Den skriftlige beretning

Dsc02072
På Kredsstyrelsesmødet den 5. marts godkendte en enig kredsstyrelse den skriftlige beretning for Randers Lærerforening

Løn og Arbejdsforhold

Arbejdstidsaftalen og Opgaveoversigter
Vi er nu godt i gang med år 2 efter vores nye arbejdstidsaftale. Omdrejningspunktet i aftalen er professionel kapital og derved dialogen mellem kolleger, teams og ledelsen. Tilbagemeldingerne handler om, at dialogen mellem den enkelte og lederen er blevet bedre, at børnehaveklasselederne er pressede af mange timer og fleksibiliteten opleves forskelligt.

Jævnfør arbejdstidsaftalen har alle skoler i begyndelsen af 2019 evalueret arbejdstidsaftalen. En evaluering som efterfølgende blev sendt til skoleforvaltningen og Randers Lærerforening. Afslutningsvis var alle ledere og tillidsrepræsentanter samlet til en slutevaluering, med det formål at klæde forhandlingsparterne på til mulige forbedringer af arbejdstidsaftalen. De mange drøftelser på skolerne og opsamling med leder og tillidsrepræsentanter har været en positiv oplevelse. Tilfredsheden med aftalen har været udtalt, og både lederne og tillidsrepræsentanter har ønsket, at aftalen forsætter.  

Opgaveoversigterne, som vi analyserer på Kredskontoret, er af svingende kvalitet, men i forhold til tidligere er der sket forbedringer. Det er blevet tydeligere, hvad den enkelte har af opgaver, men der er stadig plads til forbedringer. I gennemgangen af opgaveoversigter for indeværende skoleår, har vi også konstateret, at på enkelte skoler er der ikke sat undervisningstid på fx lejrskole eller skolefest. Dette har betydning for udbetaling af et eventuelt undervisningstillæg. Ligeledes kan vi konstatere, at kolleger får fratrukket undervisningstimer med begrundelsen ”kursus”, selv om de i opgaveoversigten ikke har en opgave, der hedder ”kursus”. Dette er ikke tilfredsstillende. Efter gennemgangen har vi orienteret tillidsrepræsentanten på den enkelte skole, således at tillidsrepræsentanten kan rejse sagerne og få bragt forholdene i orden.

Når der sker ændringer i opgaverne, eller man ikke kan nå at løse de tildelte opgaver inden for arbejdstiden, er det vigtigt, at man går til ledelsen, eventuel med hjælp fra tillidsrepræsentanten.

Beskæftigelsessituationen
I lighed med tidligere år har Randers Lærerforening lavet en oversigt over opslåede stillinger i Randers Kommune inden for vore ansættelsesområder. I sidste beretning skrev vi, tallene for 2017. I den følgende tekst er tallene fra 2017 sat i parentes.

I 2018 blev der opslået 70 stillinger (66). I 2016 var det tilsvarende tal 120.

Der har igen i 2018 været mange stillingsopslag.  Samtidig har vi ud fra tilbagemeldinger fra bl.a. tillidsrepræsentanterne kunnet konstatere, at det kan være svært at rekruttere læreruddannede lærere. 

Løntjek
Vi har som de øvrige faglige organisationer tilbudt løntjek til medlemmerne i uge 46 og 47. Herudover vil alle medlemmer få løntjek når de måtte ønske det. Det er vigtigt, at man kan være tryg ved, at man får den rette løn. Generelt finder vi ikke mange fejl ved vores løntjek, men et enkelt tillæg kan smutte og det får vi så styr på. I dette års løntjek blev lærerforeningens udsendte stillet spørgsmålet, ”hvorfor er jeg ikke Overlærer, når min kollega er det. Vi har lige stor anciennitet?”

Det har vi undersøgt, og det forholder sig sådan, at ifølge bemærkningerne til § 6 stk. 2 gælder det:

”Når læreren har været beskæftiget i 8 år, oprykkes den pågældende til stillingsbetegnelsen overlærer, såfremt de tjenstlige forhold i enhver henseende har været tilfredsstillende.”

