindelse med demokratisk dannelse.

I henhold til §41 i folkeskoleloven kan der dannes et rådgivende organ for det kommunale skolevæsen. Det sikrer skolebestyrelserne, lederne, elevrådene, de faglige organisationer m.fl. et forum, hvor forhold formelt kan drøftes på tværs. Det skal pointeres, at det beskrives, hvad det rådgivende organ skal bruges til, så man kan undgå interessekonflikter. Det rådgivende organ må aldrig træde i stedet for at høre og drøfte med de respektive samarbejdsparter. Der er disponeret med for få medarbejderrepræsentanter set i forhold til at antallet af skolebestyrelsesmedlemmer.

Randers Lærerforening anbefaler på det kraftigste, at man opretholder de pædagogiske råd eller har en tilsvarende form for medarbejderinddragelse. Det skal fremgå af styrelsesvedtægten, at der skal holdes møder for hele det pædagogiske personale, såvel som for de enkelte personalegrupper. På disse møder debatteres skolens pædagogik og didaktik, samt øvrige udvikling, rådgivning af skolebestyrelse og relevante samarbejdsforhold. Såfremt der er enighed på skolen mellem ledelse og de tillidsvalgte medarbejderrepræsentanter, skal der være mulighed for at der lokalt kan aftales en anden form end den, der beskrives i styrelsesvedtægten.

Såfremt dette ikke er præciseret og en procedure for dette samarbejde ikke fremgår, er der ingen garanti for, at medarbejderne inddrages som forventet i samarbejdet.