Udviklingsplan for specialundervisning

Randers kommune har lavet "Udviklingsplan for specialundervisning". På Byrådsmødet den 22. maj blev det besluttet at sende planen i høring frem til den 7. august. Randers Lærerforening har indsendt nedenstående høringssvar.

Randers Lærerforenings Høringssvar ”Udviklingsplan for specialundervisning”

Randers Lærerforening kan ikke anbefale ”Udviklingsplan for specialundervisning”. Styrelsen i Randers Lærerforening har indgående forholdt sig alle elementer i oplægget og har valgt at fremsende følgende kommentarer:

Afsnit 1 indledning og baggrund for udviklingsplanen: baggrunde for udviklingsplanen er ikke acceptabel!

 • ”udgifterne til specialundervisning i Randers Kommune er i de seneste år vokset betydeligt” konkluderes i indledningen. Det er ikke så mærkeligt, for hvis man læser i rapporten fra Kora, så skriver de, at der er langt flere børn og unge med behov for vidtgående specialtilbud end kommunen rent faktisk ekskluderer set i forhold til de socioøkonomiske faktorer. Man må derfor forudse en løbende stigning på området.

 • Det er et politisk valg at sammenflette alle udgifter til den almindelige undervisning og specialundervisning i en fælles økonomi til folkeskolen under ét – jvf. fig. 2 i udviklingsplanen.  Udgifter til specialundervisning under ét øges hele tiden og har den følgeeffekt at den almindelige undervisning presses tilsvarende, når der kun er de samme midler at bruge af.

 • Politikerne har haft til hensigt at gøre de ”ustyrbare udgifter”  til specialundervisning ”styrbare” ved at indlemme dem i udgifterne til folkeskolen.

 • Det ville være befriende for alle, om politikerne stod ved, at der er et sæt udgifter forbundet med at leve op til lovens krav om, at alle elever skal have tilbud om den rette undervisning, og at byrådet efterfølgende budgetterer i forhold til dette. Den almindelige undervisning i folkeskolen kan derved få lov til at beholde de budgetterede midler og dermed forfølge de udviklingsplaner, som skolerne arbejder med.

 • Politikerne beder om at få udarbejdet en fornyet inklusionsstrategi, ”der sikrer at færre børn ekskluderes samtidig med at flere udfordrede elever tilbydes mindre indgribende tilbud tættere på deres basisklasser” – hermed beder politikerne om, at der findes tiltag, så man kan undlade de dyre løsninger og i stedet måske gå over til en udvidet model af de nye ”mellemrumsklasser”, som er et midlertidigt tiltag, hvortil der ikke kræves visitering. Vi stiller os tvivlende overfor,
  • om eleverne får undervisning i henhold til folkeskoleloven,
  • om de efter en periode i ”mellemrumsklassen” er i stand til at følge undervisningen i deres egen klasse ved tilbageføring hertil.
 • ”Forvaltningens anbefaling af udvikling af specialundervisningsområdet sker på baggrund af bl.a. følgende princip: ”de børn/elever, som har behov for specialundervisning, skal tilbydes dette på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering. Der anvendes ikke specialtilbud, som alene lever op til økonomiske hensyn”.
  Det er et mega flot princip som Randers Lærerforening kun kan bakke op om, endda med begejstring. Vi vil opfordre til, at dette princip bliver overskriften for den nye udviklingsplan, og at området får en selvstændig økonomi, som gør det muligt at efterleve princippet.  Dette princip er i stærk kontrast til alle de øvrige forslag og beskrivelser i ”udviklingsplan for specialundervisningsområdet”, som i pæne vendinger beskriver en påtænkt besparelse/stram økonomisk styring af området med reduceret tilgang til barnets tarv.

 • Randers Lærerforening har med interesse været repræsenteret i følgegruppen. Arbejdet i følgegruppen har bidraget med sparing, men har ikke været med i udarbejdelsen af dette forslag.

Randers Lærerforening opfordrer byrådet til at investere i alle elevers skolegang, således at alle eleverne får tilgodeset både deres faglige og sociale behov.

Vi er bekendte med, at der på inklusionsområdet er igangsat en række initiativer, herunder inklusionsvejledere under Læringscenter Randers og skoleforvaltningens projekt ” Skolen for alle”, der tager udgangspunkt i en række af anbefalingerne fra ”Inklusionseftersynet”.

Randers Lærerforening har gennemført flere Inklusionsundersøgelserne – den seneste fra indeværende skoleår (2016/17) viser, at skolerne er pressede på dette område, og at der bl.a. mangler uddannelse, to-lærerordninger m.m. ude i skolerne for at fremme inklusionen.

I Koras rapport påpeges det, at ændringerne i skolestrukturen sandsynligvis har haft betydning for stigningen i henvisninger til segregeret specialundervisning. Skolerne og eleverne bør ikke pålægges forringede vilkår fordi, man i forbindelse med skolestrukturen ikke har taget højde for deraf afledte ekstraudgifter.

Randers Lærerforenings konklusion er

Indtil der er klarhed over værdien af de nuværende og nye projekter på området, bør der ikke laves yderligere ændringer. Forud for eventuelle ændringer i specialundervisningen bør der, derfor nedsættes analysegrupper med relevant deltagelse af ledere, medarbejder, de faglige organisationer m.m., således at de pædagogiske konsekvenser af eventuelle ændringer klarlægges før en eventuel beslutning træffes.

Vi påpeger, at det er vigtigt, at alle aktører (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Læringscenter Randers, folkeskolen incl. specialskolerne, diverse konsulenter mv.), som arbejder for folkeskolen og dens elever er samlet i skoleafdelingen, så der er flow i samarbejdet og tydelige og hensigtsmæssige arbejdsgange til gavn for den hurtige og nødvendige indsats.

Der skal arbejdes ud fra, at området sikres en økonomi, der gør, at hverken det specialiserede område eller almen området er udfordret på at levere den rette undervisning.

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand

 

Webdesign: BUCHS AS