Vi har ladet sagen overgå til forvaltningen, som ikke lige havde et svar parat, men det forholder sig sikkert sådan, at det er en procedure, der er gået i glemmebogen og det er sagsbehandlingen heraf også gjort. Punktet har været drøftet i Sektor-MED skole og det er aftalt, at forvaltningen udarbejder en procedure, således at lærere med 8 års anciennitet bliver ”overlærere”. Hvis man googler ordet får man dette svar: Overlærer er en stillingsbetegnelse, som en folkeskolelærer automatisk får tildelt, efter man har opnået en vis anciennitet, otte år. Stillingsbetegnelsen ændrer ikke på en lærers opgaver, men udløser dog et lille løntillæg”.  Det er ikke et helt rigtigt svar, for efter 8 år får man 5 trin i lønforhøjelse, svarende til 2.694,25 kr. mere i løn pr. måned. Den store lønforhøjelse indvarslede tidligere den fine titel af ”overlærer”, som indikerede at læreren levede op til samfundets forventninger til læreren.  Spørger man Danmarks Lærerforenings  hjemmeside får man intet svar.

OK18
2018 var overenskomstår. På generalforsamlingen i 2018 hørte vi Gordon Ørskov Madsen fortælle om situationen i primo marts. Som bekendt skulle vi noget længere hen på året, før vi fik et resultat. Det skete efter et forløb, der genopfriskede en lang række af de gamle udtryk om sammenhold, fællesskab og solidaritet, men som afgjort også viste, at de har deres berettigelse. Vi hørte om musketer-eden, som arbejdsgiversiden har det svært ved og vi nåede et resultat, hvor næste alle kunne være meget tilfredse.

Medlemmerne af Danmarks Lærerforening var nok de mest utilfredse – vi nåede nemlig ikke i mål med vores vigtigste pind i det store OK18-spil – en arbejdstidsaftale. I stedet fik vi så meget andet, og derfor anbefalede kredsstyrelsen i Randers Lærerforening også, at man stemte ja til resultatet. I Randers Lærerforening stemte 80,9%. Af de afgivne stemmer var der 76,9% på ja. På landsplan stemte 78,1% og ja-procenten var 74,6%. Uanset resultatet stod vi som forening i en situation, hvor der var behov for en massiv deltagelse i urafstemningen – det fik vi heldigvis og mange tak for det.

Nye lønaftaler
UU: Der er indgået to nye lønaftaler på UU, idet vi er blevet enige om, at vejledere ansat efter protokollat 3 arbejder efter en fleksibel aftale, hvilket betyder, at de har én normperiode og én årlig optælling af deres arbejdstid. Der kan forekomme overtid som aflønnes efter gældende regler. Flekstidsaftalen giver et tillæg på kr. 15.000,-. Herudover er der aftalt et vejledertillæg på kr. 2.000,-.

Skoleområdet: vi har aftalt et tillæg på kr. 6.000,- for skiftende arbejdssteder, tillægget gives for undervisning på anden skole, hjemmeundervisning og undervisning på anden institution mv. Fagpiloter får et tillæg på kr. 15.000,- og inklusionsaktører får kr. 2.000,-. Alle tillæggene er angivet i niveau 31/3-2000.

Skolen

Skolernes økonomi og budget 2019
Igennem 2018 har der været meget fokus på økonomien på kommunens skoler. Flere skoler har kørt med røde tal – også underskud, der har været under de 5%, som var i orden i forhold til den ”gamle Randers-model”. Byrådet besluttede, at underskuddene skulle væk, og en række skoler blev sat i gang med at lave handleplaner. Handleplanerne indebar fx hjemtagning af et stort antal elever fra specialiserede tilbud, hvilket dog ikke er sket. Ændringerne i Randers-modellen ser vi som et stort og voldsomt indgreb i skolernes økonomi og decentrale styring. I praksis har det virket som en voldsom besparelse i forhold til driften.

