Regnskab for 2018 og budget

Alle_125 2013 06 10 DLF 101
Randers Lærerforenings regnskab for 2018 samt budgetterne for 2018, 2019 og 2020
Indtægt Regnskab 18 Budget 2018 2019 2020
Kontingent 2.546.308 2.657.520 2.691.360 2.713.920
Refusion Akut 309.600 450.000 450.000 380.000
Særlig Fond 9.634 10.000 12.000 10.000
Rykker/andet 50.000   0  
I alt 2.915.542 3.117.520 3.153.360 3.103.920
         
Styrelsesudgifter        
Frikøb 1.746.945 1.840.000 1.880.000 1.870.000
Mulitimedier 12.000 12.000 12.000 12.000
I alt 1.758.945 1.852.000 1.892.000 1.882.000
         
Mødeudgifter        
Diæter 11.699 20.000 20.000 13.000
Kørselsgodtgørelse 60.997 60.000 60.000 62.000
Købmand m.m. 21.911 25.000   25.000
Møder 28.056 25.000 60.000 30.000
Kongres 8.039 12.000 15.000 13.000
Repræsentation 3.209 2.000 2.000 4.000
Pensionistarrangement 54.031 52.000 55.000 57.000
I alt 187.942 196.000 212.000 204.000
         
Kurser og konferencer        
Generalforsamling 55.188 70.000 60.000 65.000
TR-kurser 168.946 250.000 230.000 205.000
Faglige klubber 23.097 40.000 40.000 30.000
I alt 247.231 360.000 330.000 300.000
         
Personaleudgifter        
Løn - kontor 272.771 275.000 285.000 290.000
Rengøring 35.109 35.000 40.000 42.000
Lønsumsafgift 22.384 25.000 22.000 24.000
I alt 330.264 335.000 347.000 356.000
         
Kontorhold        
Kontorartikler og kopi 27.230 45.000 42.000 40.000
PBS 11.131 32.000 35.000 25.000
Porto/gebyrer 317 1.000 1.000 500
telefon 10.875 10.000 18.000 12.000
Småanskaffelser 9.622 10.000 10.000 10.000
Nyanskaffelser 93.892 12.000 12.000 12.000
Forsikringer 25.345 25.000 26.000 28.000
Aviser 5.401 5.000 4.000 5.000
EDB-software 1.073 5.000 5.000 3.000
I alt 184.886 145.000 153.000 135.500
         
Lokale        
Husleje 90.000 90.000 100.000 100.000
Varme m.m. 61.628 65.000 62.000 62.000
Vægter 8.190 10.000 11.000 10.000
Indvendig vedligehold 67.452 10.000 10.000 20.000
Renholdelse 4.900 10.000 7.000 7.000
I alt 232.170 185.000 190.000 199.000
         
KSØ 21.731 23.000 23.000 25.000
Revison 15.625 16.000 17.000 17.000
         
Samlet udgift 2018 2018 2019 2020
  2.978.794 3.112.000 3.164.000 3.118.500
         
Indtægt 2.915.542 3.117.520 3.153.360 3.103.920
Resultat før renter -63.252 5.520 -10.640 -14.580
Renter -28.043 30.000 20.000 15.000
Årets resultat -91.295 35.520 9.360 420
         
         
Aktiver 2018 2.017    
Mellemregning Særlig Fond  465.590 428.165    
Tilgodehavender 465.590 428.165    
         
Værdiparpirer 729.395 770.243    
Likvide beholdninger 1.401.623 2.370.551    
Omsætningsaktiver 2.596.608 3.568.959    
         
Aktiver i alt 2.596.608 3.568.959    
         
         
Passiver        
Overført fra tidligere år 1.229.627 1.197.351    
Overført resultat -91.295 32.276    
Egenkapital 1.138.332 1.229.627    
         
Hensættelse til faglig opdatering 140.000 140.000    
Hensættelse til frikøb 670.000 670.000    
Hensatte forpligtigelser 810.000 810.000    
         
Skyldigt frikøb 585.128 1.434.545    
Skyldig A-skat og AM-bidrag 18.227 20.163    
Skyldige feriepenge 31.669 30.536    
Anden gæld 13.252 44.088    
Gældsforpligtigelser 648.276 1.529.332    
         
Passiver i alt 2.596.608 3.568.959    
         
Værdipapirer        
SI Moderat KL 3042 310.497 310.497    
SI Offensiv 1880 192.550 192.550    
SI Vækst 269.306 269.306    
Kursregulering -42.958 -2.110    
I alt 729.395 770.243    
         
Likvide midler        
Lån og Spar 1.393.551 1.598.957    
Skjern Bank 0 763.934    
SparKron SK invest 3 konti 8.072 7.660    
I alt 1.401.623 2.370.551