Min lønseddel - hvordan finder jeg rundt?

På Kredskontoret får vi jævnligt henvendelser omkring forståeligheden af lønsedlen.

På Randers Kommunes intranet "Broen" er der en vejledning til at forstå lønsedlen. Den kan du finde her

Har du stadig spørgsmål til lønsedlen, skal du kontakte Jens Ole Sørensen eller Leif Plauborg i Randers Lærerforening, spørge din Tillidsrepræsentant eller eventuelt sin skolesekretær.

 

Under uddannelse og konflikt

Kursus og eksamen - under lockout

Går du på kursus hos VIA eller hos lignende udbydere og skal du til eksamen i fx et pd-modul, skal du snarest muligt kontakte kredskontoret og tale med Jens Ole Sørensen eller Leif Plauborg.

Venlig hilsen

Kredsstyrelsen

Konflikt - hvad så?

Hvis der ikke opnås et forhandlingsresultat i Forligsinstitutionen træder KL's varslede lockout i kraft. En lockout er arbejdsgiverens kampskridt, men den giver også os som lærere og børnehaveklasseledere en lang række udfordringer. Det gælder uanset om man er tjenestemand eller ok-ansat.

Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation har lavet to konfliktvejledninger, der giver svar på en lang række af de mest almindelige spørgsmål. Kan du ikke finde svar i en af vejledningerne skal du kontakte din tillidsrepræsentant.

Du kan finde konfliktvejledningerne på Danmarks Lærerforenings hjemmeside - klik her.

Delt tjeneste

I arbejdstidsaftalen er der et afsnit, der handler om delt tjeneste. Vi har lavet en lille "kogebog", der fortæller om reglerne. Den er vedhæftet her. 
 
Notatet er tidligere udsendt til tillidsrepræsentanterne.
 
 

Prøveafvikling

I forbindelse med afgangsprøverne (skoleåret 11/12). er det Randers Lærerforening og Randers kommune, der forhandler en eventuel akkord. Denne kompetence ligger ikke på skolerne.
 
Vi har lavet vedhæftede, der handler om folkeskolens afgangsprøver. 
 
Notatet er tidligere udsendt til tillidsrepræsentanterne.
 
 

Mødeplaner og overtid

Den manglende arbejdstidsaftale giver nu en  række nye udfordringer for skoleledere, elever og forældre.
 
En lang række lærere har nemlig oparbejdet overtid i løbet af skoleåret, og ifølge overenskomsten må lærerne kun have overtid i helt særlige tilfælde, medmindre der er lavet en aftale mellem Randers Kommune og Randers Lærerforening.
 
Randers Kommune har ikke ønsket at lave en sådan aftale med Randers Lærerforening.
 
Lærere får aflyst undervisning
Konsekevensen af den manglende aftale er nu, at lærere på kommunens skoler får aflyst deres undervisning. Enten i form af enkelte timer, dage, eller også hele uger, hvor der så skal vikardækkes.
 
På Kredskontoret kender vi til eksempler, hvor lærere får aflyst mere end 2 ugers undervisning i løbet de sidste få måneder.
 
Det giver da kvalitet i undervisningen, eller....
 

Genoptag forhandlingerne

På generalforsamlingen fremlagde Leif Plauborg på vegne af styrelsen en resolution, der opfordrer byrådet til at genoptage forhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale, der kan sikre kvaliteten i den randrusianske folkeskole. Resolutionen blev vedtaget enstemmigt.
 
 
Til Randers Byråd
 
Det er kommunens ansvar at sikre vilkårene for kvalitet i undervisningen
 
Eleverne i folkeskolen er fremtidens vigtigste resurse. Derfor skal de have den bedste undervisning. Det er en langsigtet investering, der skaber de bedste muligheder for den enkelte elev og dermed de bedste muligheder for det danske samfund. 
Det faglige og pædagogiske indhold i undervisningen skal i fokus. Forskningen dokumenterer, at læreren er den mest afgørende faktor for kvaliteten i undervisningen. Lærerne skal have mulighed for at gennemføre undervisning af høj kvalitet.
 
God undervisning kommer ikke af sig selv. Den kan heller ikke fremmanes med flotte ord og hensigtserklæringer.
God undervisning skabes, hvor lærere og børnehaveklasseledere i samarbejde med skoleledelsen har ansvaret for den samlede undervisningsopgave.
God undervisning understøttes af, at lærere og børnehaveklasseledere går glade på arbejde og har et godt arbejdsmiljø.
God undervisning kræver et veluddannet personale, der har tid til at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen.
 
Vi vil opfordre byrådet til at vende ryggen til KL’s misforståede satsning på rigidt timetælleri, hvor argumentet er: ”Tillid er godt, kontrol er bedre!”
Gå fra kvantitet til kvalitet. Giv børn og forældre det undervisningstilbud, kommunen har råd til at betale for – og lad det så blive et kvalitetstilbud.
 
Vi vil opfordre byrådet til at genoptage de sammenbrudte arbejdstidsforhandlinger med et reelt oplæg til en lokal arbejdstidsaftale.  
 