I 2017 blev der valgt et nyt byråd – et byråd, hvori der ud fra løfterne fra før valget var flertal for at øge tildelingerne til skolerne. Efter valget viste virkeligheden sig at være en anden. I stedet for flere midler til at løfte skolerne har den stået på besparelser. Den sidste er på 0,5%  og gennemført som et såkaldt effektiviseringsbidrag. At besparelsen først har virkning fra skoleåret 19/20 fik nogle politikere til at fortælle, at de havde fået tilført ekstra penge til skoleområdet. Besparelsen på den 0,5% vil sammen med de tidligere besparelser gøre hverdagen på skolerne til en kamp for at sikre kvalitet i undervisningen og balance mellem de krav, der stilles til personale og de ressourcer, der er til rådighed til at løfte opgaven.  I budgettet for 2019 er der tilført skolerne et beskedent beløb til undervisningsmidler.

Kompetenceudvikling
Sidste skoleår var der lærere fra alle folkeskoler, som blev efter/videreuddannet som AKT-aktører. I år er det aktører med dansk i fokus, der får samme mulighed. For begge grupper har man taget udgangspunkt i lokale behov for udvikling, og samtidig haft forskellige temaer i fokus til fælles ny viden og drøftelse. Vi håber, at man på denne måde, kan få ny viden og nye handlemuligheder helt ud i klasserne. Co-teaching kan her være en metode til, hvordan man giver muligheder for, at lærere og vejledere kan arbejde sammen om at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning.  

Aktørerne har delt deres viden og nye erfaringer med hinanden på tværs af skolerne.  

Specialskoler, -klasser og –undervisning
Specialskolerne og –klasserne er under pres. Byrådet mener, at der bruges for mange penge på at sikre eleverne den undervisning, som eleverne har behov for.  Sidst man kiggede på området viste KORA’s undersøgelse, at flere elever burde visiteres til et specialiseret tilbud end tilfældet er.

I forbindelse med budget 2019 er der fokus på det specialiserede område og der er lavet en række forslag, der skal begrænse udgifterne til området, og der er allerede igangsat besparelser på Firkløverskolen og Vesterbakkeskolen.

Et af forslagene til styring af udgifter og besparelser er, at alle elever i specialklasser skal tilbage på distriktsskolen. Et forslag, der medfører store udfordringer. Randers Lærerforenings inklusionsundersøgelser har gennem alle årene vist, at lærerne efterspørger efter-/videreuddannelse i forhold til løsning af inklusionsopgaven. Syddjurs Kommune har tidligere lavet en lignende løsning, hvor eleverne er hjemtaget fra specialklasserne og sendt tilbage i den almene klasse. Erfaringerne fra Syddjurs skræmmer.  

På skolerne er der lavet en række såkaldte ”mellemrumstilbud”, hvor elever kan få dele af eller hele deres skolegang i en kortere/længere periode. Tilbuddene er af svingende kvalitet, bl.a. begrundet i personalebemanding, personalets kvalifikationer, ydre rammer m.m.

PLF2 - Professionelle Læringsfællesskaber II
I dette skoleår har der været fokus på ledere, implementeringsteam og diverse vejledergrupperinger. Skolerne har skullet udvikle med udgangspunkt i praksis og lokale behov. Det betyder, at skolerne har arbejdet med forskellige temaer, emner og forskelligt fokus. Lokalt forankrede grupper har været på læringslabs sammen, hvor ny viden er blevet tilegnet for derefter at blive prøvet af på skolen. Efterfølgende har grupperne delt viden på tværs af skoler, som inspiration til nye tiltag i fremtiden.


Læringsplatforme og fælles mål
”Mens vi venter” – Den 14. december 2017 trådte loven vedrørende ”Fælles mål” i kraft, hvilket betyder at de 3170 færdigheds- og vidensmål nu er vejledende. Den 15. marts 2018 trådte de nye bekendtgørelser om ”Fælles mål for folkeskolens fag og emner” i kraft, men der ventes på de reviderede læseplaner og undervisningsvejledninger, som gerne skulle være færdige i løbet af foråret/sommeren, så de kan implementeres i løbet af næste skoleår.

I december 2018 deltog repræsentanter fra Randers Lærerforening sammen med repræsentanter fra forvaltning, skoleledelser og Læringscenter Randers i et stort møde indkaldt af Undervisningsministeriet, KL, og Danmarks Lærerforening. Her fortalte de 3 parter om lempelserne af fælles mål, større professionelt råderum til at tilrettelægge undervisning, øget lokal og didaktisk frihed, større fokus på folkeskolens formål og styrkelse af den professionelle dømmekraft.

VI fik inspiration til at arbejde videre hjemme i vores egen kommune. Sammen med forvaltning, skoleledere og Læringscenter Randers afholder vi en inspirationseftermiddag, hvor skoleledere, Tillidsrepræsentanter og udvalgte kolleger kan få inspiration til, hvordan arbejdet med de nye vejledninger kan foregå.

Folkeskolens formål og fagenes formål er udgangspunktet for undervisning i folkeskolen. Hvert fag har sine kompetenceområder og mål samt færdighedsområder og vidensområder. Drøftelsen af, hvordan man gør, hvad man gør og hvorfor man gør i de enkelte fag, hvad er skolens røde tråd, hvad er god undervisning? Hvornår er undervisning god? Denne drøftelse er vigtig ude på skolerne, og derfor skal der skabes tid og rum til denne.

Når lærerne på den måde er sat fri, hvordan kan læringsplatformen så bruges? Der skal ske ændringer, så de passer til lærerens behov og ikke omvendt. Læringsplatformen er sat i værk for at genererer elevplaner. Bekendtgørelsen for elevplaner er ikke ændret, men der foregår et udvalgsarbejde i undervisningsministeriet, hvor KL og Danmarks Lærerforening deltager. Så det bliver spændende at følge, hvad udfaldet af dette arbejde bliver – og hvornår, der meldes noget ud.

Sektor-MEDskole 2018
Randers Lærerforening har 5 pladser i dette udvalg. Leif Plauborg er næstformand og på de fire andre pladser sidder Pia Foersom, Mads Christensen, Michael Povlsen og Mads Møller (tillidsrepræsentant på UU).

Der afholdes fast fire møder om året plus et par ekstraordinære. Vi oplever, at møderne bliver afholdt i en god og konstruktiv tone.

Af vigtige emner, der har været til drøftelse, skal nævnes trivselsmålinger, forflyttelser, udviklingsplan for specialundervisningen, ressourceudmelding, ejendomsservice, skoleårets planlægning, vold mod skolens personale, FGU Randers, Aula og uddannelse af vikarer.

Sygefravær og projektet Mere Tid og Trivsel er blevet fulgt nøje. Sygfraværet er stadig højt for skolernes lærere, men alt tyder på at kurven er knækket.

Rygepolitik
I Randers Kommune blev der i 2018 vedtaget en ny rygepolitik. Politikken forbyder rygning i arbejdstiden (også selv om man flekser ud). Randers Lærerforening har orienteret tillidsrepræsentanterne om, at rygning i arbejdstiden i gentagelsestilfælde i sidste ende kan have konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Social og Sundhedsskolen
Randers Social- og Sundhedsskole har i 2018 haft et lavt antal undervisere i forhold til de opgaver, der har været. Det har betydet at alle skal spænde over alle de udbudte uddannelser. Det stiller ikke bare store krav til den enkeltes faglige viden, men også en stor indsigt i uddannelsernes indhold, fordi grundfag og uddannelsesspecifikke fag sammen skal udgøre en helhed for eleverne.

Erhvervsuddannelserne er vekseluddannelser, og derfor er der en ulige undervisningsbelastning hen over normperioden, der er på et år. Underviserne skal desuden ofte undervise på uddannelser i begge afdelinger; Randers og Grenå.

OK18 bragte en lønstigning på det statslige område, hvis overenskomster personalet på Social- og Sundhedsskolerne er omfattet af. Lønstigningerne svarer til det kommunale områdes. Pensionsprocenten er pr. 1. oktober 2018 blev hævet med 0,23 procentpoint . Disse penge er dog endnu ikke kommet til udbetaling, fordi der pt verserer en uenighed om spisepausen på nogle skoler under statens område.