 
Vedtaget på Randers Lærerforenings generalforsamling forsamlet til møde den 19. marts 2012.
 

Ordentlige arbejdsforhold

I forbindelse med debatten omkring beretningen fremlagde Jens Ole Sørensen på vegne af styrelsen et resolutionsforslag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
 
 
Til Randers Byråd
Lærere og børnehaveklasseledere forsamlet til generalforsamling i Randers Lærerforening mandag den 19. marts 2012 på TRADIUM opfordrer hermed byrådet som ansvarlig arbejdsgiver til at påse, at alle skoler opfylder nedenstående krav: 
 
• Et tilstrækkeligt antal mødelokaler, der lever op til arbejdsmiljølovens krav.
Mødelokalerne skal være møbleret med stole og borde ergonomisk tilpasset voksne mennesker. De almindelige klasselokaler med borde og stole tilpasset skoleelever er ikke anvendelige.
Mødelokalerne skal være opvarmede hele arbejdsdagen.
 
• Tilstedeværelsen af en ansvarlig leder på skolen på alle arbejdsdage.
Skoleforvaltningen anvender i udpræget grad skoleledere til mange udvalgs- og konsulentlignende opgaver. Dette bevirker, at skolerne efterlades i større og større tidsrum uden en ansvarlig leder. Der er behov for, at der er en ansvarlig leder til stede på skolen i hele arbejdsdagens udstrækning.
 

Mødeplaner og fornuft

Når mødeplanen styrer, er det ikke altid fornuften er med – det bringer vi nogle eksempler på her.
 
En lærer havde komme/gå tid på skolen fra 7.55 til 8.00 ifølge mødeplanen. Læreren skulle være på kursus i Viborg fra kl. 8.00 og til 15.30. Men læreren var planlagt med klasseteammøde på skolen fra 13.40 til 14.40, og så var det tilbage til kurset i Viborg. Der blev vist kørt nogle kilometer den dag, hvis mødeplanen da blev fulgt?
 
Et andet sted skulle 2 lærere holde skole-/hjemsamtaler. Forældrene havde god mulighed for at komme, hvis de da ikke arbejdede den pågældende søndag. 
 
Og fagudvalgssamarbejde er jo vigtigt – derfor er det godt, at det bliver prioriteret højt på mange skoler – udfordringen er til gengæld at få det planlagt rigtigt. På en skole skulle faggruppen i matematik mødes fra 12.45 til 14.45. Alle matematiklærerne underviste bare frem til kl. 13.35
 
Det var endnu tre eksempler på, hvor svært mødeplanen gør det, når vi ønsker en fleksibel skoledag, hvor målet for eleverne er en god og velforberedt undervisning.
 

Misforståelse eller misinformation

Den 14. februar har Randers Lærerforening sendt nedenstående brev til byrådet og alle skolelederne.

Skolechef Torben Bugge beskriver i skoleafdelingens seneste pressemeddelelse, dateret 2. februar 2012, Randers Lærerforening (RLF) som en økonomisk uansvarlig forhandlingsmodpart.

Torben Bugge påstår, at RLF's krav i forbindelse med beregning af arbejdstid til elevernes frikvarterer vil påføre kommunen en ekstra udgift på 12 - 13 mio. kr.

RLF har nøje gennemgået samtlige arbejdsplaner for kommunens knap 1000 lærere, og har dermed kunnet fastslå det samlede tidsforbrug i forbindelse med elevernes frikvarterer i indeværende skoleår. Skoleafdelingen har under hele forhandlingsforløbet påstået, at de også har beregnet tidsforbruget, men de var nået frem til et meget lavere tal. Hårdt presset accepterede skoleafdelingen at genberegne deres tal og nåede nu frem til et tal, der lIgger meget tæt på RLF's tal.

Ved den afsluttende forhandling kunne der konstateres en forskel på tidskrav svarende til en udgift på knap 900.000 kr.

Torben Bugges fremstilling af forhandlingssammenbruddet er meget tendentiøs.
RLF havde fremlagt et forslag til arbejdstidsaftale, hvor der skulle forhandles på 18 områder. Skoleafdelingen fremlagde ikke selv noget forslag. Skoleafdelingen afviste i første omgang en stor del af RLF's forslag.
Til den afsluttende forhandling var RLF villig til at indgå en lokalaftale, der kun omfattede 6 områder.
Arbejdstid i forbindelse med elevernes frikvarterer var et af de seks områder. RLF havde for 3 af de vigtigste områder fremsat et nyt tilbud, der var væsentlig reduceret i forhold til foreningens oprindelige krav. Skoleafdelingen ønskede på de foreslåede vilkår kun at lave aftaler for 2 af de 6 områder.

Derfor er lærerne i Randers Kommune henvist til nok et skoleår at arbejde efter ufleksible mødeplaner, der er ødelæggende i forhold til at levere en kvalitativ god undervisning.

Med venlig hilsen
Kurt Sørensen
formand Randers Lærerforening
 
Webdesign: BUCHS AS