Lokalløn anvendes på SOSU skolerne efter aftale mellem tillidsrepræsentanter og skolens ledelse. På Social- og Sundhedsskolen forhandles lokalløn hvert år. Forhandlingskompetencen er placeret hos tillidsrepræsentanten.

Læringscenter Randers

Læringscentret udfører en række konsulent- og uddannelsesopgaver for skoler og skolernes personale. Bl.a. er inklusionsaktørerne uddannet gennem et undervisningsforløb på Læringscentret. Læringscentret har holdt møder for bl.a. vikarerne og her har Randers Lærerforening været inviteret.

Som beskrevet andetsteds i beretningen arbejder vi sammen med Læringscentret om en temadag for tillidsrepræsentanter og skoleledere om Fælles Mål.

På Læringscentret er der ansat en række konsulenter under Danmarks Lærerforenings overenskomst. Da der ikke i skrivende stund er valgt en tillidsrepræsentant på Læringscentret, er formanden for Randers Lærerforening fungerende tillidsrepræsentant på Læringscentret, og han deltager i bl.a. ansættelsessamtaler.

CSV/Hjernecenter
På CSV er der ikke nok ansatte til, at vi kan have en tillidsrepræsentant. Derfor er de ansatte lærere henvist til at benytte sig af service fra formand og næstformand i Randers Lærerforening. På lignende vis er det gået med Hjernecenter Randers. Fra at have 6 ansatte på vores overenskomst, så er der om kort tid kun 4 ansatte på vores overenskomst og så bortfalder retten til at have en tillidsrepræsentant på stedet.

UU Randers
Vi har været i tæt dialog med medlemmerne og TR på UU for at finde frem til en fælles forståelse af ønske om løntillæg og en flexaftale. Vi har nu fået landet to aftaler, som vi finder tilfredsstillende for alle parter.

Synssamarbejde Midt/Hørecenter Randers
På Syns- og Hørecentret har vi nu ansatte nok til at vi kan få en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Vi har gennem længere tid været i kontakt med vores medlemmer og i Biografgade. Vi er meget tilfredse med samarbejdet. I februar 2019 blev der valgt en tillidsrepræsentant og suppleant på centret.

Samarbejdet med forvaltningen
Vi er ikke altid enige med skoleforvaltningen i Randers Kommune, men trods dette vil vi betegne samarbejdet som velfungerende. I forbindelse med Danmarks Lærerforenings kongres blev der afsendt et brev til landets borgmestre om samarbejdet mellem den lokale lærerforening og kommunen. Brevet blev sat på dagsordenen til et Skole og uddannelsesudvalgsmøde. Her spurgte man ikke Randers Lærerforening om vores opfattelse af samarbejdet. Derfor skrev vi et brev til udvalgsmedlemmerne omhandlende en række punkter, hvor vi fandt samarbejdet godt, og hvor vi fandt det mangelfuldt.

I forhold til forhandlinger på de forskellige områder er målet at finde lokale løsninger.

Den forberedende grunduddannelse (FGU)
Den 1. august ser en ny skoleform dagens lys. Den Forberedende Grunduddannelse – kaldet det mere mundrette FGU, erstatter en lang række andre uddannelser, herunder AVU, KUU og produktionsskolerne. Et af de helt store spørgsmål bliver finansieringen af FGU’en. Lokalt tyder det på, at der vil mangle nogle millioner – hvorfra skal de komme? FGU’en vil være afhængig af en stor indsats fra UU-vejlederne og de lærere, der har elever, der er i målgruppen. Randers Lærerforening følger udviklingen tæt.

Involverende fagforening
I Randers Lærerforening arbejder vi hele tiden på at blive bedre til gavn for vores medlemmer. I efteråret 2018 gik vi i gang med udviklingssamtaler med kredsen 25 tillidsrepræsentanter. Det er vigtigt at vi tør tage dialogen om, hvordan vi som kreds og den enkelte tillidsrepræsentant kan gøre hinanden bedre. Arbejdet forventes at blive færdiggjort i løbet foråret 2019. Udviklingssamtalerne tager udgangspunkt i Professionel kapital og arbejdet med ”Ny start”.

I efteråret og vinteren 2018 har vi haft en praktikant i huset. Hun læser anvendt filosofi og har haft en arbejdsmiljømæssig vinkel på sit studie. Hun har bidraget med en række tiltag i forhold til arbejdet på arbejdsmiljøområdet.

Organisationen

Pensionisterne
Vi startede året med en sangeftermiddag den 22.februar, hvor Fleming Baade sang John Mogensens sange.

I forårets andre arrangementer havde vi besøg af redaktør Knud Mogensen, Randers Amtsavis, der fortalte om avisernes historie i Randers, byrådsmedlem Jørgen Ørgård, Syddjurs Kommune fortalte om Magtens veje. Årets udflugt med 80 deltagere gik til Fredericia, hvor vi fik en rundvisning på byens volde, og efterfølgende  besøgte vi museet Clay i Middelfart.

Årets “lille” tur gik til årets virksomhed i Randers: Cold Hand Winery i Læsten, hvor vi fik smagsprøver på deres forskellige æblevine, og vi havde besøg af museumsleder Anne Bjerrekær, der fortalte om fængselsmuseet i Horsens og Det Grønne Museum på Gl. Estrup.

Vi sluttede året af med den traditionelle julefrokost i golfklubben med 90 deltagere.

Årets arrangementer er gratis for medlemmer bortset fra udflugten (250 kr.). Dog overvejer vi at tage 100 kr. for julefrokosten til næste år for at få en bedre frokost.

Vi har allerede haft vores første arrangement i år. Formanden for Pontoppidan-selskabet , John Rosdahl, fortalte om Lykke Per. På Randers Lærerforenings hjemmeside kan der læses mere om de kommende arrangementer.

KSØ og 6-byerne
En dejlig kort og mundret forkortelse for det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland, dækkende fra Ran-ders i nord til Hedensted i syd og Silkeborg i vest til Djursland mod øst – er KSØ.

Der samarbejdes på flere niveauer gennem jævnlige møder - dels mødes formandsskaberne med de lokale hovedstyrelsesmedlemmer forud for hvert hovedstyrelsesmøde, hvor man bl.a. debatterer punkter til det kommende møde, dels arbejder med forskellige arrangementer, dels drøfter kommunale forhold af fælles interesse, dels......

Derudover er der af KSØ nedsat en række andre arbejdsgrupper, der beskæftiger sig med pædagogiske forhold, arbejdsmiljø og et kursusforum, der arrangerer TR-kurser m.m..

Som en af landets seks store byer, deltager Randers Lærerforening i 6-by-samarbejdet, hvor lærerforenin-gerne fra de 6 store byer samarbejder og udveksler erfaringer. Dette sker gennem møder og jævnlig mail-udveksling.

Samarbejdet med de faglige organisationer i Randers
I forbindelse med OK18 og den besluttede sammenlægning af FTF og LO, har vi lokalt haft et samarbejde på tværs imellem de faglige organisationer. Det ses bl.a. til 1. maj, hvor LO Randers står som arrangør. Her inviteres også talere fra de gamle FTF-organisationer. I 2018 var Randers Lærerforenings formand blandt talerne. LO Randers er partipolitisk uafhængig, og til 1. maj er der kun talere fra fagbevægelsen.

De faglige organisationer i Randers er godt på vej til at skabe den lokale udgave af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Dette sker bl.a. ved, at organisationerne deler viden om hinanden gennem deltagelse i forskellige arrangementer.

Desuden har vi i forhold til folkeskolen et godt samarbejde med BUPL og den lokale skolelederforening. Dette er bl.a. kommet til udtryk gennem fælles læserbreve.

De politiske partier
Randers Lærerforening har jævnligt kontakt til repræsentanter fra de forskellige politiske partier. Her drøftes forskellige forhold omhandlende folkeskolen i Randers.

Randers Lærerforening har et stående tilbud til alle politikere og partier – som politiker kan man altid kontakte os for at få afklaret eventuelle spørgsmål m.m. Ligeledes deltager vi gerne som gæster på politiske møder m.m.

Tillidsrepræsentanterne i Randers Lærerforening i 2018
2018 startede med et en-dags kursus (nytårskur), hvor årets opgaver og nye tiltag blev diskuteret og planlagt. Omdrejningspunktet var skolernes budget: Hvordan fordeles og anvendes midlerne? Til gennemgang og efterfølgende debat havde vi besøg af en konsulent fra Danmarks Lærerforening og en skoleleder.    

I 2018 fik vi uddannet 7 nye tillidsrepræsentanter. Alle 7 har gennemgået Danmarks Lærerforenings organisationsuddannelse for tillidsrepræsentanter.

Derudover tilbydes alle tillidsrepræsentanter i Randers Lærerforening efter-/videreuddannelse på forårets kredssamarbejde Østjylland-kursus og på efterårets kursus, afholdt samme med Djurs- og Favrskov Lærerforening.

Udover de mange kursuser, afholder Randers Lærerforening en gang om måneden møde for alle tillidsrepræsentanter, hvor fællestillidsrepræsentanten orienterer om lokale forhold.

I 2018 startede 2 nye tillidsrepræsentanter på Danmarks Lærerforenings organisationsuddannelse.

Kredsstyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle tillidsrepræsentanter for indsatsen.

AMR – AMR-møder mv
Vi har kontakt til alle arbejdsmiljørepræsentanterne. Som noget nyt i år, er vi begyndt at besøge arbejdsmiljøgruppen på skolerne. Arbejdsmiljøgruppen består af én arbejdsmiljørepræsentant og én arbejdsleder. Det har vist sig, at det ikke er alle skoler, som har læst den del af kommunens MED-aftale. 


Arbejdsmiljøgruppen er MED-udvalgets ”værktøj” til at få styr på arbejdsmiljøet.

Kredsen afholder 4 møder om året, på rullende dage, med arbejdsmiljørepræsentanterne. Det har været vanskeligt at få etableret en vedvarende kontakt med arbejdsmiljørepræsentanterne. Det har givet visse vanskeligheder for kommunikationen. På sidste møde mødte mange dog op, og det er vi rigtig glade for. På møderne bliver arbejdsmiljørepræsentanterne opdateret med sidste nyt fra kredsen og Danmarks Lærerforening.

Kontoret 2018
Forkontoret blev renoveret i løbet af sommeren 2018. Vi har ændret arbejdspladserne bedre, så man stadig kan ses, men også kan arbejde ugeneret af de øvrige brugere af forkontoret. Udgifterne til istandsættelsen er betalt af Særlig Fond og kredsens egenkapital.  Vi mangler stadig at indkøbe lidt møbler, blomster m.m. før vi er helt færdige.

Kommunikation
Randers Lærerforening udsender 4 - 6 nyhedsbreve til alle medlemmer der har opgivet en mailadresse. Nyhedsbrevene har hver gang en leder, hvor formanden kommenterer på en eller flere aktuelle problemstillinger, samt en række korte omtaler af forskellige forhold inden for skoleområdet. Her er der links til artikler m.m. på hjemmesiden. Nyhedsbrevene udsendes desuden til en række forskellige samarbejdspartnere. Udover nyhedsbrevene udsendes der forskellige former for information til medlemmerne via tillidsrepræsentanterne.

I samspil med Rander Lærerforenings nyhedsbrev er vores hjemmeside og Facebook et medie vi benytter ofte for herigennem at nå alle vores medlemmer og interessenter. 

Kommunikationen internt i styrelsen og mellem tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne foregår på konferencer på DLFinsite. Desuden afholdes der møder for tillidsrepræsentanterne en gang om måneden. Der er normalt meget stor aktivitet på vore møder og på DLFinsite, som vi derfor anser som et vigtigt redskab for de tillidsvalgte i Randers Lærerforening.

Kredsstyrelsen har et stående tilbud til alle skoler omkring deltagelse i møder i Faglig Klub. Dette tilbud benyttes i stor grad.

Randers Lærerforening udsender jævnligt pressemeddelelser og disse bringes i de lokale medier (både skrevne og elektroniske).

Som et led i Rander Lærerforenings kommunikationsstrategi påbegyndte vi i 2017 skolebesøg, hvor kredsstyrelsesmedlemmer kommer på besøg på skolerne. Vi følger en lærer en dag i det daglige virke med henblik på at fortælle om de gode oplevelser og sætte spot på folkeskolens mange gode indsatser. Skolebesøgene sker i samarbejde med skolechefen, skolelederne, tillidsrepræsentanter og de involverede lærere for i fællesskab at sætte fokus på folkeskolen og de gode oplevelser. 

Hjemmeside og sociale platforme
Gennem de seneste år har vi renoveret, opdateret og fornyet Randers Lærerforenings hjemmeside og Facebookprofil samt udvidet med DLFinsite.

Sideløbende med renoveringen af hjemmesiden oprettede vi en ny Facebookside (Randers Lærerforening), Facebook siden har været en succes målt på de aktiviteter og besøg siden har haft.

Investering
Tidligere har Randers Lærerforenings formue været anbragt på højrentekonti (1-2%) med 2 års opsigelse. Disse konti er for længst udløbet og kan ikke fornyes på samme fine vilkår. Derfor har Randers Lærerforening senest anbragt opsparingerne i investeringsbeviser i Sparekassen Kronjylland. Disse anbringelser er foretaget på anbefaling af hovedforeningen.   

Persondataforordningen – GDPR
I 2018 har vi brugt en del tid på at beskrive og udforme en række politikker m.m., der skal være i orden i forhold til persondataforordningen. Dette har bl.a. betydning i forhold til sagsbehandling, hvor der skal være et samtykke, før vi kan gøre ret meget. På hjemmesiden kan vores privatlivs- og cookiepolitik læses.

Der er løbende et stort arbejde i forhold til at udarbejde procedurebeskrivelser m.m. i forhold til persondataforordningen.

I 2018 indførte vi et nyt elektronisk arkivsystem, hvorfra det er lettere at søge i sager, slette m.m. Der er brugt en del tid på at arbejde med indførsel af det nye system.

FTF-kommunegruppe
Denne gruppe er en gruppe vi virkelig har værdsat at samarbejde med. Gruppens organisationsrepræsentanter er vores samarbejdsparter i HovedMED-regi og i sektor-MED. Gruppen omfatter BUPL, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne, DSR (sygeplejerskerne),socialrådgiverne, Kost og Ernæring og AC-repræsentanterne. Fremadrettet ved vi ikke, hvad der sker med gruppen, idet både fysioterapeuterne og ergoterapeuterne overgår til AC.

Særlig Fond
Randers Lærerforenings særlige fond ejer Lærernes Hus. Særlig Fond betaler til en række konfliktforebyggende tiltag. I 2018 var det bl.a. debatmødet med Anders Bondo Christensen i Århus.  Som det fremgår andet steds i beretningen er forkontoret blevet renoveret. Lærernes Hus har desuden været vært ved forskellige møder og arrangementer.

Styrelsen
Styrelsen har gennem året løst de opståede opgaver. I nogle tilfælde betyder det, at vi inddrager konsulenter i Danmarks Lærerforening.

Det politiske arbejde i styrelsen varetages som udgangspunkt af formandsskabet med udgangspunkt i beslutninger på de ugentlige styrelsesmøder, generalforsamlingsbeslutninger og udmeldinger fra Hovedstyrelsen.

Fra styrelsen skal der lyde en stor tak til alle medlemmer for indsatsen og opbakningen gennem året. Lige-ledes skal der lyde en tak til alle samarbejdspartnere for samarbejdet gennem 2018.

På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

Leif Plauborg
Formand